افعال modal

در این قسمت از آموزش های گرامر انگلیسی به افعال modal مدال پرداخته ایم. خیلی راحت و ساده گرامر افعال مدال رو اینجا یاد خواهید گرفت.

افعال modal ( افعال مدال )

افعال مدال جز افعال کمکی هستند که برای نشان دادن توانایی، امکان پذیر بودن یک اتفاق، اجازه برای انجام یک کار و یا الزام کاری استفاده میشوند.

عبارت های مدال و نیمه مدال نیز مانند افعال مدال هستند. با این تفاوت که بعد از آنها حرف اضافه ی to قرار میگیرد. افعال مدال و نیمه مدال عبارتند از :

توانستن

Can / Could / Be able to

ممکن بودن

May / Might

باید

Shall / Should

باید

Must / Have to

برای زمان آینده به کار می رود (خواهد)

Will / Would

 

افعال modal (مدال) Can / could / be able to

برای بیان و نشان دادن انواع ایده ها در زبان انگلیسی کاربرد دارند، مثلا برای نشان دادن توانایی یا عدم توانایی انجام کاری استفاده میشوند.

برای نوشتن زمان حال و گذشته ی این افعال از الگوی زیر استفاده میکنیم :

Can / can’t + شکل ساده ی فعل

مثال :

Tom can write poetry very well.
تام میتواند خیلی خوب شعر بنویسد

I can help you with that next week
من میتوانم هفته ی بعد برای این مورد به شما کمک کنم

افعال modal

افعال (modal) مدال Be able to :

Am / is / are / will be + able to + شکل اصلی ( ساده ) فعل

Am not / isn’t / aren’t / wont be + able to + شکل ساده فعل

مثال :

Mike is able to solve complicated math equations
مایک قادر به حل معادلات پیچیده ی ریاضی است

The support team will be able to help you in about ten minutes
تیم پشتیبانی قادر خواهند بود در طول 10 دقیقه به شما کمک کنند

I won’t be able to visit you next summer
من قادر نخواهم بود شما را در تابستان بعدی ملاقات کنم

گذشته ی فعل can :

Could / couldn’t +شکل ساده ی فعل

When I was a child I could climb trees.
زمانی که بچه بودم میتوانستم از درختان بالا بروم

گذشته:

Was / were + able to + شکل ساده ی فعل

wasn’t / weren’t + able to + شکل ساده ی فعل

hasn’t / haven’t + been able to + شکل ساده ی فعل

مثال:

I wasn’t able to visit her in the hospital.
من قادر نبودم او را در بیمارستان ملاقات کنم

He hasn’t been able to get in touch with the client yet.
او هنوز قادر به برقراری ارتباط با مشتری نشده است

نکته:بعد از can و could حرف اضافه ی to و کلمه ی will نمیتوانند قرار گیرند. مثال :

I can to help you this afternoon.
این جمله نادرست است

I can help you this afternoon.
من این بعد از ظهر میتوانم به شما کمک کنم

I will (I’ll) be able to help you this afternoon.
من قادر خواهم بود این بعد از ظهر به شما کمک کنم

فعل can / could برای نشان دادن امکان یا عدم امکان یک اتفاق به کار میرود .

Can / cant + شکل ساده ی فعل

Could + شکل ساده ی فعل

مثال :

You can catch that train at 10:43.
شما میتوانید ساعت 10:43 به قطار برسید

He can’t see you right now. He’s in surgery.
او نمیتواند اکنون شما را ملاقات کند. او سر عمل جراحی است

I could fly via Amsterdam if I leave the day before.
من میتوانستم از طریق امستردام پرواز کنم اگه یک روز قبل رفته بودم

Can / could برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن نیز به کار میروند. (جملات سوالی و خبری)

سوالی (برای جملات غیر رسمی )

شکل ساده فعل + فاعل + can

Can you lend me ten dollars? (میتونی 10 دلار به من قرض بدی )

سوالی (مودبانه)

could + شکل ساده فعل + فاعل

Could I have your number?
میتونم شماره ی شمارو داشته باشم

Could I talk to your supervisor please?
میتوانم با سرپرست شما صحبت کنم

خبری ( غیر رسمی )

فاعل + can + شکل ساده ی فعل

You can borrow my car
میتونی ماشینمو قرض بگیری

Could برای طرح یک پیشنهاد یا استفاده از یک پیشنهاد نیز کاربرد دارد .مثال :

You could take the tour of the castle tomorrow.
شما میتوانید در تور بازدید از قلعه ی فردا شرکت کنید

تمرین افعال modal (مدال) :

جاهای خالی زیر را با فرم صحیح کلمه های can / could / be able to پر کنید :

 1.  _______ Tony run long distances when he was a boy?
 2. ______ you please call a tow truck for me? My car broke down. (polite)
 3. The students _______ to buy their textbooks today. The bookstore is all out of them.
 4.  ______ you teach me how to fix my computer? You’re so good at it.
 5.  ______ you ______ reach the customer if you call him at 4:00 his time?

جواب :

 1. could
 2. could
 3. aren’t able
 4. can
 5. will / be able to

افعال modal (مدال) may / might :

این فعل کاربرد های زیادی دارد از جمله :

1- برای اجازه دادن یا ممنوعیت های رسمی :

May /may not + شکل ساده ی فعل

You may start your exam now
میتونید امتحانتون رو الان شروع کنید

You may not wear sandals to work
نمیتونید سر کار صندل بپوشید

2- برای بیان یک درخواست مودبانه از افعال modal (مدال) may استفاده میشود .

شکل اصلی فعل + فاعل + May

May I help you ?
میتونم کمکتون کنم ؟

3- برای بیان احتمالات مثبت و منفی :

We may go out for dinner tonight. Do you want to join us?
ما ممکنه امشب واسه شام بریم بیرون . میخواین همراهمون بیاین؟

Our company might get the order if the client agrees to the price.
شرکت ما ممکن است سفارش بگیرد اگر مشتریان با قیمت موافقت کنند

Adam and Sue may not buy that house. It’s very expensive.
آدم و سو ممکن است آن خانه را نخرند چون خیلی گران است

They might not buy a house at all.
آنها ممکن است اصلا خانه نخرند

4- برای پیشنهاد دادن (البته زمانی که چاره ی دیگری وجود ندارد):

May as well / might as well + شکل ساده ی فعل

You may as well come inside. John will be home soon
بهتره بیایید داخل. جان زود می آید خانه

We might as well take Friday off. There’s no work to be done anyway.
بهتره ما جمعه بریم.به هر حال کاری نمتوانیم بکنیم

تمرین افعال modal بخش دوم:

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 1. 1. They ______ finish the project on time. The main engineer is ill.
 2. You _____ want to stop by the museum gift shop on your way out.
 3.  _____ I have your autograph?
 4. He _______ visit the Louvre. He’s in Paris anyway.
 5. You ______ park your car here. It’s reserved for guests of the hotel only.

جواب :

 1. might not
 2. might
 3. may
 4. may as well
 5. may not

Shall / should / ought to :

این افعال برای بیان پیشنهاد کمک یا یک پیشنهاد مودبانه به کار میروند .(البته زمانی که کاملا مطمئن هستیم جواب مثبت است)

Shall/ should + شکل ساده فعل + فاعل

Shall we go for a walk?
میشه بریم بیرون قدم بزنیم ؟

Should I call a doctor?
به یک دکتر زنگ بزنم ؟

نکته : shall تنها با ضمایر I و we به کار برده میشود و در جاهای رسمی به جای will نیز استفاده میشود .

Should برای پیش بینی یک اتفاق یا انتظار اتفاقی را داشتن به کار برده میشود :

The proposal should be finished on time.
پروپوزال باید سر وقت به اتمام میرسید

I shouldn’t be late. The train usually arrives on time.
من نباید دیر میکردم. این قطار معمولا سر موقع میرسد

برای توصیه یا نصیحت کردن استفاده میشود :

Should/ought to + شکل ساده ی فعل

You should check that document before you send it out.
شما باید قبل از فرستادن اسناد آنها را چک میکردید

You ought to have your car serviced before the winter.
شما باید قبل از زمستان ماشین خود را سرویس کنید

James shouldn’t teach him words like those.
(جیم نباید همچین حرفهایی یادش میداد. (نصیحت در مورد کاری که فکر میکنیم اشتباه است

تمرین افعال modal بخش سوم:

با استفاده از کلمات/ ought should / shouldn’t جاهای خالی را پر کنید .

 1. You _____ get your teeth cleaned at least once a year.
 2. The house ______ be ready to move into by next month. It’s almost finished.
 3. Ron ________ to improve his attitude. If he doesn’t, he might get fired.
 4. ________ I get your jacket? It’s cold in here.
 5. You ________ put your feet on the table. It’s not polite.

جواب :

 1. should
 2. should
 3. ought
 4. shall
 5. shouldn’t

Must / have to / need to / don’t have to / needn’t ( باید و نباید):

این افعال برای نشان دادن ضرورت انجام یک کار به کار میروند .

زمان حال و اینده :

Must / have to / need to + شکل ساده ی فعل

You must have a passport to cross the border.
شما باید برای رفتن به خارج پاسپورت داشته باشید

Elisabeth has to apply for her visa by March 10th.
الیزابت باید تا 10 مارچ برای ویزایش درخواست کند

I need to drop by his room to pick up a book.
من باید به اتاقش بروم تا یک کتاب بردارم

زمان گذشته :

Had to /needed to +شکل ساده ی فعل 

I had to work late last night.
من دیشب باید تا دیروقت کار میکردم

I needed to drink a few cups of coffee in order to stay awake.
من برای اینکه بیدار بمانم باید چند فنجان قهوه میخوردم

نکته : have to و need to هر دو به معنی باید هستند اما need to در جایی استفاده میشود که آن امر زیاد ضروری نباشد.

Must در جایی به کار میرود که حتما یک عملی باید صورت گیرد .مثال:

Thomas has lived in Paris for years. His French must be very good.
توماس برای سالها در پاریس زندگی کرده است . پس زبان فرانسویش حتما باید خیلی خوب باشد

برای ترغیب کردن به یک کار از must و have to استفاده میشود .مثال :

You must try this wine. It’s excellent.
شما باید این شراب را امتحان کنید. عالی است

You have to visit us while you’re in town.
شما باید تا زمانی که در شهر هستید به دیدن ما بیایید

برای منع کردن از یک کار must not یا mustn’t به کار میرود. مثال:

You must not drive over the speed limit.
شما نباید سرعت بیش از حد مجاز داشته باشید

You mustn’t leave medicines where children can get to them
شما نباید دارو را در دسترس کودکان بگذارید

هنگامی که ضرورتی برای انجام یک کار وجود ندارد از الگوی زیر پیروی می شود :

Don’t / doesn’t / didn’t + have to + شکل ساده ی فعل

You don’t have to park the car. The hotel valet will do it for you.
شما مجبور نیستید ماشین را پارک کنید .دربان هتل این کار را برای شما انجام میدهد

Tim doesn’t have to go to school today. It’s a holiday.
نیازی نیست تیم امروز به مدرسه برود .چون تعطیلات است

You didn’t have to shout. Everyone could hear you.
نیازی نبود داد بزنید. همه میتوانستند صدای شما را بشنوند

You needn’t worry about me. I’ll be fine.
نباید نگران من باشید، خوب میشوم

تمرین افعال modal بخش چهارم:

جای خالی را با کلماتی مانند must, must not, have to, has to, don’t have to, doesn’t have to, needn’tپر کنید:

 1. You ______ tell Anna about the party tomorrow night. It’s a surprise! (must not, need to, doesn’t have to)
 2. Tina _______ register for her classes on Monday, otherwise she won’t get a place in them. (doesn’t have to, mustn’t, has to)
 3. You ________ send that fax. I’ve already sent it. (must, will have to, don’t have to)
 4. A dog ______ get special training in order to be a guide dog. (must, need to, don’t have to)
 5. Jeremy _______ get up early tomorrow. His class was cancelled. (mustn’t, doesn’t have to, don’t need to)

جواب:

 1. must not
 2. has to
 3. don’t have to
 4. must
 5. doesn’t have to

افعال modal (مدال) Will / would / wont

Will / would / wont + شکل ساده ی فعل

John will pick you up at 7:00am.
جان ساعت 7 به دنبال شما خواهد آمد

Beth won’t be happy with the results of the exam.
بث از نتیجه ی امتحان خوشحال نخواهد شد

برای بیان یک درخواست یا یک بیانیه ی رسمی از will و would استفاده میشود .

Will you please take the trash out?
میشه لطفا زباله ها رو بذارید دم در ؟

Would you mind if I sat here?
اشکالی نداره اینجا بشینم ؟

I’d (I would) like to sign up for your workshop.
من میخواهم برای کارگاه شما ثبت نام کنم 

برای بیان عادات گذشته از would یا wouldn’t استفاده میشود :

When I was a child, I would spend hours playing with my train set.
زمانی که بچه بودم همیشه ساعتها با قطارم بازی میکردم

Peter wouldn’t eat broccoli when he was a kid. He loves it now.
پیتر وقتی بچه بود بروکلی نمیخورد. اما الان دوستش دارد

تمرین افعال modal بخش پنجم:

جای خالی را با کلمات will, won’t, would, wouldn’t. پر کنید :

 1. I ______ like to order the onion soup please.
 2. The manager _______ be pleased to hear that a customer slipped on the wet floor.
 3.  _______ it be okay if I slept here tonight?
 4. When Igor lived in Russia, he ________ call his mother as often as he does now.
 5. I can assure you sir, the order ______ be shipped out tonight.

جواب :

 1. would
 2. won’t
 3. would
 4. wouldn’t
 5. will

تمرین : از میان تمامی افعال مدال مانند can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, don’t have to, need to پاسخ صحیح را در جای خالی قرار دهید:

 1. If you are sick, you ________ go to work. You’ll infect everyone there.
 2. Drivers _______ stop at red lights.
 3. You _______ finish the proposal today. You can finish it tomorrow.
 4. She ______ hear much better with her new hearing aids.
 5. ______ I order us a bottle of wine?
 6. Sam ______ pick his daughter up from school. She’s taking the bus home.
 7. You _____________ smoke here. It’s a smoke-free building.
 8. You ________ eat so many sweets. They are bad for you.
 9. _________ you mind walking a little faster? We’re going to be late.
 10. I’m sorry. I _______ help you. I don’t know how to do it.

جواب :

 1. shouldn’t
 2. must
 3. don’t have to
 4. can
 5. shall
 6. needn’t
 7. mustn’t
 8. shouldn’t
 9. would
 10. can’t

 

دیدگاهتان را بنویسید