آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل Present Perfect Tense

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل سایت لرن انگلیسی مرجع اصلی آموزش گرامر انگلیسی است شما می توانید از طریق این سایت از ابتدایی ترین نکات گرامری ( گرامر انگلیسی از پایه ) تا پیشرفته ترین مباحث گرامر انگلیسی را به زبان ساده یاد بگیرید در این قسمت قصد داریم آموزش زبان انگلیسی زمان حال کامل شرح دهیم .

زمان حال کامل زمانی است که اتفاقی در گذشته افتاده باشد و همچنان تاثیرش را ببینیم به زمان  حال کامل ، ماضی نقلی نیز می گویند . ماضی نقلی یا زمان حال کامل  عبارت است از  حال کامل گذشته را به حال متصل کردن .

تعریف :

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل  (present perfect) بیشتر برای نشان دادن یک فعالیت که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز بر روی زمان حال باقی مانده استفاده می شود.

به مثال های فارسی زیر توجه کنید :

 • سه ماه است که در این شرکت کار می کنم
 • سه سال است که زبان انگلیسی می خوانم
 • از زمانی که بچه بودم به زبان انگلیسی علاقه داشتم
 • قبلا این مباحث را خوانده ام
 • او هنوز تمریناتش را حل نکرده است
 • آن ها شش سال است که به انگلیس مهاجرت کرده اند
 • زهرا لباس هایش را شسته است
 • او یک هفته است که موبایل خریده است
 • او دو بار از انگلیس دیدن کرده است
 • این اولین باری است که او فوتبال بازی می کند

آموزش زبان انگلیسی زمان حال کامل

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل ساختار 

ساختار زمان حال کامل یا present perfect به شکل زیر است :

ادامه جمله  +  قسمت سوم فعل  + have-has  + فاعل 

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

نکته : have یا has  را می توان به صورت خلاصه نوشت

 • have : ‘ve
 • has : ‘s

[/box]

به مثال های جدول زیر توجه کنید :

 

ادامه جمله قسمت سوم فعل have-has فاعل
English since 2016 studied have I
English since 2016 studied have you
English since 2016 studied has he
English since 2016 studied has she
English since 2016 studied have we
English since 2016 studied have they

معنی سطر اول : من از سال 2016 به مطالعه انگلیسی پرداخته ام

به مثال های زیر توجه کنید :

 • او به مدت 6 سال در شیراز زندگی کرده است : He has lived in Shiraz for 6 years.
 • تو همه ی عمرت در مشهد زندگی کرده ایی  you have lived in Mashhad all your life
 • ده سال است که اینجا کار کرده ام : I have worked here for ten years
 • علی یک سال است که در این آپارتمان زندگی می کند Ali has lived in this apartment for one years
 • پدرم از وقتی 20 ساله بود فوتبال بازی می کرد My father has played football since he was twenty   
 • او یک ماه است که یک آیفون جدید خریده است . He has bought a new iphone for one months.

 

 

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل قسمت سوم افعال 

قسمت سوم افعال همان فعل هایی هستند که در درس گذشته ساده بیان شد یعنی به افعال با قاعده ed یا d اضاف می شود و یک سری افعال بی قاعده هم وجود دارند که به شرح زیر است :

فعل ساده فعل گذشته ساده
arrive arrived
decide decided
start started
work worked
play played
love loved
 hate  hated
use used
stop stopped
plan  planned
rob robbed
slow slowed

 

فعل گذشته ساده فعل قسمت سوم فعل معادل فارسی
(A) افعال بی قاعده حرف آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل
arise arose arisen بلند شدن
awake awakened / awoke awakened / awoken بيدار شدن‌، بيدار كردن‌
(B)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
backslide backslid backslidden / backslid بازگشتن
be was, were been بودن
bear bore born / borne تحمل‌ كردن‌
beat beat beaten / beat غلبه کردن
become became become شدن
begin began begun شروع کردن
bend bent bent خم کردن
bet bet / betted bet / betted شرط بستن
bid (farewell) bid / bade bidden گفتن‌، درخواست‌ كردن‌
bid (offer amount) bid bid پیشنهاد دادن
bind bound bound بستن
bite bit bitten گاز گرفتن
bleed bled bled خونریری کردن
blow blew blown وزیدن
break broke broken شکستن
breed bred bred تولید مثل کردن
bring brought brought آوردن
broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted پخش کردن (رادیو و تلویزیون)
browbeat browbeat browbeaten / browbeat وادار کردن
build built built ساختن
burn burned / burnt burned / burnt سوزاندن
burst burst burst منفجر شدن، ترکیدن
bust busted / bust busted / bust پاره کردن، شکستن
buy bought bought خریدن
(C)آموزش زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
cast cast cast پرتاب کردن، ریختن
catch caught caught گرفتن
choose chose chosen انتخاب کردن
cling clung clung نگه داشتن
clothe clothed / clad clothed / clad پوشیدن، پوشاندن
come came come آمدن
cost cost cost ارزیدن
creep crept crept خزیدن
crossbreed crossbred crossbred پیوندزدن
cut cut cut بریدن
(D)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
daydream daydreamed / daydreamt daydreamed / daydreamt خیال پرداری کردن
deal dealt dealt پرداختن به، معامله کردن با
dig dug dug حفر کردن
disprove disproved disproved / disproven رد کردن
dive (jump head-first) dove / dived dived شیرجه زدن
dive (scuba diving) dived / dove dived
do did done انجام دادن
draw drew drawn (نقاشی) کشیدن
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt آرزو کردن
drink drank drunk نوشیدن
drive drove driven راندن
dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled سکونت داشتن
(E)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
eat ate eaten خوردن
(F)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
fall fell fallen افتادن
feed fed fed غذا دادن
feel felt felt احساس کردن
fight fought fought جنگیدن
find found found جستجو کردن
fit (tailor, change size) fitted / fit fitted / fit مناسب بودن
fit (be right size) fit / fitted fit / fitted
flee fled fled فرار کردن
fling flung flung پرت کردن
fly flew flown پرواز کردن
forbid forbade forbidden ممنوع بودن
forecast forecast forecast پیش بینی کردن
forego (also forgo) forewent foregone فراموش کردن
foresee foresaw foreseen پیشبینی کردن
foretell foretold foretold پیشبینی کردن
forget forgot forgotten / forgot فراموش کردن
forgive forgave forgiven بخشیدن
forsake forsook forsaken ترک کردن
freeze froze frozen یخ زدن
frostbite frostbit frostbitten یخ زدن
(G)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
get got gotten / got گرفتن
give gave given دادن
go went gone رفتن
grind ground ground تمیز کردن
grow grew grown رشد کردن
(H)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
hand-feed hand-fed hand-fed خوراک-خوراکی
handwrite handwrote handwritten دست خط
hang hung hung آویزان شدن
have had had داشتن
hear heard heard گوش دادن
hew hewed hewn / hewed سعی کردن
hide hid hidden مخفی کردن
hit hit hit اصابت کردن
hold held held نگه داشتن
hurt hurt hurt صدمه زدن
(I)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
inbreed inbred inbred
inlay inlaid inlaid تزیین کردن
input input / inputted input / inputted داخ قرار دادن
interbreed interbred interbred متصل کردن
interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved پیوند زدن
interwind interwound interwound پیوستن
(J)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
(K)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
keep kept kept نگه داشتن
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled زانو زدن
knit knitted / knit knitted / knit گره خوردن
know knew known شناختن
(L)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
lay laid laid گذاشتن
lead led led رهبری کردن
lean leaned / leant leaned / leant لاغر شدن
leap leaped / leapt leaped / leapt جهش کردن
learn learned / learnt learned / learnt یاد گرفن
leave left left ترک کردن
lend lent lent قرض دادن
let let let اجازه دادن
lie lay lain دروغ گفتن
lie (not tell truth) REGULAR lied lied
light lit / lighted lit / lighted روشنایی
lip-read lip-read lip-read لب خوانی کردن
lose lost lost گم کردن
(M)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
make made made ساختن
mean meant meant معنی کردن
meet met met ملاقات کردن
miscast miscast miscast اشتباه کردن
misdeal misdealt misdealt اشتباه کردن
misdo misdid misdone گناه کردن
mishear misheard misheard
mislay mislaid mislaid
mislead misled misled گمراه کردن
mislearn mislearned / mislearnt mislearned / mislearnt گمراه کردن
misread misread misread گمراه کردن
misset misset misset از دست رفتن
misspeak misspoke misspoken گم شدن
misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt
misspend misspent misspent
mistake mistook mistaken
misteach mistaught mistaught
misunderstand misunderstood misunderstood
mow mowed mowed / mown بریدن
(N)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
No irregular verbs beginning with “N.”
(O)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
offset offset offset انحراف داشتن
outbid outbid outbid فراتر از حد
outbreed outbred outbred
outdo outdid outdone بیرون رفتن
outdraw outdrew outdrawn بیرون رفتن
outdrink outdrank outdrunk بیرون رفتن
outdrive outdrove outdriven بیرون رفتن
outfight outfought outfought بیرون رفتن
outfly outflew outflown بیرون رفتن
outgrow outgrew outgrown بیرون رفتن
outleap outleaped / outleapt outleaped / outleapt
outlie (not tell truth) REGULAR outlied outlied
outride outrode outridden
outrun outran outrun
outsell outsold outsold
outshine outshined / outshone outshined / outshone
outshoot outshot outshot
outsing outsang outsung
outsit outsat outsat
outsleep outslept outslept
outsmell outsmelled / outsmelt outsmelled / outsmelt
outspeak outspoke outspoken
outspeed outsped outsped
outspend outspent outspent
outswear outswore outsworn
outswim outswam outswum
outthink outthought outthought
outthrow outthrew outthrown
outwrite outwrote outwritten
overbid overbid overbid
overbreed overbred overbred
overbuild overbuilt overbuilt
overbuy overbought overbought
overcome overcame overcome
overdo overdid overdone
overdraw overdrew overdrawn
overdrink overdrank overdrunk
overeat overate overeaten
overfeed overfed overfed
overhang overhung overhung
overhear overheard overheard
overlay overlaid overlaid
overpay overpaid overpaid
override overrode overridden
overrun overran overrun
oversee oversaw overseen
oversell oversold oversold
oversew oversewed oversewn / oversewed
overshoot overshot overshot
oversleep overslept overslept
overspeak overspoke overspoken
overspend overspent overspent
overspill overspilled / overspilt overspilled / overspilt
overtake overtook overtaken
overthink overthought overthought
overthrow overthrew overthrown
overwind overwound overwound
overwrite overwrote overwritten
(P)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
partake partook partaken
pay paid paid پرداختن
plead pleaded / pled pleaded / pled لابه کردن
pre build pre built pre built پیش ساخته
predo predid predone قبل
prepay prepaid prepaid
presell presold presold
preset preset preset
preshrink preshrank preshrunk
proofread proofread proofread
prove proved proven / proved
put put put گذاشتن
(Q)آآموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
quick-freeze quick-froze quick-frozen
quit quit / quitted quit / quitted
(R)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
read read (sounds like “red”) read (sounds like “red”)
reawake reawoke reawaken
rebid rebid rebid
rebind rebound rebound
rebroadcast rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted
rebuild rebuilt rebuilt
recast recast recast
recut recut recut
redeal redealt redealt
redo redid redone
redraw redrew redrawn
refit (replace parts) refit / refitted refit / refitted
refit (retailor) refitted / refit refitted / refit
regrind reground reground
regrow regrew regrown
rehang rehung rehung
rehear reheard reheard
reknit reknitted / reknit reknitted / reknit
relay (for example tiles) relaid relaid
relay (pass along) REGULAR relayed relayed
relearn relearned / relearnt relearned / relearnt
relight relit / relighted relit / relighted
remake remade remade
repay repaid repaid
reread reread reread
rerun reran rerun
resell resold resold
resend resent resent
reset reset reset
resew resewed resewn / resewed
retake retook retaken
reteach retaught retaught
retear retore retorn
retell retold retold
rethink rethought rethought
retread retread retread
retrofit retrofitted / retrofit retrofitted / retrofit
rewake rewoke / rewaked rewaken / rewaked
rewear rewore reworn
reweave rewove / reweaved rewoven / reweaved
rewed rewed / rewedded rewed / rewedded
rewet rewet / rewetted rewet / rewetted
rewin rewon rewon
rewind rewound rewound
rewrite rewrote rewritten
rid rid rid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
roughcast roughcast roughcast
run ran run
(S)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
sand-cast sand-cast sand-cast
saw sawed sawed / sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn / sewed
shake shook shaken
shave shaved shaved / shaven
shear sheared sheared / shorn
shed shed shed
shine shined / shone shined / shone
shit shit / shat / shitted shit/ shat / shitted
shoot shot shot
show showed shown / showed
shrink shrank / shrunk shrunk
shut shut shut
sight-read sight-read sight-read
sing sang sung
sink sank / sunk sunk
sit sat sat
slay (kill) slew / slayed slain / slayed
slay (amuse) REGULAR slayed slayed
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
slink slinked / slunk slinked / slunk
slit slit slit
smell smelled / smelt smelled / smelt
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck
sow sowed sown / sowed
speak spoke spoken
speed sped / speeded sped / speeded
spell spelled / spelt spelled / spelt
spend spent spent
spill spilled / spilt spilled / spilt
spin spun spun
spit spit / spat spit / spat
split split split
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt
spoon-feed spoon-fed spoon-fed
spread spread spread
spring sprang / sprung sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stunk / stank stunk
strew strewed strewn / strewed
stride strode stridden
strike (delete) struck stricken
strike (hit) struck struck / stricken
string strung strung
strive strove / strived striven / strived
sublet sublet sublet
sunburn sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt
swear swore sworn
sweat sweat / sweated sweat / sweated
sweep swept swept
swell swelled swollen / swelled
swim swam swum
swing swung swung
T
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
telecast telecast telecast
tell told told
test-drive test-drove test-driven
test-fly test-flew test-flown
think thought thought
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread trod trodden / trod
typecast typecast typecast
typeset typeset typeset
typewrite typewrote typewritten
(U)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
unbend unbent unbent
unbind unbound unbound
unclothe unclothed / unclad unclothed / unclad
underbid underbid underbid
undercut undercut undercut
underfeed underfed underfed
undergo underwent undergone
underlie underlay underlain
undersell undersold undersold
underspend underspent underspent
understand understood understood
undertake undertook undertaken
underwrite underwrote underwritten
undo undid undone
unfreeze unfroze unfrozen
unhang unhung unhung
unhide unhid unhidden
unknit unknitted / unknit unknitted / unknit
unlearn unlearned / unlearnt unlearned / unlearnt
unsew unsewed unsewn / unsewed
unsling unslung unslung
unspin unspun unspun
unstick unstuck unstuck
unstring unstrung unstrung
unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved
unwind unwound unwound
uphold upheld upheld
upset upset upset
(V)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
فعل بی قاعده ایی با این حرف وجود ندارد
(W)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
wake woke / waked woken / waked بیدار کردن
waylay waylaid waylaid
wear wore worn پوشیدن
weave wove / weaved woven / weaved
wed wed / wedded wed / wedded
weep wept wept
wet wet / wetted wet / wetted
whet whetted whetted
win won won پیروز شدن
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
withhold withheld withheld
withstand withstood withstood
wring wrung wrung
write wrote written نوشتن
(X)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
فعل بی قاعده ایی با این حرف وجود ندارد
(Y)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
فعل بی قاعده ایی با این حرف وجود ندارد
(Z)آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل افعال بی قاعده حرف 
فعل بی قاعده ایی با این حرف وجود ندارد

[/toggle]

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل سوالی کردن جملات 

برای سوالی کردن جملات have-has  را به ابتدای جمله اضاف می کنیم به ساختار زیر توجه نمایید

 

ادامه جمله  +  قسمت سوم فعل   + فاعل  + have-has  

 

به مثال های جدول زیر توجه کنید :

 

ادامه جمله قسمت سوم فعل فاعل have-has
?English since 2016 studied I have
?English since 2016 studied we have
?English since 2016 studied she has
?English since 2016 studied he has
?English since 2016 studied you have
?English since 2016 studied they have

معنی سطر اول : آیا من از سال 2016 به مطالعه انگلیسی پرداخته ام ؟

به مثال های زیر توجه کنید :

 • آیا او به مدت 6 سال در شیراز زندگی کرده است؟ : ?has he lived in Shiraz for 6 years.
 • آیا تو همه ی عمرت در مشهد زندگی کرده ایی؟  ?have you  lived in Mashhad all your life
 • آیا ده سال است که اینجا کار کرده ام؟ : ?Have I worked here for ten years
 • آیا علی یک سال است که در این آپارتمان زندگی می کند؟ ?Has Ali lived in this apartment for one years
 • آیا پدرم از وقتی 20 ساله بود فوتبال بازی می کرد؟ My father played football since he was twenty   Has
 • آیا او یک ماه است که یک آیفون جدید خریده است؟ . ?Has he bought a new iphone for one months.

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل منفی کردن جملات 

برای منفی کردن جمات در زمان حال کامل کافیست have  یا has  را منفی کرد ( have not/haven’t or has not/hasn’t ) به ساختار زیر توجه کنید

ادامه جمله  +  قسمت سوم فعل  +  haven’t-hasn’t  + فاعل 

به مثال های زیر توجه کنید :

 

ادامه جمله قسمت سوم فعل have not-has not-haven’t-hasn’t فاعل
?English since 2016 studied haven’t I
?English since 2016 studied have not we
?English since 2016 studied has not he
?English since 2016 studied hasn’t she
?English since 2016 studied have not you
?English since 2016 studied haven’t Ali and Zahra

برای اینکه یادگیریتان از مبحث زمان حال کامل عمیق شود و کاملا تسلط پیدا کنید به این مبحث توصیه می شود بر روی لینک زیر کلیک کنید و تست های گرامر زبان انگلیسی حال کامل با پاسخ تشریحی را ببینید و حل کنید .

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

ما همین طور به شما خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم :

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی حال استمراری

دیدگاهتان را بنویسید