انواع گذشته در زبان انگلیسی

فعل های انگلیسی به طور کلی دارای سه دسته اصلی گذشته، حال و اینده هستند. هرکدام از این فعل ها به دسته بندی های زیرشاخه نیز تقسیم می شوند. در این مطلب، به بررسی انواع گذشته در زبان انگلیسی و زیرشاخه های ان پرداخته شده است.

انواع گذشته در زبان انگلیسی:

فعل گذشته در زبان انگلیسی یکی از زمان‌های مهم زبان است. در زیر، انواع گذشته در زبان انگلیسی معرفی شده است:

  • گذشته ساده (Simple Past):

برای بیان وقوع عملی در گذشته که به پایان رسیده و هیچ ارتباطی با حال ندارد، استفاده می‌شود.
اغلب با زمان‌های معینی همراه است، مانند: دیروز، سه روز پیش و غیره.
برای ساخت این زمان، به طور معمول فعل‌های منظم با افزودن “-ed” به آخر فعل تبدیل به گذشته می‌شوند. البته برخی فعل‌ها نامنظم هستند و باید به صورت جداگانه یاد گرفته شوند.

  • گذشته استمراری (Past Continuous):

برای بیان عملی که در یک لحظهٔ معین در گذشته در حال انجام بود، استفاده می‌شود.
این زمان با استفاده از فعل “be” در گذشته (was/were) به همراه فعل اصلی با پسوند “-ing” ساخته می‌شود.

  • گذشته کامل (Past Perfect):

برای بیان عملی که قبل از یک عمل دیگر در گذشته رخ داده است، استفاده می‌شود.
با استفاده از “had” به همراه شکل سوم فعل (Past Participle) ساخته می‌شود.

  • گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):

برای بیان یک عملی که قبل از یک زمان یا رویداد معینی در گذشته آغاز شده و تا آن زمان یا رویداد ادامه داشته است، استفاده می‌شود.
با استفاده از “had been” به همراه فعل اصلی با پسوند “-ing” ساخته می‌شود.

این موارد چهار شکل اصلی فعل گذشته در زبان انگلیسی هستند. برای مطمئن شدن از صحت استفاده از هر زمان، به معنی و مفهوم جمله و همچنین به ساختار زبانی آن دقت کنید.

 

بررسی ساختار و توضیح انواع گذشته:

در اینجا به مرور و بررسی انواع گذشته‌های انگلیسی می‌پردازیم:

گذشته‌ی ساده (Simple Past)

ساختار: Subject + Verb (in past tense)

مثال: She worked hard last week.

این زمان برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که در گذشته شروع و پایان یافته‌اند.

 

گذشته‌ی کامل (Past Perfect)

ساختار: Subject + had + Past Participle (Verb-ed or irregular form)

مثال: They had finished their work before I arrived.

این زمان برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که قبل از یک وقوع دیگر در گذشته رخ داده‌اند.

 

گذشته‌ی مداوم (Past Continuous)

ساختار: Subject + was/were + Verb-ing

مثال: I was reading a book when the phone rang.

این زمان برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که در لحظه‌ای خاص از گذشته در حال انجام بوده‌اند.

 

گذشته‌ی کامل مداوم (Past Perfect Continuous)

ساختار: Subject + had been + Verb-ing

مثال: She had been studying for five hours when her friend called.

برای نشان دادن یک عمل که قبل از وقوعی در گذشته آغاز شده و به مدتی ادامه یافته استفاده می‌شود.

 

نوع زمان ساختار توضيح
گذشته‌ي ساده (Simple Past) Subject + Verb (in past tense) براي بيان اعمالي که در گذشته شروع و پايان يافته‌اند.
گذشته‌ي کامل (Past Perfect) Subject + had + Past Participle براي بيان اعمالي که قبل از يک وقوع ديگر در گذشته رخ داده‌اند.
گذشته‌ي مداوم (Past Continuous) Subject + was/were + Verb-ing براي بيان اعمالي که در لحظه‌اي خاص از گذشته در حال انجام بوده‌اند.
گذشته‌ي کامل مداوم (Past Perfect Continuous) Subject + had been + Verb-ing براي نشان دادن عملي که قبل از وقوعي در گذشته آغاز و به مدتي ادامه يافته.

فعل های بی قاعده در زمان گذشته:

از قاعده مرسوم «-ed» پیروی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، فعل‌های بی‌قاعده شکل خاصی برای زمان گذشته و شکل سوم فعل دارند که باید به طور جداگانه حفظ شوند.

برای مثال، فعل “go” در زمان گذشته به “went” تغییر می‌کند، نه “goed”. همچنین، فعل “sing” در زمان گذشته به “sang” تغییر می‌کند و شکل سوم آن “sung” است.
در زیر به بررسی رایج ترین این فعل ها و بررسی ساختار انان پرداخته شده است.

 

فعل اصلي (Base Form) گذشته (Past Simple) شکل سوم (Past Participle)
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
come came come
do did done
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
find found found
get got gotten (UK: got)
give gave given
go went gone
have had had
know knew known
make made made
run ran run
say said said
see saw seen
speak spoke spoken
take took taken
write wrote written

دیدگاهتان را بنویسید