برای ماه ها in یا on

در صورتی که در جملات انگلیسی قصد افزودن ماه ها را داشته باشیم، نیاز است تا قواعد خاصی رعایت شود. یکی از نکات مهم در این است که برای ماه ها in یا on استفاده کنیم؟ در زیر به بررسی تمام شرایط لازم برای افزودن ماه ها توضیح داده شده است.

برای ماه ها in یا on:

حروف اضافه‌ی زمان در زبان انگلیسی نقش مهمی دارند و به معنای مختلفی استفاده می‌شوند. در اینجا برخی از این حروف اضافه را با مثال‌هایی معرفی می‌کنیم:

at: برای زمان‌های خاصی مانند ساعات، جشن‌ها، و زمان‌های خاص در روز.

at 5 o’clock
at midnight
at lunchtime
at Christmas
at the moment

on: برای روزها و تاریخ‌ها.

on Monday
on my birthday
on 25th December
on New Year’s Eve

in: برای مدت‌های زمانی بزرگتر مانند ماه‌ها، فصل‌ها، سال‌ها، و قرون.

in January
in 2020
in the 21st century
in summer
in the morning/afternoon/evening (اما: at night)

during: در طول یک دوره یا رویداد.

during the movie
during my stay in London

before: قبل از یک زمان خاص.

before 10 AM
before the war

after: پس از یک زمان خاص.

after lunch
after the meeting

since: از زمانی که یک رویداد یا فعالیتی آغاز شده است.

since 2010
since I graduated

until (یا till): تا زمانی که یک رویداد یا فعالیتی پایان یافته است.

until tomorrow
till the end of the month

by: زمانی که یک فعالیت یا رویداد باید به پایان رسیده باشد.

by Friday
by the time you arrive

for: برای مدت زمان معینی.

for three weeks
for a few hours

حروف اضافه برای ماه ها:

وقتی می‌خواهید از ماه‌ها در جملات خود استفاده کنید، باید به چند نکته گرامری توجه داشته باشید:

تاریخ میلادی: در زبان انگلیسی، تاریخ معمولاً با روز قبل از ماه نوشته می‌شود. برای مثال: 14 September 2023.

پیشوند “in”: وقتی در مورد یک ماه خاص صحبت می‌کنید، از پیشوند “in” استفاده می‌کنید. مانند:

My birthday is in June.
The school year starts in September.

استفاده از “of”: وقتی تاریخ کامل را نوشته‌انید و روز را ذکر می‌کنید، از “of” بین روز و ماه استفاده کنید:

The 14th of September is an important day.

مختصر نویسی: در موارد نوشتاری غیررسمی، می‌توانید ماه‌ها را به صورت مختصر بنویسید. مانند: Jan., Feb., Mar., و غیره.

وقتی از روز هفته استفاده می‌کنید: اگر شما از روز هفته استفاده می‌کنید، “on” به کار می‌برید:

The meeting is on Monday, 14th September.

برای ماه ها in یا on استفاده شود: در زبان انگلیسی، وقتی می‌خواهید به یک ماه خاص اشاره کنید، معمولاً از پیشوند “in” استفاده می‌شود. ولی وقتی به یک روز خاص اشاره دارید، “on” به کار می‌برید.

برای ماه‌ها: “in”

My birthday is in June.
She will visit us in December.

برای روز‌های خاص: “on”

My birthday is on June 12th.
The conference starts on December 5th.

برای روزهای هفته: “on”

The meeting is on Monday.
I’ll see her on Friday.

اما اگر روز هفته و تاریخ را با هم استفاده کنید، فقط “on” به کار می‌رود:

The workshop is on Tuesday, September 14th.

استثناهای حروف اضافه برای ماه ها:

در زبان انگلیسی، حرف اضافه‌ی استاندارد برای ماه‌ها “in” است. ولی هستند مواردی که استثنا تلقی می‌شوند:

وقتی یک تاریخ خاص را مشخص می‌کنید: در این حالت از “on” استفاده می‌شود.

I was born on July 14th.
The conference is on December 3rd.

 

وقتی به سال‌ها اشاره دارید: اگر فقط ماه و سال را ذکر کنید، باز هم از “in” استفاده می‌کنید.

The company was founded in March 2005.
The war began in August 1914.

وقتی با “end of” یا “beginning of” استفاده می‌شود: در این حالت، از “the” پیش از “end” یا “beginning” و “of” پس از آن‌ها استفاده می‌شود.

The project should be finished by the end of October.
We are planning a trip at the beginning of June.

با وجود این استثناها، در اکثر موارد استاندارد، برای اشاره به یک ماه بدون توضیحات اضافی، از “in” استفاده می‌کنیم:

I like to travel in April.
It often snows in January.

به یاد داشته باشید که این استثناها بیشتر بستگی به چگونگی ذکر ماه یا اطلاعات اضافی دارد تا خود ماه.

نکات مهم در استفاده از حروف اضافه ماه ها:

در استفاده از حروف اضافه برای ماه‌ها در زبان انگلیسی، چند نکته مهم وجود دارد:

استفاده از “in”: در غالب موارد، زمانی که به یک ماه خاص اشاره می‌شود و بدون ذکر تاریخ خاص، از حرف اضافه “in” استفاده می‌شود.

My birthday is in July.
Schools usually start in September.

استفاده از “on” با تاریخ خاص: زمانی که یک تاریخ خاص در ماه را ذکر می‌کنید، باید از “on” استفاده کنید.

Her wedding day is on June 15th.
We have a meeting on April 3rd.

استفاده از “by the end of”: اگر می‌خواهید به پایان یک ماه خاص اشاره کنید، می‌توانید از عبارت “by the end of” استفاده کنید.

I need to finish this project by the end of March.
They promised to deliver it by the end of May.

استفاده از “at the beginning of”: برای اشاره به ابتدای یک ماه، می‌توانید از عبارت “at the beginning of” استفاده کنید.

We’ll start our journey at the beginning of August.
At the beginning of December, the city is beautifully decorated.

وقتی به ماه و سال اشاره دارید: اگر همزمان به ماه و سال اشاره می‌کنید، باز هم از “in” استفاده می‌کنید.

The company was established in February 1999.
The historical event occurred in March 1457.

دیدگاهتان را بنویسید