انواع s در انگلیسی

S در انگلیسی می تواند برای کاربرد های متفاوت، مورد استفاده قرار بگیرد. این کاربرد ها می تواند شامل نشانه جمع، مالکیت، اختصار، سوم شخص مفرد و … باشد. در زیر به معرفی و بررسی انواع s در انگلیسی پرداخته شده است.

انواع s در انگلیسی:

در بررسی مبحث انواع s در انگلیسی می توان گفت، حرف “s” در انتهای کلمات به چند دلیل می‌آید و کاربردهای مختلفی دارد. در اینجا معرفی مختصری از انواع متداول این استفاده‌ها آورده شده‌است:

جمع (Pluralization):

وقتی بخواهیم نشان‌دهنده چندین واحد از چیزی باشیم.

مثال: cat → cats, book → books

مالکیت (‘s and s’):

برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط.

مثال: Susan’s book (کتاب سوزان), boys’ room (اتاق پسران)

فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده (Third person singular present tense verbs):
وقتی فعل با سوم شخص مفرد (he, she, it) به کار می‌رود.

مثال: He walks, She reads, It rains

اختصار (Contractions):

وقتی دو کلمه به یکدیگر ملحق شده و “s” به معنای “is” یا “has” استفاده می‌شود.

مثال: He’s = He is, She’s = She has

انتهای برخی صفات مقایسه‌ای (Comparative adjectives for certain cases):

وقتی می‌خواهیم دو چیز را با یکدیگر مقایسه کنیم.

مثال: big → bigger, tall → taller

بررسی s جمع:

حرف “s” به عنوان یک علامت جمع در زبان انگلیسی به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. اما استفاده از آن به همیشه به سادگی با افزودن “s” به انتهای کلمه نیست. در اینجا چند قاعده و استثناء را بررسی می‌کنیم:

قاعده کلی:

به طور معمول، تنها با افزودن “s” به انتهای کلمات، آنها را به جمع تبدیل می‌کنیم.

مثال: cat → cats, book → books, car → cars

کلماتی که با “s”, “sh”, “ch”, یا “x” ختم می‌شوند:

به کلمات پایان یافته با این حروف “es” اضافه می‌شود.

مثال: bus → buses, dish → dishes, church → churches, box → boxes

کلماتی که با “y” ختم می‌شوند:

اگر “y” پس از یک صدای نامعلوم (consonant) باشد، “y” به “ies” تغییر می‌کند.

مثال: city → cities, baby → babies

اگر “y” پس از یک صدای معلوم (vowel) باشد، تنها “s” اضافه می‌شود.

مثال: toy → toys, boy → boys

برخی کلمات با پایان “o”:

برخی از آنها با افزودن “es” جمع بسته می‌شوند.

مثال: tomato → tomatoes, hero → heroes

دیگران با افزودن “s”.

مثال: piano → pianos, photo → photos

استثناء‌ها و تغییرات داخلی:

برخی کلمات تغییرات داخلی یا شکل‌های غیرقاعده‌مند دارند.

مثال: man → men, foot → feet, child → children, tooth → teeth

کلمات با پایان “f” یا “fe”:

در برخی موارد، “f” یا “fe” به “ves” تغییر می‌کند.

مثال: life → lives, knife → knives, leaf → leaves

اما بسیاری از کلمات با افزودن “s” جمع می‌شوند.

مثال: roof → roofs, chef → chefs

تفاوت s جمع و es:

حرف “s” و “es” هر دو برای تشکیل جمع در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند، اما به کاربرد و قاعده خاص خود دارند. در اینجا تفاوت‌های کلیدی بین “s” و “es” برای تشکیل جمع بررسی شده است:

s جمع:

در بیشتر موارد، تنها با افزودن “s” به انتهای کلمه، آن را به جمع تبدیل می‌کنیم.

مثال: dog → dogs, pen → pens, car → cars

es جمع:

به کلماتی که با “s”, “sh”, “ch”, یا “x” ختم می‌شوند، “es” اضافه می‌شود تا آنها را به جمع تبدیل کنیم.

مثال: bus → buses, dish → dishes, church → churches, box → boxes

برخی کلمات با پایان “o” نیز با افزودن “es” به جمع تبدیل می‌شوند.

مثال: tomato → tomatoes, hero → heroes

(اما برخی از کلمات مانند “piano” با “s” جمع می‌شوند: piano → pianos)

 

کلماتی که با “f” یا “fe” ختم می‌شوند در برخی موارد با تغییر به “ves” جمع می‌شوند.

مثال: life → lives, knife → knives

(اما برخی مانند “roof” با “s” جمع می‌شوند: roof → roofs)

 

به طور کلی، اگر به قاعدگانی و پایان یافتن کلمات دقت کنید، می‌توانید تشخیص دهید که کی باید از “s” یا “es” استفاده کنید. با این

تفاوت s مالکیت و of مالکیت:

در زبان انگلیسی، برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط بین دو اشیاء یا موجودات، دو روش رایج وجود دارد: استفاده از “s مالکیت” و استفاده از حرف اضافه “of”. در اینجا تفاوت‌ها و کاربردهای آن‌ها بررسی می‌شود:

s مالکیت:

معمولاً برای نشان‌دهنده مالکیت اشخاص استفاده می‌شود.
این فرم معمولاً برای موجودات زنده یا اشیاء با ارزش عاطفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: John’s book (کتاب جان), cat’s tail (دم گربه), mother’s purse (کیف مادر)

of مالکیت:

معمولاً برای نشان‌دهنده مالکیت یا ارتباط بین اشیاء یا مفاهیم استفاده می‌شود.
این فرم معمولاً زمانی استفاده می‌شود که موضوع مالکیت یک انسان نباشد یا وقتی که فرم “s مالکیت” منطقی نباشد.

مثال: The legs of the table (پاهای میز), The capital of France (پایتخت فرانسه), The end of the road (انتهای جاده)

نکات مهم:

در برخی موارد، هر دو فرم می‌تواند به کار برده شود و معنای مشابهی داشته باشد، اما تاکید یا تنگناهای زبانی ممکن است متفاوت باشد.

مثال: “The cover of the book” و “The book’s cover” هر دو معنای “جلد کتاب” را می‌دهند، اما استفاده از هر یک به سبک نوشتاری و ترجیح شخصی بستگی دارد.

“s مالکیت” معمولاً برای مواردی استفاده می‌شود که ارتباط نزدیک‌تر یا شخصی‌تری دارند، در حالی که “of” می‌تواند در ارتباطات کلی‌تر یا رسمی‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

 

نوع توضيح مثال
s جمع افزودن به انتهاي اکثر اسم‌ها براي تشکيل جمع cat ? cats
es جمع افزودن به انتهاي اسم‌هايي که با s, sh, ch, يا x ختم مي‌شوند bus ? buses
s مالکيت افزودن به انتهاي اسم‌ها براي نشان‌دهنده مالکيت John ? John’s
فعل سوم شخص مفرد حال ساده افزودن به انتهاي فعل‌ها در زمان حال ساده براي سوم شخص مفرد talk ? talks

دیدگاهتان را بنویسید