انواع صفت در انگلیسی

آموزش جامع انواع صفت در انگلیسی

در این آموزش از سایت لرن انگلیسی نکات مهم پیرامون انواع صفت در انگلیسی به همراه مثال هایی برای شما آورده ایم.

انواع صفت در انگلیسی
انواع صفت در انگلیسی

به جمله ی زیر دقت کنید:

My cat had each of these four adorable kittens
گربه ی من 4 بچه ی جذاب و دوست داشتنی دارد

اگر تمام صفت های این جمله را حذف کنیم چه در جمله باقی میماند ؟

Cat had kittens.

ما در تموامی مواقع صفات را در جملاتمان به کار میبریم، حتی وقتی خودمان متوجه نیستیم.

صفت اطلاعات مهمی راجع به جمله در اختیار ما قرار میدهد و کاربرد های زیادی در جمله دارد. در مورد کمیت (how much ) ،و کیفیت (how well) توضیح میدهد و برای مقایسه ی دو چیز به کار میرود .

صفت (adjective) چیست ؟

صفت ها کلماتی هستند که اسم ،ضمیر و سایر صفت ها را توصیف و یا تغییر میدهند. در جمله ی he was fast (او سریع بود) کلمه ی fast صفت است زیرا در مورد ضمیر he توضیح میدهد. به جمله ی زیر دقت کنید :

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
روباه چابک قهوه ای از بالای سر سگ تنبل پرید

کلمه های quick ،brown،lazy صفت هستند زیرا روباه را توصیف میکنند و به طریقی آن را تغییر میدهند.

برخی صفات هستند که ما از قبل با آنها آشنا هستیم مانند :beautiful ،quick ،ugly. و میدانیم که این صفات اسم یا مکانی را توصیف میکنند. اما آیا میدانید که صفت کاربردهای دیگری نیز دارد؟

کلماتی مانند every ،the و my هم میتوانند صفت باشند. زمانی که میگوییم my cat کلمه ی my نشان میدهد که گربه متعلق به من است. پس در مورد گربه توضیح میدهد. یا در جمله ی every cat ،کلمه ی every صفت میباشد.

طبقه بندی های مربوط به انواع صفت در انگلیسی :

3 نوع درجه بندی مربوط به صفت داریم که عبارتند از :

 • صفات مطلق
 • صفات تفضیلی
 • صفات عالی
صفت
انواع صفت در انگلیسی

صفات مطلق (positive adjectives):

صفاتی هستند که تنها برای توصیف به کار میروند و برای مقایسه از آنها استفاده نمیشود. مثال :

This is good soup
این سوپ خوبی است

I am funny
من خنده دار هستم

صفات تفضیلی (comparative adjectives):

صفاتی هستند که برای مقایسه ی دو چیز با یکدیگر به کار برده میشوند. (صفات با پسوند er نوشته میشوند و اغلب بعد از آن ها کلمه ی than به کار برده میشود) مثال:

I am funnier than her
من از او خنده دار تر یا بامزه تر هستم .

صفات عالی (superlative adjevtives):

برای مقایسه ی بیش از 2 چیز به کار میروند. یا حتی برای نشان دادن بیشترین حد چیزی استفاده میشوند. (صفات با پسوند est نوشته میشوند) مثال:

I am the funniest out of the other bloggers.
من وبلاگ نویس بهتر و جالبتری نسبت به بقیه ی وبلاگ نویسان هستم

This is the best soup in the whole world.
این بهترین سوپ در سرتاسر جهان است

این 3 درجه بندی برای صفات توصیفی به کار میروند. اگر صفات یک یا دو سیلابی باشند میتوان با اضافه کردن پسوند های er و est انها را به صفات تفضیلی و عالی تبدیل کرد .مثال:

The song is loud.(positive adj)
صدای اهنگ زیاد است

The song is louder than other song(comparative adj)
صدای این اهنگ از آن یکی بلند تر است

The song is the loudest out of all other song (superlative adj)
صدای این اهنگ از صدای همه ی اهنگ های دیگر بلند تر است

برای صفاتی که بیشتر از 2 سیلاب دارند از پیشوند های more و the most استفاده میکنیم .

More beautiful (comparative)
The most beautiful (superlative)

استثناهایی نیز وجود دارند. برای مثال کلمه ی good تنها یک سیلاب دارد اما صفت تفضیلی آن better و صفت عالی ان the best میباشد .

7 نوع صفت در انگلیسی وجود دارد  :

۱- صفات توصیفی ( descriptive)

صفاتی هستند که اسم و ضمیر را توصیف میکنند .
کلماتی مانند beautiful – cute – silly – tall – annoyinh – loud – nice همگی صفات توصیفی هستند که در مورد اسم جمله اطلاعات میدهند. مثال :

The flowers have a smell
گل ها بو دارند

در این جمله صفتی وجود ندارد که گل و بوی گل را توصیف کند

The beautiful flowers have a nice smell
گل های زیبا بوی خوبی دارند

The cat is hungry
گربه گرسنه است

The hungry cat
گربه ی گرسنه

Hungry در هر دو جمله صفت است زیرا گربه را توصیف میکند

۲- صفات شمارشی (quantitative)

صفاتی هستند که در مورد کمیت چیزی توضیح میدهند. درواقع این نوع صفات به سوالاتی نظیز how much یا how many پاسخ میدهند مثل شماره ها one یا thirty. یا کلماتی مانند many،half، a lot . مثال :

How many children do you have? I only have one daughter
شما چند تا بچه دارید؟ من تنها یک دختر دارم

Do you plan on having more kids? Oh yes, I want many children
آیا میخواهید بیشتر بچه داشته باشید؟ بله من بچه های زیادی میخواهم

۳- صفت اشاره (demonstrative):

صفت هایی هستند که برای اشاره در مورد اسم یا ضمیر به کار میروند. که شامل کلمات زیر هستند:

 • This:برای اسم مفرد و اشاره به نزدیک
 • That : برای اسم مفرد و اشاره به دور
 • These:برای اسم جمع و اشاره به نزدیک
 • Those:برای اسم جمع و اشاره به دور

صفت اشاره همیشه قبل از اسمی که میخواهد آن را توصیف کند می آید .

گاهی اوقات وقتی پاسخ سوالی را میدهیم میتوانیم اسم را حذف کنیم و تنها از صفت استفاده کنیم مثلا:

How many cakes you want to buy?
چندتا کیک میخوای بخری؟

I want to buy two
میخوام 2 تا بخرم

مثال :

Which bicycle is yours?
کدام دوچرخه مال شماست؟

This bicycle is mine, and that one used to be mine until I sold it.
این دوچرخه مال منه. اون یکی قبلا مال من بود اما فروختمش

۴- صفات ملکی (possessive)

مالکیت را نشان میدهند .معمول ترین صفات ملکی عبارتند از :

 • My: متعلق به من
 • His : متعلق به او
 • Her :متعلق به او
 • Their : متعلق به انها
 • Your : متعلق به شما
 • Our : متعلق به ما

تمام این صفات غیر از his قبل از اسم به کار برده میشوند. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم that’s my . باید حتما یک اسم در جمله باشد .مثلا that’s my pen . اگر میخواهیم اسم یا ضمیر را در جمله به کار نبریم باید از صفات ملکی زیر استفاده کنیم :

 • Mine
 • His
 • Hers
 • Theirs
 • Yours
 • Ours

مثلا به جای that’s my میگوییم that’s mine .

مثال:

Whose dog is that ?
اون سگ مال کیه؟

He is mine – that’s my dog
مال منه – اون سگ منه

۵- صفات پرسشی (interrogative)

برای پرسیدن سوال به کار میروند. بعد از این صفات همیشه باید اسم وجود داشته باشد. این صفات عبارتند از :

 1. Which : که در مورد انتخاب بین چند گزینه سوال میپرسد
 2. What: در مورد یک انتخاب کلی سوال میپرسد
 3. Whose:در مورد تعلق داشتن چیزی به کسی سوال میپرسد .

دیگر کلمات پرسشی نظیر who و how صفت نیستند زیرا اسم را توصیف نمیکنند. مثلا ما میگوییم whose coat is that ( ان کت مال کیه ) اما نمیگوییم who coat .

Whose ، which و what در صورتی صفت هستند که بعد از انها اسم قرار گیرد .مثلا :

Which color is your favorite?
رنگ مورد علاقه ی شما کدام است ؟

اما در جمله ی which is your favorite کلمه ی which صفت نیست .

مثال :

Which song will you play on your wedding day?
چه اهنگی در روز ازدواجتان پخش میکنید ؟

What pet do you want to get?
چه حیوان خانگی میخواهید ؟

Whose child is this?
این بچه ی کیه ؟

۶- صفات توزیعی (distributive)

در مورد تعداد خاصی از یک گروه توضیح میدهند. این صفات برای انتخاب یک یا چند آیتم یا افراد خاص به کار میروند. برخی از مهم ترین صفات توزیعی عبارتند از :

 • Each: در مورد تک به تک افراد یک گروه توضیح میدهد .
 • Every : برای عمومیت دادن به چیزی استفاده میشود .
 • Either: برای انتخاب یک مورد از بین دو چیز
 • Neither: برای انتخاب هیچ یک از دو مورد
 • Any: برای انتخاب یک یا چند مورد از هر تعدادی .همچنین این صفت برای انتخاب های غیر ضروری نیز استفاده میشود.مثال:
  It doesn’t matter –I will take any of them
  مهم نیست .یکیشو میبرم .
  مثال :
  Every rose has its thorn
  هر گلی خار دارد .

Which of these two songs do you like? I don’t like either song

کدام یک از این دو اهنگ را دوست داری؟ هیچکدومشو دوست ندارم .

۷- حرف تعریف (articles)

در زبان انگلیسی تنها 3 حرف تعریف وجود دارد که عبارتند از : a / an / the

با اینکه حرف تعریف خود نقشی جدا در جمله دارد اما صفت نیز هست. این صفت ها اسمی که بعد از خودش می آید را توضیح میدهد.

 • A : برای آیتم های مفرد و عمومی به کار برده میشود .
 • An : برای آیتم های مفرد و عمومی و قبل از کلمه هایی که با حروف صدادار شروع میشوند به کار برده میشود.
  The : برای آیتم های مفرد و جمع و خاص به کار میرود .
  مثلا a cat میتواند هر گربه ایی در جهان باشد اما the cat به عنوان مثال گربه ایست که در کنار شما راه میرود.

برای تشخیص بهتر اول میتوانید صفت اشاره را قبل از اسم قرار دهید ، اگر جمله معنی دار شد میتوان جای صفت اشاره the به کار برد. اما اگر معنی جمله تغییر کرد باید از a و an استفاده کرد .

مثال :

I don’t understand this question .
من این سوال را نمیفهمم

I don’t understand the question

اما نمیتوان گفت I need this tissue . باید بگوییم I need a tissue ( من یک دستمال کاغذی نیاز دارم )

مثال :

The elephants left huge footprints in the sand
آن فیل ها رد پای بزرگی روی شن به جا گذاشتند

An elephant can weigh over 6,000 pounds!
یک فیل میتواند بیش تر از 6000 پوند وزن داشته باشد

انواع صفت در انگلیسی همراه با مثال را دیدیم. امیدواریم تسلط کافی را بر بخش انواع صفت در انگلیسی بدست آورده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید