افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی (Auxiliary Verbs) – مبحث آموزشی این بخش از سایت گرامر دات کام افعال کمکی است ما تلاش کرده ایم و با ارائه مثال های کاربردی و با بیانی شیوا این مبحث از گرامر انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

 

افعال کمکی در زبان انگلیسی

فعل کمکی چیست ؟

فعل های کمکی فعل هایی هستند که همراه با فعل اصلی در جمله قرار میگیرند تا زمان و حالت فعل و همچنین سوالی بودن یا منفی و مثبت بودن آن را نشان دهند.

معمول ترین فعل های کمکی عبارتند از :have / be / do

مثال :

 1. Does Sam write all his own reports?
  آیا سم تمام گزارش هایش را مینویسد؟
 2. The secretaries haven’t written all the letters yet.
  منشی ها هنوز تمام نامه ها را ننوشته اند
 3. Terry is writing an e-mail to a client at the moment
  تری در این لحظه در حال فرستادن ایمیل برای مشتری است

کاربرد افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی، زمانی که در جمله ظاهر میشوند به عبارت معنای کاربردی و گرامری میبخشند. عملکرد این افعال به چند روش است:

 • بیان زمان (ارائه یک مرجع زمانی، یعنی گذشته، حال، یا آینده)
 • جنبه گرامری (بیانگر ربط فعل به زمان )
 • ماهیت فعل را نشان میدهد.
 • صدا (رابطه بین عمل بیان شده توسط فعل را نشان میدهد و اجزای جمله را توسط فاعل و مفعول و غیره توصیف میکند.
 • تاکید را به جمله اضاف میکنند.

افعال کمکی تقریبا همیشه همراه با یک فعل اصلی ظاهر می شوند و اگرچه تنها تعداد کمی از آنها وجود دارد، اما این فعل ها در زبان انگلیسی بیشتر از هر فعل دیگری در جمله ظاهر میشوند .

چگونه افعال کمکی را تشخیص دهیم؟

احتمالا میدانید که هر جمله دارای حداقل یک فعل است. دو نوع فعل اصلی وجود دارد:

 1. افعال عملی یا معلوم برای نشان دادن فعالیت هایی که قابل انجام هستند.
 2. افعال ارتباطی که برای توصیف شرایط استفاده می شود.

افعال عملی و افعال ارتباطی می توانند همانند فعل کمکی باشند که 3 فعل اصلی آنها do / be / have میباشند.

گاهی اوقات اعمال یا شرایط تنها یک بار اتفاق می افتد و پس از آن آنها تمام میشود. در بعضی موارد اینگونه است که بعضی از افعال مشابه که به عنوان افعال کمکی استفاده می شوند، با فعل های ربطی و عملی اشتباه گرفته میشوند .

در این مثال ما کلمه “is” را می بینیم. که یکی از افعال متداول کمکی است، اما به این دلیل که در اینجا تنها امده است ، به عنوان یک فعل کمکی عمل نمی کند.

Jerry slammed the car door on his thumb. He is in horrible pain

انگشت جری لای در ماشین رفت. او درد وحشتناکی دارد

Is در اینجا یک فعل ربطی است چون به تنهایی معنا دارد و نمیتوان آن را به عنوان یک فعل کمکی شمرد.

در موارد دیگر مانند یک عمل یا وضعیتی در حال انجام است، یا عملی قابل پیش بینی اتفاق می افتد، و یا عملی در رابطه با رویداد یا مجموعه ای از رویدادهای دیگر رخ میدهد. در این موارد، افعال مفرد مانند is صرفا قادر به توصیف آنچه اتفاق افتاده است، نیست . بنابراین عباراتی که شامل افعال کمکی هستند استفاده می شوند. این عبارات میتوانند بین 2 تا 4 کلمه باشند .

فعل اصلی، همچنین به عنوان یک فعل پایه نیز شناخته می شود که نشان دهنده نوع عملی که انجام میشود یا شرایط موجود است. فعل کمکی همراه با فعل اصلی می آید و سایر تفاوتهای ظاهری را نشان میدهد که به خواننده کمک می کند بینش خاصی در مورد رویداد هایی که اتفاق می افتد به دست آورد .

جملات و توضیحات زیر را بخوانید تا در مورد افعال کمکی بیشتر بدانید .

Jerry caught his thumb in the car door as coffee spilled from his cup onto his favorite shirt.
انگشت جری لای در ماشین گیر کرد زمانی که قهوه ایی که در دست داشت روی لباس مورد علاقه اش ریخت

Jerry is always spilling things.
جری همیشه چیزهایی که در دست دارد را میریزد

Since Jerry is also accident prone, he should have been drinking coffee from a mug with a lid, which would not have spilled on his favorite shirt
از انجایی که جری در معرض تصادف قرار دارد باید قهوه اش را در لیوان درپوش دار مینوشید تا روی لباس مورد علاقه اش نریزد

 1. در جمله ی اول caught و spilled افعال مفردی هستند که در یک زمان در مورد عمل جری و ریختن قهوه اش توضیح میدهند.و این جمله شامل فعل کمکی نمیباشد .
 2. در جمله ی دوم، از آنجایی که جری اغلب با بدشانسی تصادف میکند is spilling تکرار سربه هوایی جری را نشان میدهد.
 3. در جمله ی سوم فعل های کمکی should have been drinking و would have هستند که رابطه ی بین زمان اتفاق و ارزیابی عمل جری را نشان میدهند.

سه نوع فعل کمکی متداول داریم که عبارتند از have / do / be

در این بخش به نگاه دقیق تری به نوع کارکرد این سه فعل و مثال هایی در این مورد میپردازیم .

فعل کمکی Have

Have یک فعل بسیار مهم است که می تواند در همه ی زمان ها به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد که انواع آن شامل has / have / had / hadn’t / had not میباشد.

این فعل برای نشان دادن مالکیت استفاده می شود، و همچنین می تواند برای بحث در مورد توانایی و یا توصیف ظاهری مورد استفاده قرار گیرد.

have همچنین یک جایگزین بسیار خوبی برای افعالی مانند eat “خوردن” و drink “نوشیدن” است. به عنوان مثال: lets have dinner (بیایید شام بخوریم )

هنگامی که به عنوان یک فعل کمکی استفاده می شود، همیشه با یک فعل دیگر می آید تا یک عبارت فعلی کامل ایجاد کنند، به تفاوت جملات زیر دقت کنید:

Jerry has a large coffee stain on his shirt. → Has = action verb
روی لباس جری یک لکه ی بزرگ قهوه است

Jerry has bought a new shirt to replace the one that was ruined earlier. → Has = auxiliary verb; bought is a past participle that competes the verb phrase.
جری یک پیراهن جدید خرید تا جایگزین پیراهنی که خراب شده بود کند

در اینجا has فعل کمکی است و bought شکل سوم فعل است که متقابل با عبارت فعلی است .

Jerry should have been more careful! → Have = auxiliary verb; phrase “should have been” expresses time and evaluates Jerry’s actions.
جری باید بیشتر مراقب میبود

Have در اینجا یک فعل کمکی است . و عبارت should have been زمان و عمل جری را نشان میدهد .

فعل کمکی Do

do “می تواند به عنوان یک فعل عملی استفاده شود که به تنهایی در تمام زمان ها به کار رود، که انواع آن شامل to do / do / does / done / did / didn’t / doesn’t / did not . میباشد .

هنگامی که به عنوان یک فعل کمکی استفاده می شود، همیشه با یک فعل دیگر به منظور ایجاد یک عبارت فعلی کامل ، می آید.

در بعضی موارد، از این فعل برای تأکید استفاده می شود:

مثل: I did put the garbage out

“من زباله را بیرون گذاشتم!” .

do اغلب برای عبارتهای سوالی و منفی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در جملات کوتاه نیز استفاده می شود، جایی که فعل اصلی قابل فهم است اما بنا به دلایلی حذف شده است.

به عنوان مثال:

he plays piano well. doesn’t he?

“او به خوبی پیانو مینوازد. این طور نیست ؟”

they all had dinner but I didn’t

آنها همه شام خوردند، اما من نخوردم

Because he spills things so often, Jerry does more laundry than most people.  Does = action verb
از انجایی که جری همیشه چیزهایی که در دست دارد را میریزد نسبت به بقیه ی مردم نیاز بیشتری به شست و شو دارد

Dose در اینجا فعل عملی است.

Jerry didn’t put his coffee in a cup with a lid.  Didn’t = auxiliary verb
قهوه ی جری در یک لیوان در دار نبود

Didn’t در اینجا فعل کمکی است

Jerry doesn’t always spill things, but it happens a lot.  Doesn’t = auxiliary verb
جری همیشه چیزها را نمیریزد .اما زیاد این اتفاق می افتد

Doesn’t در اینجا فعل کمکی است

فعل کمکی Be

“be یا to be یک فعل مهم است که کاربرد های بسیاری در زبان انگلیسی دارد. و می توان آن را به عنوان یک فعل عملی در تمامی زمان ها به کار برد که شامل be / to be / been / am / are / is / was / were / wasn’t / weren’t / was not / aren’t / are not / were not میباشد .

هنگامی که به عنوان یک فعل کمکی استفاده می شود، همیشه با یک فعل دیگر می آید تا یک عبارت فعلی کامل ایجاد کنند. که میتوانند به صورت مفرد، جمع، حال و گذشته باشند. جملات منفی هم با اضافه کردن not به این افعال شکل میگیرد.

Jerry is messy.  Is = action verb
جری ادم خرابکاری است

Although he is always complaining about his accidents, Jerry fails to pay attention.  is = auxiliary verb
اگرچه جری همیشه در مورد تصادف هایش شکایت میکند اما خودش ادم بی احتیاطی است

Jerry is going to be doing extra laundry for the rest of his life.  to be = auxiliary verb
جری میخواهد برای بقیه ی عمرش مشغول شست و شو باشد

افعال کمکی مدال (modal)

علاوه بر سه فعل کمکی have / do / be / فعل های کمکی دیگری نیز وجود دارند که افعال کمکی مدال نامیده میشوند و هیچ وقت شکل ظاهری آنها تغییر نمیکند که شامل افعال زیر میباشد :

 • Can توانستن
 • Could گذشته ی فعل بالا
 • May ممکن بودن
 • Might گذشته ی فعل بالا
 • Must باید
 • Ought to باید
 • Shall باید
 • Should باید
 • Will
 • Would

چند مثال در رابطه با فعل های کمکی

Jessica is taking John to the airport
جسیکا، جان را به فرودگاه میبرد

If he doesn’t arrive on time, he’ll have to take a later flight
اگر او به موقع نرسد مجبور است با پرواز بعدی برود

Unfortunately, our dinner has been eaten by the dog
متاسفانه شام ما توسط سگ خورده شده است

I have purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost in my luggage
من یک جفت کفش به جای آنهایی که در بار گم شده بود خریدم

We hope you don’t have an accident on your way to school
ما امیدواریم در راه مدرسه تصادف نکنی.

She was baking a pie for dessert
او برای دسر پای درست میپخت

Dad has been working hard all day
پدر تمام روز را سخت کار میکرد

The bed was made as soon as I got up
من همین ک از خواب بلند شدم تخت را مرتب کردم

Sarah doesn’t ski or roller skate
سارا اسکیت بازی نمیکند

Did Matthew bring coffee?
ایا متیو قهوه را آورد ؟

تمرین افعال کمکی در زبان انگلیسی

نمونه سوالات افعال کمکی در زبان انگلیسی

در این بخش تمریناتی را برای تسلط بیشتر شما بر مبحث فعل کمکی در زبان انگلیسی آورده ایم.

 1. What _____ the kids doing when you last saw them? (was, were, are, did, been)
 2. Carla _____ always wanted to try skydiving. (was, doesn’t, has, is, have)
 3. Where _____ you go on your summer vacation? (were, been, are, did, does)
 4. Why do you think she ____ call you like she said she would? (didn’t, is, hasn’t, has been, have)
 5. Mary ____ going to be upset when she hears what happened. (will, don’t, is, didn’t, has)
 6. Jeremy _____ want to go to the movies; he wants to stay home instead. (doesn’t, isn’t, wasn’t, hasn’t, was not)
 7. I _____ appreciate his jokes. They weren’t funny. (did, have, been, didn’t, haven’t)
 8. I really like fish but I _____ care for meat. (weren’t, been, don’t, is, was)
 9. Where ______ you going when I saw you last night? (were, was, is, do, did)
 10. Tara ______ called yet; she’s late as usual. (are, were, has, hasn’t, wouldn’t)

جواب های تمرین افعال کمکی

جواب ها :

 1. were
 2. has
 3. did
 4. didn’t
 5. is
 6. doesn’t
 7. didn’t
 8. don’t
 9. were
 10. hasn’t

منبع:

https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/verbs/auxiliary-or-helping-verbs/

 

دیدگاهتان را بنویسید