بعد از حرف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در انگلیسی حروفی هستند که ارتباط بین دو کلمه را ایجاد می کنند. این حروف با قرار گیری در هر جای جمله، مفهومی جدید ایجاد می کنند و گرامر و ساختار کلی را تغییر می دهند. بعد از حرف اضافه در انگلیسی نیاز است تا افعال و کلمات شکل متفاوت به خود بگیرند.

 

بعد از حرف اضافه در انگلیسی:

حروف اضافه در زبان انگلیسی به اجزای کلامی گفته می‌شود که معمولاً نقش برقراری ارتباط معنایی میان دو عنصر یا بیشتر در جمله را دارند. این حروف می‌توانند مکان، زمان، راه، دلیل و دیگر ارتباطات معنایی را نشان دهند.

معرفی پرکاربرد ترین حروف اضافه:

در زیر برخی از حروف اضافه‌ی رایج در زبان انگلیسی آمده است:

حروف اضافه‌ی مکان:

in (در): in the room, in a cup
on (روی): on the table, on the floor
under (زیر): under the bridge, under the bed
between (بین): between two cars, between the books
next to/beside (کنار): next to the shop, beside the river
above (بالای): above the door, above sea level
below (زیر، در زیر): below the knee, below the horizon
near (نزدیک): near the school, near the window

مثال هایی از این نوع حرف اضافه:

in (در): I am in the house.
(من در خانه هستم)

on (روی): The book is on the table.
(کتاب روی میز است)

under (زیر): The cat is under the table.
(گربه زیر میز است)

حروف اضافه‌ی زمان:

at (در): at 5 o’clock, at midnight
on (در): on Monday, on my birthday
in (در): in January, in 2022, in the morning
since (از زمانی که): since 1990, since Tuesday
for (برای مدت زمانی): for two hours, for a week
during (طی، در طول): during the summer, during the movie

مثال هایی از این نوع حروف اضافه:

at (در): I will meet you at 3 o’clock.
(من ساعت سه با شما ملاقات خواهم کرد)

on (در یک روز خاص): I will go there on Monday.
(من دوشنبه به آنجا خواهم رفت)

in (در یک بازه زمانی): I will finish it in two hours.
(من در دو ساعت این کار را تمام خواهم کرد)

دیگر حروف اضافه:

with (با): with a pen, with my friend
without (بدون): without sugar, without a doubt
about (درباره): about the problem, about him
by (توسط یا نزدیک به): by the author, by the sea
of (از، مربوط به): cup of tea, city of Rome

مثال هایی از حروف اضافه که منجر به تغییر کلی فعل می شوند:

look (نگاه کردن): I look at the picture.
(من به تصویر نگاه می‌کنم)

look for (جستجو کردن): I look for my keys.
(من دنبال کلیدهایم می‌گردم)

look after (مراقبت کردن): I look after my younger brother.
(من از برادر کوچکترم مراقبت می‌کنم)

 

و البته، این فقط بخش کوچکی از حروف اضافه در زبان انگلیسی است. بسیاری دیگر از حروف اضافه وجود دارند و هر کدام در زمینه‌های خاصی استفاده می‌شوند. بهتر است با مطالعه، شنیدن و تمرین در مکالمات و نوشتار، کاربرد و معنای هر حرف اضافه را به خوبی فهمید.

 

ساختار فعل بعد از حروف اضافه:

در زبان انگلیسی، وقتی یک حرف اضافه قبل از یک فعل می‌آید، به طور معمول فعل به صورت “gerund” (فعل + ing) می‌آید. با این حال، این قانون به این معنی نیست که همیشه پس از حروف اضافه باید از فعل با پسوند “ing” استفاده کرد. به جای آن، این قانون به وقتی اطلاق می‌شود که فعل مستقیماً پس از حرف اضافه آید.
بیایید چند مثال ببینیم:

I am interested in reading books.
She is good at singing.
He is tired of working so hard.
We talked about going to the movies.

در موارد فوق، فعل‌ها (reading, singing, working, و going) مستقیماً پس از حروف اضافه (in, at, of, و about) آمده‌اند، بنابراین از شکل “gerund” استفاده شده‌اند.
اما اگر پس از حرف اضافه یک اسم یا ضمیر آید و سپس فعل، ما بلافاصله پس از حرف اضافه از شکل “gerund” استفاده نمی‌کنیم. به عنوان مثال:

I talked to him about traveling to Europe.
She insisted on her brother joining us.

در مثال اول، “him” (که ضمیر است) مستقیماً پس از “about” آمده و سپس فعل “traveling” با پسوند “ing” آمده‌است. در مثال دوم نیز مشابه همین وضعیت رخ داده‌است.

 

جمله توضيح
I am interested in reading books. فعل مستقيماً پس از حرف اضافه آمده است.
She is good at singing. فعل مستقيماً پس از حرف اضافه آمده است.
He is tired of working so hard. فعل مستقيماً پس از حرف اضافه آمده است.
We talked about going to the movies. فعل مستقيماً پس از حرف اضافه آمده است.
I talked to him about traveling to Europe. پس از حرف اضافه يک ضمير و سپس فعل آمده است.
She insisted on her brother joining us. پس از حرف اضافه يک اسم و سپس فعل آمده است.

بررسی استثناها و نکات کاربردی:

حروف اضافه در زبان انگلیسی گاهی اوقات ساختارهای استثنایی و خاصی ایجاد می‌کنند. برخی از این حروف اضافه و استفاده‌های خاص آنها شامل:

of: زمانی که بخواهیم مالکیت یا وابستگی را نشان بدهیم:

She’s a friend of mine.
The capital city of France is Paris.

to: استفاده در ساختار دهنده فعل‌های دو قسمتی:

I’m looking forward to meeting her.
He’s used to living in a big city.

for: برای نشان دادن هدف یا استفاده:

This gift is for you.
I’m studying for my exams.

at: استفاده در جملاتی که به زمان یا مکان خاص اشاره دارند:

She’s good at playing piano.
I’ll meet you at 10 o’clock.

with: برای نشان دادن همراه یا وسیله:

She’s the girl with the blue eyes.
I wrote the note with a pen.

by: نشان‌دهنده وسیله یا روش:

I travel by train.
The book was written by J.K. Rowling.

about: استفاده برای بیان موضوع:

We are talking about the movie.

 

دیدگاهتان را بنویسید