انواع pronoun

انواع pronoun:

در زبان انگلیسی، “pronoun” به فارسی “ضمیر” معنی می‌شود. ضمیرها کلماتی هستند که به جای اسم‌ها می‌آیند تا جلوی تکرار اسم‌ها در جملات را بگیرند یا برای اشاره به افراد، حیوانات یا اشیاء استفاده شوند. در ادامه به انواع pronoun و توضیح هر نوع پرداخته شده است.

مثال‌هایی از ضمیرها:

ضمیرهای شخصی: I, you, he, she, it, we, they

I am going to the store.
(من به فروشگاه می‌روم)

ضمیرهای ملکی: my, your, his, her, its, our, their

This is my book.
(این کتاب من است)

ضمیرهای نشان‌دهنده: this, that, these, those

This is my friend.
(این دوست من است)

ضمیرهای بازگشتی: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

I did the job myself.
(خودم کار را انجام دادم)

ضمیرهای موارد دیگر: who, whom, whose, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever

Who is there?
(آنجا کی است؟)

ضمیرها به ما کمک می‌کنند تا جملات را ساده‌تر و روان‌تر بیان کنیم.

 

انواع pronoun:

ضمیرها (Pronouns) در زبان انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شوند. در زیر انواع ضمیرها را با مثال و معنی آنها بررسی می‌کنیم:

ضمیرهای شخصی (Personal Pronouns): این ضمیرها به اشخاص اشاره دارند.

I, you, he, she, it, we, they

She is reading a book.
(او کتابی را می‌خواند)

ضمیرهای ملکی (Possessive Pronouns): این ضمیرها مالکیت را نشان می‌دهند و به تنهایی به کار می‌روند.

mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

The blue pen is yours.
(قلم آبی مال تو است)

صفت‌های ملکی (Possessive Adjectives): این‌ها مثل ضمیرهای ملکی عمل می‌کنند اما قبل از یک اسم می‌آیند.

my, your, his, her, its, our, their

That is her book.
(آن کتاب مال او است)

ضمیرهای نشان‌دهنده (Demonstrative Pronouns): به چیزهای نزدیک یا دور اشاره دارند.

this, that, these, those

This is my car.
(این ماشین من است)

ضمیرهای بازگشتی (Reflexive Pronouns): زمانی به کار می‌روند که فاعل و مفعول یکی باشند.

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

She washed herself.
(او خودش را شست)

ضمیرهای سوالی (Interrogative Pronouns): برای پرسش استفاده می‌شوند.

who, whom, whose, which, what

Who is there?
(آنجا کی است؟)

ضمیرهای نامعین (Indefinite Pronouns): به چیزهای نامعین یا ناشناخته اشاره دارند.

someone, anyone, nobody, everybody, etc.

Someone is at the door.
(کسی پشت در است)

ضمیرهای متقابل (Reciprocal Pronouns): به تبادل افعال میان دو یا چند نفر اشاره دارند.

each other, one another

The two friends hugged each other.
(دو دوست یکدیگر را بغل کردند)

ضمیرهای نسبی (Relative Pronouns): جملات فرعی را به جملات اصلی وصل می‌کنند.

who, whom, whose, which, that

The girl who sings is my sister.
(دختری که می‌خواند خواهر من است)

با استفاده از ضمیرها می‌توانیم جملات را سازماندهی و روان‌تر کنیم و از تکرار اسم‌ها جلوگیری نماییم.

 

نوع ضمير مثال‌ها
ضميرهاي شخصي I, you, he, she, it, we, they
صفت‌هاي ملکي my, your, his, her, its, our, their
ضميرهاي ملکي mine, yours, his, hers, ours, theirs
ضميرهاي نشان‌دهنده this, that, these, those
ضميرهاي بازگشتي myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
ضميرهاي سوالي who, whom, whose, which, what
ضميرهاي نامعين someone, anyone, everybody, nobody, etc.
ضميرهاي نسبي who, whom, whose, which, that

گرامر قرار گیری ضمیر ها در جمله چگونه است:

رامر قرار گیری ضمیرها در جمله بستگی به نوع ضمیر و نقش آن در جمله دارد. در زیر نقش و قرارگیری مختلف ضمیرها در جمله را بررسی می‌کنیم:

ضمیرهای شخصی (Personal Pronouns):

معمولاً به عنوان فاعل یا مفعول در جمله به کار می‌روند.

فاعل: I love pizza.
(من پیتزا دوست دارم)

مفعول: She helped him.
(او به او کمک کرد)

صفت‌های ملکی (Possessive Adjectives):

قبل از اسم قرار می‌گیرند.

That is my book.
(آن کتاب من است)

ضمیرهای ملکی (Possessive Pronouns):

به تنهایی به کار می‌روند و نیازی به اسم بعد از آن‌ها نیست.

Is this pen yours?
(آیا این خودکار مال تو است؟)

ضمیرهای نشان‌دهنده (Demonstrative Pronouns):

می‌توانند به تنهایی یا قبل از اسم به کار بروند.

This is beautiful.
(این زیبا است)

I like those shoes.
(من آن کفش‌ها را دوست دارم)

ضمیرهای بازگشتی (Reflexive Pronouns):

معمولاً به عنوان مفعول و برای اشاره به فاعل جمله به کار می‌روند.

She prepared herself for the exam.
(او خودش را برای امتحان آماده کرد)

ضمیرهای سوالی (Interrogative Pronouns):

در ابتدای جملات سوالی قرار می‌گیرند.

Who is at the door?
(کی پشت در است؟)

ضمیرهای نامعین (Indefinite Pronouns):

بسته به نقش آنها در جمله می‌توانند در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرند.

Somebody called you.
(کسی به تو زنگ زد)

I saw something strange.
(من چیزی عجیب دیدم)

ضمیرهای نسبی (Relative Pronouns):

جملات فرعی را به جملات اصلی وصل می‌کنند و معمولاً در ابتدای جمله فرعی قرار می‌گیرند.

The man who lives next door is a doctor.
(مردی که در کناره ما زندگی می‌کند دکتر است)

در کل، قرار گیری ضمیرها در جمله بسته به نوع ضمیر و نقشی که در جمله دارد، متغیر است.

دیدگاهتان را بنویسید