آینده can

فعل can در انگلیسی به معنی توانایی و قادر بودن است. این فعل در زمان های مختلف، تحت قواعد آن زمان قرار گرفته و به شکل متفاوتی در جمله به کار برده می شود.

آینده can :

فعل “can” یک فعل کمکی است که معمولاً برای نشان‌دادن توانایی، امکان، یا اجازه استفاده می‌شود.

معانی مختلف فعل “can”:

توانایی: مثل “I can swim.”
(من می‌توانم شنا کنم)

اجازه: مثل “Can I go to the bathroom?”
(آیا می‌توانم به دستشویی بروم؟)

امکان: مثل “It can’t be true.”
(نمی‌تواند درست باشد)

 

صرف فعل “can” در زمان‌های مختلف:

“Can” یک فعل modal است، بنابراین فقط در زمان حال معمولی و منفی صرف می‌شود. در زمان‌های دیگر، باید از فعل‌های مشابه استفاده کرد:

حال معمولی: I can

حال منفی: I cannot (یا I can’t)

گذشته: I could (در معانی خاصی مثل گذشته‌ی نزدیک)

گذشته منفی: I could not (یا I couldn’t)

آینده (با “will be able to” به جای “can”):
I will be able to

توجه داشته باشید که “could” برای نشان‌دادن توانایی‌ها یا امکانات در گذشته هم استفاده می‌شود، اما برای امور معین و محدود.

 

زمان مثبت منفي
حال معمولي I can I cannot (يا I can’t)
گذشته I could I could not (يا I couldn’t)
آينده I will be able to I will not be able to

بررسی ساختار can در حالت آینده:

فعل “can” خود به تنهایی فعلی برای آینده ندارد، اما اگر بخواهیم توانایی یا امکان‌پذیر بودن چیزی در آینده را نشان دهیم، می‌توانیم از عبارت “be able to” استفاده کنیم.

1. استفاده از “will be able to”:
برای نشان‌دادن توانایی در آینده، می‌توان از ترکیب “will be able to” استفاده کرد.
ساختار:

Subject + will + be able to + verb

مثال:

I will be able to attend the meeting tomorrow.
(من فردا قادر به حضور در جلسه خواهم بود)

2. استفاده از “be going to be able to”:
برای نشان‌دادن تصمیم‌ها یا برنامه‌هایی که قبلاً وضع شده‌اند و نشان‌دهنده‌ی توانایی در آینده‌اند، می‌توان از این ساختار استفاده کرد.
ساختار:

Subject + be (am/is/are) + going to + be able to + verb

مثال:

She is going to be able to join us for dinner.
(او قادر خواهد بود با ما برای شام بیاید)

3. استفاده در سوالات:
برای پرسش در مورد توانایی در آینده، می‌توان از “will” یا “be going to” استفاده کرد.
ساختار با “will”:

Will + subject + be able to + verb

مثال:

Will you be able to help me tomorrow?
(آیا تو فردا قادر به کمک به من خواهی بود؟)

ساختار با “be going to”:

Is/Are/Am + subject + going to + be able to + verb

مثال:

Is she going to be able to finish the project on time?
(آیا او قادر خواهد بود پروژه را به موقع به پایان برساند؟)

4. استفاده در منفی:
برای نشان‌دادن عدم توانایی در آینده.
ساختار:

Subject + will not (won’t) + be able to + verb

مثال:

They won’t be able to come to the party.
(آن‌ها قادر به آمدن به مهمانی نخواهند بود)

در نهایت، اگر می‌خواهید توانایی یا امکان‌پذیر بودن چیزی در آینده را بیان کنید، بهترین راه استفاده از “be able to” با فعل‌های کمکی مرتبط با آینده (مانند “will” یا “be going to”) است.

 

نوع ساختار مثال
آينده ساده (Simple Future) Subject + will + be able to + verb I will be able to attend the meeting.
آينده نزديک (Near Future) Subject + be (am/is/are) + going to + be able to + verb She is going to be able to finish her homework.
سوال در آينده با will Will + subject + be able to + verb? Will you be able to help me tomorrow?
سوال در آينده با “be going to” Is/Are/Am + subject + going to + be able to + verb? Is she going to be able to come to the party?
منفي در آينده Subject + will not (won’t) + be able to + verb They won’t be able to join us.

استثناهایی در ارتباط با فعل زمان آینده can و استثناهای کلی این فعل:

فعل “can” یک فعل modal است و به تنهایی فرم مخصوص آینده ندارد. وقتی می‌خواهیم توانایی یا امکان‌پذیری در آینده را نشان دهیم، از عبارت “be able to” استفاده می‌کنیم. به همین دلیل، هنگام صحبت از استثناها، می‌بایست به دو بخش پرداخت: استثناهای مرتبط با استفاده از “can” در کل و استثناهای مرتبط با استفاده از “be able to” در زمان آینده.

استثناهای فعل “can” به طور کلی:

 

  • فرم گذشته: “Can” فرم مخصوص گذشته‌ی خود را ندارد، اما “could” می‌تواند در برخی موارد به عنوان فعل گذشته‌ی “can” استفاده شود. ولی “could” ممکن است در همه موارد جایگزین مناسبی برای “can” در گذشته نباشد.

 

  • آینده: همان‌طور که گفته شد، “can” فرم مخصوص آینده ندارد و برای نشان‌دادن توانایی در آینده از “be able to” استفاده می‌شود.

 

  • Perfect Modal: “Can” فرم Perfect Modal ندارد. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم بگوییم “have could” یا “have been able to”.

 

استثناهای استفاده از “be able to” در زمان آینده:

 

  • عدم استفاده با “will have”: در زمان آینده‌ی کامل (“Future Perfect”)، ما نمی‌توانیم از ترکیب “will have been able to” استفاده کنیم.
  • پیچیدگی: استفاده از “be able to” در زمان‌های مختلف ممکن است پیچیده شود، به ویژه زمانی که با فعل‌های کمکی دیگر ترکیب می‌شود، مانند “have been able to”.
  • ترجیح “can” در حال: در مواردی که توانایی یا امکان‌پذیری در زمان حال اشاره دارد، استفاده از “can” مرسوم‌تر و طبیعی‌تر از “be able to” است.

به خطای استفاده از “can” یا “be able to” در موقعیت‌های مختلف دقت کنید، زیرا این دو بسته به معنی و زمینه ممکن است متفاوت باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید