برای اشیا have یا has

Have و has از فعل های کمکی انگلیسی هستند. این دو فعل در زمان حال کامل قرار داشته و به معنی داشتن استفاده می شوند. اما برای اشیا have یا has را استفاده کنیم؟ این فعل معمولا به صورت حالت سوم شخص یعنی has به کار می رود. اما در برخی شرایط و استثناها می توان از have استفاده نمود. در زیر به بررسی دقیق تر این اسامی و فعل مورد نیاز ان ها پرداخته شده است.

برای اشیا have یا has:

در زبان انگلیسی، وقتی می‌خواهیم از “have” یا “has” به عنوان فعل کمکی (برای ساختن زمان‌های کامل مانند حال کامل یا گذشته کامل) یا به عنوان فعل اصلی (مثل داشتن چیزی) استفاده کنیم، باید توجه کنیم که این فعل با ضمیر یا فاعل جمله هماهنگ باشد.

برای اشیاء (Objects/Things)، که معمولاً با “it” نشان داده می‌شوند، باید از “has” استفاده کرد.

نمونه‌هایی از استفاده “has” برای اشیاء:

The book has a lot of interesting chapters.
(کتاب بسیاری فصل‌های جالب دارد)

The car has a new engine.
(ماشین موتور جدیدی دارد)

The phone has a cracked screen.
(تلفن صفحه‌ی شکسته‌ای دارد)

در این موارد، “has” نشان‌دهنده‌ی داشتن یا وجود چیزی است.

وقتی از “have” یا “has” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود:

The car has broken down.
(ماشین خراب شده است)

The phone has been lost.
(تلفن گم شده است)

در این موارد، “has” به عنوان فعل کمکی برای ساختن زمان حال کامل استفاده شده است.

 

در چه شرایطی برای اشیا می توان از have استفاده کرد؟

وقتی از “have” به عنوان یک فعل معمولی (نه فعل کمکی) استفاده می‌کنیم که بیان‌کننده “داشتن” چیزی است، معمولاً برای سوم شخص مفرد (از جمله اشیاء) از “has” استفاده می‌شود. ولی هستند مواقعی که برای اشیاء می‌توان از “have” استفاده کرد:

وقتی اشیاء در جمع آمده‌اند: وقتی در مورد چندین شیء یا گروهی از اشیاء صحبت می‌کنیم، از “have” استفاده می‌شود.

مثال:

The books have colorful covers.
(کتاب‌ها جلدهای رنگارنگی دارند)

در جملات منفی و سوالی: در برخی از انواع گویش‌ها و زبان‌های محلی انگلیسی، به ویژه در برخی مناطق بریتانیا، برخی افراد در جملات منفی و سوالی برای اشیاء از “have” به جای “has” استفاده می‌کنند. اگرچه این کار در نوشتار رسمی و استاندارد به‌طور معمول قابل قبول نیست، ولی در گفتار محلی به چشم می‌خورد.

مثال:

Have the car got enough petrol?
(آیا ماشین بنزین کافی دارد؟)

در زبان‌های محلی: همان‌طور که گفته شد، در بعضی زبان‌های محلی انگلیسی، به‌ویژه در برخی مناطق انگلیس، افراد به طور محلی از “have” برای اشیاء استفاده می‌کنند.

به طور کلی، استفاده از “have” به جای “has” برای اشیاء در گفتار استاندارد نادر است و ممکن است به عنوان یک خطا شناخته شود، مگر در موارد خاص مثل گویش‌های محلی. در نوشتار و گفتار رسمی، بهتر است از “has” برای اشیاء استفاده شود.

استثناها و نکات مهم در استفاده از have و has برای اشیا:

هنگامی که در مورد استفاده از “have” و “has” برای اشیاء در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم، تعدادی استثنا و نکات مهم وجود دارد:

جمع و مفرد:
اشیاء مفرد با “has” همراه می‌شوند.

مثال: The car has new tires.

اشیاء در جمع با “have” همراه می‌شوند.

مثال: The cars have new tires.

گویش‌ها و لهجه‌ها:

در برخی گویش‌ها، به‌ویژه در برخی مناطق انگلستان، برخی افراد در جملات منفی و سوالی برای اشیاء از “have” به جای “has” استفاده می‌کنند.

مثال: Have the car got enough petrol?

جملات منفی و سوالی:
در جملات منفی، از “doesn’t have” برای سوم شخص مفرد و از “don’t have” برای سایر ضمایر و اشیاء استفاده می‌شود.

مثال: The car doesn’t have a sunroof.
مثال: The cars don’t have a sunroof.

برای سوالی کردن:
مثال: Does the car have a sunroof?
مثال: Do the cars have a sunroof?

استفاده به عنوان فعل کمکی:
“Have” و “Has” همچنین به عنوان فعل کمکی در زمان‌های کامل استفاده می‌شوند. در این موارد، آن ها باید با فعل اصلی و ضمیر (یا اشیاء) هماهنگ باشند.

مثال: The car has broken down.
مثال: The cars have broken down.

استفاده در جملات مرکب:
زمانی که دو یا چند فاعل به یک فعل مرتبط هستند، اگر یکی از آن فاعل‌ها “I” یا “You” باشد، از “have” استفاده می‌شود، حتی اگر فاعل دیگر سوم شخص مفرد باشد.

مثال: The manager and I have a meeting.

دیدگاهتان را بنویسید