آموزش گرامر causative get and have

causative get and have در انگلیسی به معنای causative یا سبب‌ساز استفاده می شوند. معنای این امر در خواستن چیزی از کسی است. از نظر آموزش گرامر causative get and have باید گفت که get” به عنوان یک فعل سبب‌ساز (causative verb) می‌تواند به معنای “قانع کردن کسی برای انجام چیزی” یا “باعث شدن تا چیزی اتفاق بیافتد” استفاده شود. در حالی که وقتی از “have” به این شکل استفاده می‌کنیم، این به این معناست که ما کسی دیگری را برای انجام کاری استخدام کرده‌ایم یا از وی خواسته‌ایم.

آموزش گرامر causative get and have:

در زبان انگلیسی، “get” و “have” می‌توانند به معنای causative یا سبب‌ساز استفاده شوند. وقتی از “get” یا “have” به این منظور استفاده می‌کنیم، به این معناست که کسی دیگری را موجب انجام کاری می‌کنیم یا از او خواهان انجام کاری هستیم.

Causative “have”:

مثال: “I had the mechanic fix my car.”
(من مکانیک را قانع کردم تا ماشینم را تعمیر کند)

Causative “get”:

مثال: “I got my brother to help me move.”
(من برادرم را قانع کردم تا به من کمک کند برای جابه‌جا شدن)

در مورد مفهوم، هر دوی این ساختارها به این معناست که کسی یک نفر دیگر را موجب انجام کاری می‌کند، ولی تا حدودی تفاوت در لهجه وجود دارد:

“Have” معمولاً فرمال‌تر و رسمی‌تر است. همچنین، گاهی اوقات، این احساس را می‌دهد که انجام دادن کار به طور واجب یا قاطعانه اتفاق افتاده است.

“Get” غیررسمی‌تر و دوستانه‌تر است و ممکن است این احساس را بدهد که فرد سبب‌ساز تلاش زیادی کرده‌است تا کسی دیگری را برای انجام کار قانع کند.

البته، این تفاوت‌ها بستگی به موقعیت و زمینه‌ی مکالمه دارد و در برخی موارد، ممکن است این دو ساختار به صورت قابل تبادل با یکدیگر استفاده شوند.

گرامر ساخت جمله با causative get :

در زبان انگلیسی، “get” به عنوان یک فعل سبب‌ساز (causative verb) می‌تواند به معنای “قانع کردن کسی برای انجام چیزی” یا “باعث شدن تا چیزی اتفاق بیافتد” استفاده شود. در این مورد، “get” از نظر گرامری به شکل‌های زیر استفاده می‌شود:

ساختار جمله با “get” به عنوان فعل سبب‌ساز:

Subject + get + person/object + to + base form of verb

Subject: زیرموضوع یا فاعل جمله
Get: فعل سبب‌ساز
Person/Object: شخص یا چیزی که باید کاری انجام دهد یا تغییر یابد
To: حرف اضافه‌ی متصل به فعل اصلی
Base form of verb: فعل اصلی در شکل پایه‌ی آن

مثال‌ها:

“I got my hair to grow faster by using a special shampoo.”
(با استفاده از یک شامپو ویژه، موهایم را قانع کردم تا سریع‌تر رشد کنند)

“She got her son to do his homework.”
(او پسرش را قانع کرد تا تکلیف‌های خود را انجام دهد)

“We need to get the printer to work.”
(ما باید چاپگر را درست کنیم)

نکات مهم:
“Get” در این مورد نشان‌دهنده‌ی یک فعل سبب‌ساز است، بنابراین مفهوم جمله این است که فاعل (subject) کسی یا چیزی دیگری را قانع می‌کند یا باعث می‌شود تا کاری انجام شود.

از “get” در مواقعی استفاده می‌شود که فاعل موفق شده‌است یا تلاش می‌کند تا کسی یا چیزی دیگری را قانع کند تا کاری انجام دهد.

در برخی موارد، “get” می‌تواند به معنای “موفق شدن در قانع کردن” یا “باعث شدن” به کار برود، و این ممکن است موجب ایجاد تفاوت در معنای جمله شود.

گرامر ساخت جمله با causative have :

فعل “have” نیز مانند “get” می‌تواند به عنوان یک فعل سبب‌ساز (causative verb) در انگلیسی استفاده شود. وقتی از “have” به این شکل استفاده می‌کنیم، این به این معناست که ما کسی دیگری را برای انجام کاری استخدام کرده‌ایم یا از وی خواسته‌ایم.

ساختار جمله با “have” به عنوان فعل سبب‌ساز:

Subject + have/has + person/object + base form of verb

Subject: زیرموضوع یا فاعل جمله.
Have/Has: فعل “have” در زمان حال ساده (بسته به شخص می‌تواند به صورت “have” یا “has” باشد).
Person/Object: شخص یا چیزی که باید کاری انجام دهد یا تغییر یابد.
Base form of verb: فعل اصلی در شکل پایه‌ی آن.

مثال‌ها:

“I had the mechanic fix my car.”
(من مکانیک را استخدام کردم تا ماشینم را تعمیر کند)

“She had her assistant send the emails.”
(او از دستیارش خواست تا ایمیل‌ها را ارسال کند)

“They had the workers paint the walls.”
(آنها کارگران را استخدام کردند تا دیوارها را نقاشی کنند)

نکات مهم:
وقتی از “have” به عنوان یک فعل سبب‌ساز استفاده می‌شود، فاعل از کسی یا چیزی دیگری می‌خواهد یا او را موظف می‌کند تا کاری انجام دهد.

در مواردی، از “have” استفاده می‌شود تا نشان دهد که فاعل کنترل یا قدرتی در رابطه با انجام دادن کار دارد.

به خصوص در امریکایی انگلیسی، گاهی اوقات از ساختار “have + person + infinitive” استفاده می‌شود، مانند: “I had the mechanic to fix my car.” اما این ساختار در بریتانیایی انگلیسی رایج نیست و اغلب به عنوان نادرست شناخته می‌شود.

“Have” در این ساختار، معمولاً فرمال‌تر و رسمی‌تر از “get” به نظر می‌رسد و اغلب نشان‌دهنده‌ی وضعیت‌هایی است که فاعل دارای قدرت یا مسئولیت است.

 

Causative Form Structure Example
Causative Get Subject + get + person/object + to + base form of verb I got my brother to help me move.
Causative Have Subject + have/has + person/object + base form of verb I had the mechanic fix my car.

دیدگاهتان را بنویسید