آموزش گرامر yes/no questions

yes/no questions سوالاتی هستند که پاسخ ان ها باید با بله و یا خیر باشد. این نوع سوالات با افعال کمکی یا مدال شروع می‌شوند. معنی آن‌ها در هر زمینه‌ی مخصوص به خود متفاوت است، ولی همه‌ی آن‌ها با هدف دریافت یک پاسخ مثبت یا منفی طرح می‌شوند. در زیر آموزش گرامر yes/no questions مطرح شده است.

آموزش گرامر yes/no questions:

سوالات با پاسخ “بله” یا “خیر” (yes/no questions) در زبان انگلیسی به سوالاتی اطلاق می‌شود که پاسخ آن‌ها معمولاً “بله” یا “خیر” است. این نوع سوالات با افعال کمکی یا مدال شروع می‌شوند. معنی آن‌ها در هر زمینه‌ی مخصوص به خود متفاوت است، ولی همه‌ی آن‌ها با هدف دریافت یک پاسخ مثبت یا منفی طرح می‌شوند.

نحوه‌ی ساخت سوالات با پاسخ “بله” یا “خیر” به این شرح است:

با افعال کمکی:

Do you like ice cream? (Yes, I do./No, I don’t.)
Are you coming to the party? (Yes, I am./No, I’m not.)
Have you seen this movie? (Yes, I have./No, I haven’t.)
Can you swim? (Yes, I can./No, I can’t.)

با افعال مدال:

Will you join us? (Yes, I will./No, I won’t.)
Would you like some tea? (Yes, I would./No, I wouldn’t.)
Should I open the window? (Yes, you should./No, you shouldn’t.)

این سوالات به موارد زیر می‌پردازند:

  • تایید یا رد یک واقعیت: به سوالاتی مانند “آیا او در خانه است؟” پاسخ می‌دهیم.
  • پرسیدن در مورد توانمندی: به سوالاتی مانند “آیا تو می‌توانی شنا کنی؟” پاسخ می‌دهیم.
  • درخواست یا پیشنهاد: به سوالاتی مانند “آیا می‌خواهی قهوه بنوشی؟” پاسخ می‌دهیم.
    با توجه به نوع سوال و فعلی که برای ساخته شدن سوال استفاده شده، پاسخ‌ها نیز متفاوت خواهد بود. ویژگی مهم این سوالات این است که به طور مستقیم و بدون نیاز به ارائه جزئیات می‌توان به آن‌ها پاسخ داد.

 

آموزش گرامر yes/no questions:

سوالات با پاسخ “بله” یا “خیر” (yes/no questions) در زبان انگلیسی به سوالاتی اطلاق می‌شود که جواب‌های اصلی آن‌ها “بله” یا “خیر” است. برای ساخت این نوع سوالات، افعال کمکی یا مدال‌ها استفاده می‌شود.

گرامر ساخت:
با افعال کمکی: افعال کمکی معمولی مانند “be”, “do”, و “have” استفاده می‌شوند. این افعال به ابتدای جمله منتقل می‌شوند تا یک سوال با پاسخ “بله” یا “خیر” شکل بگیرند.

Be:

She is happy. → Is she happy?
They are here. → Are they here?

Do (به ویژه در زمان حال ساده):

You play football. → Do you play football?
He likes coffee. → Does he like coffee?

Have (به ویژه در زمان حال کامل):

She has finished her homework. → Has she finished her homework?
They have visited London. → Have they visited London?

با افعال مدال: افعال مدال مانند “can”, “will”, “should”, “would”, و غیره نیز می‌توانند در ابتدای سوال قرار بگیرند.

Can:

You can swim. → Can you swim?

Will:

She will come tomorrow. → Will she come tomorrow?

Should:

You should study. → Should you study?

نکات مهم:
وقتی از فعل “do” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌کنیم، فعل اصلی باید در شکل ساده (base form) قرار بگیرد:

“Do you like coffee?”

وقتی “be” یا “have” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود، نیازی به استفاده از “do” نیست.
برای منفی کردن جواب، اغلب با “not” پاسخ می‌دهیم: “No, I do not.”
این نوع سوالات به سادگی با “yes” یا “no” پاسخ داده می‌شوند، اما گاهی اوقات ممکن است با جملات کاملتری پاسخ دهیم تا اطلاعات بیشتری ارائه کنیم.

 

نوع فعل مثال جمله مثال سوال
Be She is happy. Is she happy?
Do (زمان حال ساده) You play football. Do you play football?
Have (زمان حال کامل) She has finished her homework. Has she finished her homework?
افعال مدال (مثل Can) You can swim. Can you swim?

نکات مهم در ساخت yes/no question:

در زیر به بررسی نکاتی پرداخته شده است که هنگام ساخت این نوع سوالات مهم بوده و باید در نظر گرفته شوند:

  • استفاده از “do”: وقتی از “do” یا “does” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود، فعل اصلی در شکل بنیادی یا ساده آمده و فرم تغییر نکرده می‌آید (مثل: play, go, eat).
  • استفاده از “be”: اگر فعل “be” در جمله اصلی وجود دارد (مثل: am, is, are)، آن را به ابتدای سوال منتقل می‌کنیم.
  • استفاده از “have”: در زمان حال کامل (present perfect)، اگر فعل “have” یا “has” به عنوان فعل کمکی وجود داشته باشد، آن را به ابتدای سوال منتقل می‌کنیم.
  • برای منفی کردن پاسخ: معمولاً با استفاده از “not” پاسخ منفی می‌دهیم، مانند: No, I do not. یا No, I don’t.
  • تغییر شخص: وقتی به سوال پاسخ می‌دهیم، فعل کمکی با شخص جمله مطابقت دارد. به عنوان مثال: “Do you like pizza?” – “Yes, I do.”

دیدگاهتان را بنویسید