آموزش this is و these are

This و these در انگلیسی در دسته ضمایر اشاره قرار دارند. این ضمایر برای اشاره به این و این ها به کار می روند. قرار گرفتن ان ها در کنار فعل های to be ، توضیحی ناکامل در مورد چیزی می دهد و نیاز به ادامه جهت تکمیل مفهوم دارد. آموزش this is و these are جزو ابتدایی ترین مباحث گرامر در زبان انگلیسی هستند.

آموزش this is و these are:

در زبان انگلیسی، “this” و “these” به عنوان ضمایر نشان‌دهنده‌ای (demonstrative pronouns) به کار می‌روند که مورد یا موارد معینی را نشان می‌دهند. بیایید به توضیح هر یک بپردازیم:

This (این):

“This” برای نشان‌دادن یک چیز یا شخص تکی در نزدیکی استفاده می‌شود.
هنگامی که با “is” ترکیب می‌شود (به عنوان فعل “be” در زمان حال ساده)، به معنی “این … است” می‌شود.

مثال: This is my book.
(این کتاب من است)

These (این‌ها):

“These” برای نشان‌دادن چیزها یا افراد متعددی در نزدیکی استفاده می‌شود.
هنگامی که با “are” ترکیب می‌شود (به عنوان فعل “be” در زمان حال ساده)، به معنی “این‌ها … هستند” می‌شود.

مثال: These are my friends.
(این‌ها دوستان من هستند)

این دو ضمیر نشان‌دهنده برای تمایز بین موارد یا اشیاء در نزدیکی (this/these) نسبت به موارد یا اشیاء در فاصله دورتر (that/those) استفاده می‌شوند.

گرامر استفاده از this is و these are در انگلیسی:

حالا که با معنای “this is” و “these are” آشنا شده‌اید، بیایید به توضیح گرامر ساخت جمله با این عبارات بپردازیم:

This is:

ساختار: This is + [اسم مفرد] + [توضیحات اضافی (اختیاری)].

“This” به چیزی یا شخصی تکی نزدیک اشاره می‌کند.
“is” فعل “be” در زمان حال ساده برای اسم‌های مفرد است.

مثال:

This is a cat.
This is my friend, John.

These are:

ساختار: These are + [اسم جمع] + [توضیحات اضافی (اختیاری)].

“These” به چیزها یا افراد متعددی نزدیک اشاره می‌کند.
“are” فعل “be” در زمان حال ساده برای اسم‌های جمع است.
مثال:

These are books.
These are my colleagues at work.

نکات مهم:

بعد از “this is” یا “these are” می‌توانید صفت‌ها را نیز قبل از اسم اضافه کنید:

This is an interesting book.
These are beautiful flowers.

همچنین می‌توانید با استفاده از “this is” و “these are” به معرفی و توضیح دادن مواردی در محیط پیرامون خود استفاده کنید، به ویژه زمانی که با کسی چیزی یا کسی را معرفی می‌کنید.
جدول

نحوه سوالی کردن this is و these are:

نحوه‌ی سوالی کردن جملات با “this is” و “these are” در انگلیسی بسیار ساده است. برای سوالی کردن، فعل “be” (که در اینجا به صورت “is” یا “are” است) را قبل از ضمیر نشان‌دهنده (“this” یا “these”) می‌آوریم:

This is:

جمله مثبت: This is a car.

سوال: Is this a car?

These are:

جمله مثبت: These are apples.

سوال: Are these apples?

نکات مهم:

برای پاسخ دادن به سوالات با “this is” یا “these are” می‌توانید از “Yes, it is.” یا “No, it isn’t.” و “Yes, they are.” یا “No, they aren’t.” استفاده کنید.

برای سوالات با اطلاعات بیشتر، می‌توانید از کلمات پرسشی مانند “what”, “who”, “where” و غیره استفاده کنید:

What is this?
Who is this?
Where are these?

استثناهای استفاده از this is و these are:

در استفاده از “this is” و “these are”، برخی موارد و استثناهایی وجود دارند که می‌تواند بر درک و استفاده صحیح از این عبارات تأثیر بگذارد. بیایید به بررسی برخی از این استثناها بپردازیم:

برای معرفی خود یا دیگران:

زمانی که به کسی معرفی می‌شوید یا کسی را معرفی می‌کنید، می‌توانید از “this is” استفاده کنید، حتی اگر بیش از یک نفر باشند.

در موقعیت تلفنی: “This is John and Mary.”

در مورد چیزهای غیرملموس:

برای ارجاع به موضوعات یا ایده‌های غیرملموس، معمولاً از “this” استفاده می‌شود، حتی اگر در واقع به چیزهای متعدد اشاره داشته باشید.

بعد از یک سخنرانی طولانی: “This is what I wanted to explain.”

در موقعیت‌های فورمال یا رسمی:

در مکاتبات یا موقعیت‌های فورمال، از “this” به جای “it” برای ارجاع به چیزی که قبلاً ذکر شده است، استفاده می‌شود.

 در یک نامه رسمی: “I received the package. This was on time.”

در موقعیت‌هایی که به چیزی نزدیک اشاره می‌شود:

“This” و “these” برای ارجاع به چیزهایی که فیزیکی یا موضوعاً نزدیک هستند استفاده می‌شوند، در مقابل “that” و “those” که برای چیزهایی که فیزیکی یا موضوعاً دورتر هستند، استفاده می‌شوند.

اشاره به کتابی که روی میز است: “This is my book.”
(در حالی که کتابی که در دیگر اتاق است: “That is my book.”)

عبارت ساختار مثال
This is This is + [اسم مفرد] + [توضيحات اضافي (اختياري)] This is a cat.
This is (با صفت) This is + [صفت] + [اسم مفرد] This is an interesting book.
These are These are + [اسم جمع] + [توضيحات اضافي (اختياري)] These are books.
These are (با صفت) These are + [صفت] + [اسم جمع] These are beautiful flowers.

دیدگاهتان را بنویسید