افعال دو مفعولی در انگلیسی

افعال دو مفعولی در انگلیسی به افعالی گفته می شود که همزمان دارای یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیر مستقیم هستند. در این شرایط، فعل مستقیم بدون حرف اضافه و مفعول غیر مستقیم با یک حرف اضافه در جمله قرار می گیرد.

افعال دو مفعولی در انگلیسی:

افعال دو مفعولی در انگلیسی به افعالی گفته می‌شود که می‌توانند دو مفعول (یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیرمستقیم) را دریافت کنند. در زیر برخی از این افعال و نحوه استفاده آنها در جملات آورده شده‌اند:

 

Give

He gave me a book.
(مفعول مستقیم: a book، مفعول غیرمستقیم: me)

Tell

She told him a story.
(مفعول مستقیم: a story، مفعول غیرمستقیم: him)

Show

Can you show me the way?
(مفعول مستقیم: the way، مفعول غیرمستقیم: me)

Offer

She offered him a cup of coffee.
(مفعول مستقیم: a cup of coffee، مفعول غیرمستقیم: him)

Ask

I asked her a question.
(مفعول مستقیم: a question، مفعول غیرمستقیم: her)

Buy

He bought his daughter a toy.
(مفعول مستقیم: a toy، مفعول غیرمستقیم: his daughter)

Send

I sent him an email.
(مفعول مستقیم: an email، مفعول غیرمستقیم: him)

Teach

She taught the students a new method.
(مفعول مستقیم: a new method، مفعول غیرمستقیم: the students)

Promise

He promised her a gift.
(مفعول مستقیم: a gift، مفعول غیرمستقیم: her)

Lend

She lent him her pencil.
(مفعول مستقیم: her pencil، مفعول غیرمستقیم: him)

این فهرست تنها چند مورد از افعال دو مفعولی است. وقتی از این افعال استفاده می‌شود، معمولاً مفعول غیرمستقیم (که اغلب یک شخص است) قبل از مفعول مستقیم قرار می‌گیرد، اما با استفاده از حروف اضافه مانند “to” یا “for”، ترتیب آن‌ها می‌تواند تغییر کند (مانند: “He gave a book to me”).

معرفی و بررسی مفعول مستقیم و غیر مستقیم:

افعال دو مفعولی در انگلیسی می‌توانند هم مفعول مستقیم و هم مفعول غیرمستقیم را بپذیرند. تفاوت بین این دو مفعول به شرح زیر است:

مفعول مستقیم (Direct Object):
این مفعول به طور مستقیم توسط فعل متاثر می‌شود. به عبارت دیگر، اون چیزی است که فعل به آن تاثیر می‌زند یا که فعل روی آن انجام می‌شود.
معمولاً به سوال “What?” یا “Whom?” پاسخ می‌دهد.

Example: He reads a book.

(Here, “a book” is the direct object because it answers the question “What does he read?”)

مفعول غیرمستقیم (Indirect Object):
این مفعول نشان‌دهنده‌ی فرد یا چیزی است که به طور غیرمستقیم توسط فعل متاثر می‌شود. این مفعول معمولاً نشان‌دهنده‌ی کسی است که چیزی را دریافت می‌کند یا به کسی که چیزی به او داده می‌شود.
معمولاً به سوال “To whom?” یا “For whom?” پاسخ می‌دهد.

Example: He gave Mary a gift.

(Here, “Mary” is the indirect object because she is the one receiving the direct object “a gift”.)

برای مثال:

She sent him an email.

“an email” (مفعول مستقیم): چه چیزی فرستاده شد؟
“him” (مفعول غیرمستقیم): به چه کسی ایمیل فرستاده شد؟

در برخی موارد، می‌توان با استفاده از حروف اضافه (مانند “to” یا “for”) مفعول غیرمستقیم را جدا کرد و بلافاصله پس از مفعول مستقیم قرار داد:

She sent an email to him.

در این جمله، با استفاده از حرف اضافه “to”، مفعول غیرمستقیم (“him”) پس از مفعول مستقیم (“an email”) آورده شده است.

 

گرامر ساخت جمله با افعال دو مفعولی:

گرامر ساخت افعال دو مفعولی در انگلیسی به شکل زیر است. به منظور درک بهتر، چند مثال همراه با بررس دقیق ساختار این نوع جملات اورده شده است:

فاعل+فعل+مفعول غیرمستقیم+مفعول مستقیم

برخی از افعال دو مفعولی شامل “give”, “tell”, و “show” می‌شوند.

مثال 1:

She gave me a book.

فاعل: She
فعل: gave
مفعول غیرمستقیم: me (که چیزی را دریافت می‌کند)
مفعول مستقیم: a book (چیزی که داده شده است)
معنی: او به من یک کتاب داد.

 

مثال 2:

He told her a secret.

فاعل: He
فعل: told
مفعول غیرمستقیم: her (که چیزی را می‌شنود)
مفعول مستقیم: a secret (چیزی که گفته شده است)
معنی: او به او یک راز گفت.

 

مثال 3:

Can you show us the way?

فاعل: you
فعل: show
مفعول غیرمستقیم: us (که چیزی را می‌بیند)
مفعول مستقیم: the way (چیزی که نشان داده شده است)
معنی: می‌توانی راه را به ما نشان بدهی؟

این ساختار و گرامر در جدول زیر خلاصه بندی شده است:

مولفه مثال 1 مثال 2 مثال 3
فاعل She He you
فعل gave told show
مفعول غيرمستقيم me her us
مفعول مستقيم a book a secret the way

دیدگاهتان را بنویسید