بعد از any مفرد یا جمع

Any واحد شمارشی است که هم برای اشیا قابل شمارش و هم برای موارد غیر قابل شمارش به کار می رود. بعد از any مفرد یا جمع هر دو می توانند به کار برده شوند.

بعد از any مفرد یا جمع؟

کلمه “any” در انگلیسی یکی از کلماتی است که معانی متنوعی دارد و در زبان‌های مختلف ممکن است با چندین کلمه مترادف باشد. “Any” می‌تواند به عنوان ضمیر، صفت یا قید مورد استفاده قرار گیرد.

Any به عنوان یک صفت:

برای اشاره به مقدار یا تعداد نامعلوم از چیزی، مخصوصاً در جملات منفی یا سوالی:

I don’t have any money.
(من هیچ پولی ندارم)

Are there any apples left?
(سیب‌ها هنوز باقی هستند؟)

Any در جملات سوالی:

برای پرسیدن در مورد وجود چیزی یا کسی:

Do you have any questions?
(آیا سوالی دارید؟)

Is there any bread in the kitchen?
(در آشپزخانه نانی است؟)

Any در جملات منفی:

برای نشان دادن عدم وجود چیزی:

I don’t see any reason to continue.
(هیچ دلیلی برای ادامه دادن نمی‌بینم)

She doesn’t have any friends in the city.
(او در شهر دوستی ندارد)

Any به عنوان قید:

به معنای “هر چقدر” یا “به هر حال”:

You’re welcome to visit any time.
(شما می‌توانید هر زمانی بازدید کنید)

I don’t like it any more than you do.
(من هم مثل شما دوست ندارم)

Any در عبارات مثبت:

در بعضی مواقع، “any” در عبارات مثبت نیز می‌تواند استفاده شود، به ویژه وقتی می‌خواهیم تاکید داشته باشیم:

Any child knows that!
(هر کودکی این را می‌داند!)

Any با معنای “هر”:

به معنای “هر کدام” یا “هر چیزی”:

Any book from that shelf will be useful.
(هر کتابی از آن قفسه مفید خواهد بود)

Any در عباراتی مانند “any more” یا “any longer”:

به معنای “دیگر”:

I don’t want to talk about it any more.
(دیگر نمی‌خواهم در مورد آن صحبت کنم)

شکل استفاده معني مثال
Any + اسم مفرد هر چيزي، هر Is there any reason for your absence?
Any + اسم جمع بعضي، هيچ (در جملات منفي) Are there any apples left in the basket?
Any به تنهايي در جملات سوالي هر، هر چيزي Do you have any?
Any به تنهايي در جملات منفي هيچ I don’t have any.
Any به عنوان قيد هر چقدر، به هر حال You’re welcome to visit any time.

 

بعد از any مفرد یا جمع استفاده کنیم؟

بعد از “any” می‌توان از کلمات مفرد یا جمع استفاده کرد. این امر وابسته به این است که چه چیزی را مورد اشاره قرار می‌دهیم و آن چیز مفرد است یا جمع. در زیر به توضیح و مثال‌هایی از هر دو حالت اشاره شده است:

Any با اسم‌های مفرد:

وقتی از “any” با اسم‌های مفرد استفاده می‌شود، معمولاً به معنای “هر” یا “هر چیزی” است.

مثال:

Is there any reason for your absence?
(آیا دلیلی برای غیبت شما وجود دارد؟)

I can’t find any book that covers this topic.
(هیچ کتابی نمی‌توانم پیدا کنم که این موضوع را پوشش دهد)

Any با اسم‌های جمع:

وقتی از “any” با اسم‌های جمع استفاده می‌شود، به معنای “بعضی” یا “هیچ” (در جملات منفی) است.

مثال:

Are there any apples left in the basket?
(آیا سیب‌هایی در سبد باقی مانده است؟)

I don’t have any friends in this city.
(در این شهر دوستی ندارم)

در نتیجه، اینکه بعد از “any” از اسم مفرد یا جمع استفاده شود وابسته به معنای مورد نظر در جمله است. اگر اشاره به یک چیز خاص یا مفهوم کلی دارید، از اسم مفرد استفاده می‌کنید. اگر به چندین واحد از یک چیز مرتبط باشید، از اسم جمع استفاده می‌کنید.

 

کلماتی هم معنی با any و قابل جایگزین با آن:

کلمه “any” یکی از کلمات چندمعنایی در زبان انگلیسی است، و بسته به موقعیت معنایی و گرامری جمله، معادل‌ها و جایگزین‌های مختلفی دارد. در زیر به برخی از معادل‌ها و جایگزین‌های ممکن برای “any” پرداخته شده است:

Some

در برخی موارد، “some” می‌تواند جایگزین “any” در جملات مثبت باشد.

مثال: “Do you have any questions?” = “Do you have some questions?”

Every

وقتی “any” به معنای “هر” استفاده می‌شود، “every” می‌تواند جایگزین مناسبی باشد، البته با تفاوت‌های معنایی.

مثال: “Any child can do it.” = “Every child can do it.”

Whichever/Whatever

در برخی موارد، این کلمات می‌توانند به جای “any” استفاده شوند.

مثال: “Choose any book you want.” = “Choose whichever book you want.”

No (در جملات منفی):

“No” می‌تواند در جملات منفی جایگزین “any” شود، اما ساختار جمله تغییر می‌کند.

مثال: “I don’t have any money.” = “I have no money.”

At all (در تاکید بر نبود چیزی):

این عبارت می‌تواند برای تاکید بر عدم وجود چیزی استفاده شود.

مثال: “I don’t have any interest at all in that topic.”

این موارد فقط برخی از معادل‌های ممکن برای “any” هستند و بسته به موقعیت معنایی و گرامری جمله، انتخاب مناسب‌ترین معادل یا جایگزین ممکن است تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید