انواع قید ها در انگلیسی

قید در انگلیسی عباراتی هستند که اطلاعات کامل کننده ای در ارتباط با جمله می دهند. این کلمات می توانند در دسته بندی های زمان، مکان، جهت، صفت و … باشند. در این مطلب به بررسی انواع قید ها در انگلیسی همراه با توضیح و مثال دقیق هریک پرداخته شده است.

انواع قید ها در انگلیسی:

قید (Adverb) در زبان انگلیسی به کلماتی گفته می‌شود که معمولاً فعل، صفت یا قید دیگری را توصیف می‌کنند. قید‌ها می‌توانند زمان، مکان، ترتیب، تکرار، درجه، نحوه و دلیل را نشان دهند.

در زیر انواع مختلف قید و توضیحاتی در مورد هر یک آورده شده‌اند:

قید‌های زمان (Adverbs of Time):

نشان‌دهندهٔ زمان انجام یک کار یا حادثه هستند.

مثال: Now, Soon, Today, Yesterday, Tomorrow, Weekly, Always, Never

جمله: I’ll see you soon.
(من به زودی می‌بینمت)

قید‌های مکان (Adverbs of Place):

نشان‌دهندهٔ مکانی که عملیت یا حادثه رخ می‌دهد.

مثال: Here, There, Everywhere, Anywhere, Nearby, Above, Below

جمله: Please sit here.
(لطفاً اینجا بنشین)

قید‌های ترتیب (Adverbs of Order):

نشان‌دهندهٔ ترتیب یا موقعیت یک عمل یا حادثه در یک سلسله.

مثال: First, Secondly, Finally, Next

جمله: First, we need to gather the ingredients.
(اول، ما باید مواد لازم را جمع‌آوری کنیم)

قید‌های تکرار (Adverbs of Frequency):

نشان‌دهندهٔ تعداد باری که یک عمل یا حادثه اتفاق می‌افتد.

مثال: Always, Often, Sometimes, Rarely, Never

جمله: She often goes to the library.
(او اغلب به کتابخانه می‌رود)

قید‌های درجه (Adverbs of Degree):

این قید‌ها یک فعل، صفت یا قید دیگر را تقویت یا تضعیف می‌کنند.

مثال: Very, Too, Quite, Almost, Absolutely

جمله: The movie was too boring.
(فیلم خیلی خسته‌کننده بود)

قید‌های نحوه (Adverbs of Manner):

نشان‌دهندهٔ چگونگی انجام یک عمل هستند و معمولاً با اضافه کردن -ly به یک صفت ساخته می‌شوند.

مثال: Quickly, Slowly, Beautifully, Badly, Loudly

جمله: He runs quickly. (او سریع می‌دود)

قید‌های دلیل (Adverbs of Reason):

نشان‌دهندهٔ دلیل یا علت یک حادثه یا عمل هستند.

مثال: Therefore, Thus, Hence, Consequently

جمله: It was raining; therefore, we stayed home.
(باران می‌آمد؛ بنابراین، ما در خانه ماندیم)

نوع قيد نام انگليسي معني
قيد‌هاي زمان Adverbs of Time نشان‌دهنده? زمان انجام يک کار يا حادثه
قيد‌هاي مکان Adverbs of Place نشان‌دهنده? مکاني که عمليت يا حادثه رخ مي‌دهد
قيد‌هاي ترتيب Adverbs of Order نشان‌دهنده? ترتيب يا موقعيت يک عمل يا حادثه در يک سلسله
قيد‌هاي تکرار Adverbs of Frequency نشان‌دهنده? تعداد باري که يک عمل يا حادثه اتفاق مي‌افتد
قيد‌هاي درجه Adverbs of Degree تقويت يا تضعيف يک فعل، صفت يا قيد ديگر
قيد‌هاي نحوه Adverbs of Manner نشان‌دهنده? چگونگي انجام يک عمل
قيد‌هاي دليل Adverbs of Reason نشان‌دهنده? دليل يا علت يک حادثه يا عمل

نحوه قرار گیری انواع قید ها در جملات:

نحوه قرارگیری قید‌ها در جملات یکی از موارد مهم در ساختار جملات انگلیسی است. در زیر نحوه استفاده از هر نوع قید در جملات آورده شده است:

قید‌های زمان (Adverbs of Time):

اغلب در ابتدا یا انتهای جمله قرار می‌گیرند.

مثال: Yesterday, I went to the market. / I went to the market yesterday.

قید‌های مکان (Adverbs of Place):

اغلب در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

مثال: I live here.

قید‌های ترتیب (Adverbs of Order):

معمولاً در ابتدای جمله یا عبارت قرار می‌گیرند.

مثال: Firstly, we need to prepare the ingredients.

قید‌های تکرار (Adverbs of Frequency):

در جملات با فعل “be”، پس از فعل “be” قرار می‌گیرند. در سایر جملات، قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی قرار می‌گیرند.

مثال: I often go to the gym. / She is always late. / They have never been to Paris.

قید‌های درجه (Adverbs of Degree):

معمولاً قبل از صفت، قید یا فعلی که می‌خواهند تقویت یا تضعیف کنند، قرار می‌گیرند.

مثال: The movie was too long. / She is very intelligent.

قید‌های نحوه (Adverbs of Manner):

اغلب در انتهای جمله یا پس از فعل و مکمل فعل قرار می‌گیرند.

مثال: She sings beautifully. / The bird flew high.

قید‌های دلیل (Adverbs of Reason):

معمولاً در ابتدا یا میان جملات قرار می‌گیرند و با کاما از بقیه جمله جدا می‌شوند.

مثال: Therefore, we must leave early. / It rained; consequently, the match was postponed.

به طور کلی، این قوانین بیان شده می‌توانند با توجه به سبک نوشتاری یا تاکید خاص در جمله تغییر کنند. اما آنچه بالا آورده شده، نقاط عمده‌ای است که باید در نظر گرفته شوند.

نکات و استثناهای مهم در ساخت و استفاده از انواع قید ها در انگلیسی:

هر چند قواعد کلی در خصوص استفاده از قید‌ها در انگلیسی وجود دارد، اما بسیاری از استثناها و نکات ویژه نیز باید در نظر گرفته شوند. در زیر برخی از نکات و استثناهای مرتبط با قید‌ها آورده شده است:

ترتیب قید‌ها: هنگام استفاده از چند قید در یک جمله، ترتیب معمولی آنها به شرح زیر است: مکان -> زمان -> نحوه.

مثال: I play tennis here daily quickly (incorrect)
مثال: I play tennis here quickly daily (correct)

قید‌های تکرار:

واژه‌های always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, و never معمولاً قبل از فعل اصلی اما پس از فعل کمکی قرار می‌گیرند.

مثال: I never eat meat. / She has always been a vegetarian.

قید‌های نحوه با پسوند -ly:

برخی صفت‌ها با افزودن پسوند -ly به قید تبدیل می‌شوند، اما تمام کلماتی که به -ly پایان می‌پذیرند قید نیستند. برای مثال، “friendly” یک صفت است، نه قید.

قید‌های درجه:

قید too معمولاً نقدی را بیان می‌کند و با “to + infinitive” استفاده می‌شود:

The soup is too hot to eat.

قید enough پس از صفت یا قید دیگر قرار می‌گیرد:

She is not fast enough to win the race.

قید‌های مکان و زمان:

برخی قید‌ها می‌توانند هم به عنوان قید زمان و هم به عنوان قید مکان استفاده شوند. مثلاً: here, there, now, then.

قید‌های نحوه:

اگر فعل جمله یک فعل “linking verb” (مانند be, seem, appear) باشد، قید نحوه ممکن است به عنوان صفت عمل کند:

She looks beautifully (incorrect) -> She looks beautiful (correct).

استثنا در ساخت قید‌ها:

برخی صفت‌ها با افزودن پسوند -ly به قید تبدیل نمی‌شوند. مانند “hard” که به عنوان قید نیز “hard” است: She works hard.

تفاوت معنایی برخی قید‌ها و صفت‌ها:

برخی کلمات هنگام تبدیل شدن به قید معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. مثلاً:
“late” (صفت): معنای دیر یا مؤخر
“lately” (قید): به معنای اخیراً

دیدگاهتان را بنویسید