بعد از حروف اضافه فعل ing

طبق قواعد انگلیسی، در زمانی که یک فعل پس از حرف اضافه قرار می گیرد، این فعل تغییر کرده و ساختار ان به فعل ing دار تغییر پیدا می کند. در این شرایط، فعل از حالت فعل ساده خارج شده و حالتی مشابه با اسم به خود می گیرد. در زیر به بررسی دقیق تر بعد از حروف اضافه فعل ing پرداخته شده است.

بعد از حروف اضافه فعل ing:

بعد از حروف اضافه در انگلیسی، اگر فعلی بیاید، آن فعل باید در شکل ing داشته باشد (gerund یا فعل با پسوند ing). این فعل به عنوان یک اسم عمل می‌کند و بعد از حرف اضافه به کار می‌رود.

مثال‌ها:

I’m interested in traveling to Spain.
She is afraid of flying.
He’s good at swimming.
We talked about visiting Paris next summer.

در مثال اول، “in” حرف اضافه است و فعل “travel” با پسوند “ing” آمده‌است تا شکل “traveling” را بسازد.
در مثال دوم، “of” حرف اضافه و “fly” با پسوند “ing” به “flying” تغییر یافته‌است.
در مثال سوم، “at” حرف اضافه و “swim” با پسوند “ing” به “swimming” تغییر کرده‌است.
در مثال چهارم، “about” حرف اضافه و “visit” با پسوند “ing” به “visiting” تغییر یافته‌است.

کاربرد بعد از حروف اضافه فعل ing:

این ساختار زمانی استفاده می‌شود که نیاز به ترکیب یک حرف اضافه با یک فعل داریم. در این حالت، فعل به عنوان یک اسم عمل می‌کند.
بعضی حروف اضافه، مانند “in”, “of”, “about”, و “at”، به طور معمول با فعل‌ها در شکل gerund می‌آیند.
در برخی موارد، انتخاب حرف اضافه ممکن است براساس فعل یا صفتی که قبل از آن است تغییر کند. به مثال‌های بالا توجه کنید: “interested in”, “afraid of”, و “good at” همه نمونه‌هایی از این ترکیبات هستند.

گرامر ساخت جمله با فعل ing دار:

ساخت این نوع فعل ها اسان بوده و تنها نیاز است تا فعل، با یک حرف اضافه و یک فعل ing دار ترکیب شود.

 

ساختار مثال توضيح
حرف اضافه + فعل + ing I’m interested in traveling to Spain. بعد از حرف اضافه “in”، فعل با پسوند “ing” به کار رفته‌است.
حرف اضافه + فعل + ing She is afraid of flying. بعد از حرف اضافه “of”، فعل با پسوند “ing” به کار رفته‌است.
حرف اضافه + فعل + ing He’s good at swimming. بعد از حرف اضافه “at”، فعل با پسوند “ing” به کار رفته‌است.
حرف اضافه + فعل + ing We talked about visiting Paris. بعد از حرف اضافه “about”، فعل با پسوند “ing” به کار رفته‌است.

استثناهای بعد از حروف اضافه فعل ing و نکات مهم و کاربردی:

بعد از حروف اضافه در انگلیسی، اگر فعلی بیاید، آن فعل معمولاً در شکل ing (gerund) داشته باشد. ولی همیشه اینگونه نیست. در اینجا به برخی استثناء‌ها، نکات مهم و کاربردها می‌پردازیم:

“To” به عنوان یک حرف اضافه یا به عنوان بخشی از فعل بی‌نهایت: “To” می‌تواند به عنوان یک حرف اضافه یا به عنوان بخشی از فعل بی‌نهایت (infinitive) به کار برود. وقتی “to” به عنوان یک حرف اضافه به کار برود، باید از فعل با پسوند “ing” استفاده کرد. اما اگر بخشی از فعل بی‌نهایت باشد، باید از فعل بدون تغییر استفاده کرد.

حرف اضافه: I look forward to seeing you.

فعل بی‌نهایت: I want to see you.

فعل‌های حسی: بعد از برخی فعل‌های حسی مانند “love”, “like”, “hate”, و “prefer” می‌توان از هر دو شکل فعل (infinitive یا gerund) استفاده کرد، با این تفاوت که ممکن است معنا کمی متفاوت باشد.

I love to read books.
(معمولاً در موارد عمومی)

I love reading books.
(تجربه خواندن کتاب را دوست دارم)

پس از برخی از افعال: برخی افعال به طور طبیعی با فعل‌های بی‌نهایت یا gerund همراه می‌شوند. برای مثال، “enjoy”, “miss”, و “avoid” معمولاً با فعل‌های با پسوند “ing” همراه می‌شوند.

I enjoy reading.
She misses being young.

پس از صفات و اصطلاحات: برخی صفات و اصطلاحات همیشه با فعل‌های با پسوند “ing” همراه می‌شوند، مانند “it’s worth”, “busy”, یا “be used to”.

It’s worth visiting the museum.
He is busy working.
I am used to waking up early.

بعد از حروف اضافه خاص: بعضی حروف اضافه معمولاً با فعل‌های با پسوند “ing” همراه می‌شوند، مانند “in”, “on”, “about”, یا “of”.

She’s good at dancing.
I’m thinking about traveling.

استثناء‌های خاص: برخی از حروف اضافه یا اصطلاحات به طور خاص با فعل‌های بی‌نهایت یا gerund همراه نمی‌شوند.

Despite being tired, he continued working.
(نه “despite to be”)

نکته کلیدی این است که در زبان انگلیسی باید به حروف اضافه، فعل‌ها، و ساختارهای مختلف توجه ویژه‌ای داشته باشید. بسیاری از این قواعد نیاز به تمرین و تکرار دارند تا به خوبی یاد گرفته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید