بعد از every اسم جمع میاد یا مفرد

یکی از ضمیر های موصولی در انگلیسی، every است. این ضمیر می تواند به معنای “هر” باشد. با توجه به این ساختار، این سوال ایجاد می شود که بعد از every اسم جمع میاد یا مفرد؟ در پاسخ باید گفت که بعد از این ضمیر، باید از اسامی مفرد استفاده نمود.

بعد از every اسم جمع میاد یا مفرد:

“Every” یک ضمیر موصولی است که معمولاً برای اشاره به تمام اعضای یک گروه یا دسته استفاده می‌شود. وقتی از “every” استفاده می‌کنیم، به طور مفرد به هر عضو از گروه اشاره داریم، اما به طور کلی منظور کل اعضا است.

معنا:
“Every” به معنای “هر” یا “همه‌ی” ترجمه می‌شود، ولی به صورتی که به هر عضو از یک دسته به طور جداگانه اشاره شود.

نحوه استفاده:

Every با اسم‌های مفرد:

Every child likes ice cream.
(هر کودکی دوست دارد بستنی بخورد)

Every در بازه‌های زمانی:

I go to the gym every day.
(من هر روز به باشگاه می‌روم)

She calls her mother every week.
(او هر هفته به مادرش زنگ می‌زند)

Every برای تاکید بر تجربه‌های مشابه:

Every time I see her, she’s smiling.
(هر وقت او را می‌بینم، می‌خندد)

Every در ترکیب با “single” برای تاکید بیشتر:

Every single student passed the exam.
(هر یک از دانش‌آموزان امتحان را پاس کرد)

نکات مهم:
با “every” از فعل مفرد استفاده می‌شود، چرا که “every” با یک اسم مفرد همراه است.
“every” معمولاً با “and” استفاده نمی‌شود. به جای “every X and Y”, ممکن است بگوییم “every X and every Y”.
نباید “every” را با اسم‌های جمع یا ضمایر جمع استفاده کرد. به جای “every people” باید گفت “every person” یا “all people”.

بعد از every اسم جمع میاد یا مفرد:

بعد از “every”، اسم مفرد می‌آید.

به عنوان مثال:

Every child needs love.
Every teacher understands the importance of patience.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که هرچند “every” به تمامی اعضای یک گروه اشاره دارد، اما همیشه با اسم مفرد استفاده می‌شود.

گرامر ساخت و استفاده از every در عبارات:

اسم مفرد بعد از “Every”:
“Every” همیشه با اسم مفرد استفاده می‌شود، حتی اگر منظور کلیه اعضای یک گروه باشد.

Every student must wear a uniform.
(همه دانش‌آموزان باید لباس فرم بپوشند)

استفاده از فعل مفرد:
با وجود اینکه “every” ممکن است به کلیه اعضای یک گروه اشاره داشته باشد، اما همیشه با فعل مفرد همراه است.

Every tree has roots.
(هر درختی ریشه دارد)

“Every” در بازه‌های زمانی:
“Every” می‌تواند برای نشان‌دادن بازه‌های زمانی مداوم استفاده شود.

I visit my grandparents every weekend.
(من هر آخر هفته نزد پدر و مادربزرگم می‌روم)

“Every” برای تاکید بر تجربه‌های مشابه:

Every time I listen to that song, I feel happy.
(هر وقت به آن آهنگ گوش می‌دهم، خوشحال می‌شوم)

“Every” در ترکیب با “single” برای تاکید بیشتر:

She checks every single detail before publishing.
(او قبل از انتشار، به هر جزء کوچکی توجه می‌کند)

ترکیب‌های دیگر با “Every”:

“Every other”: به معنی هر دوم، یعنی یکی را حساب نکردن و یکی را حساب کردن. مانند:

I go to the bank every other day.
(من یک روز به بانک می‌روم و یک روز نمی‌روم)

می‌توانید از “every” در ساختارهای دیگر نیز استفاده کنید، اما موارد فوق جزو رایج‌ترین استفاده‌ها بودند. در موارد استفاده از “every”، اغلب به هر عضو از یک گروه به طور مفرد اشاره می‌شود، اما به معنی کل اعضای گروه است.

 

گرامر يا ساختار توضيح مثال
Every + اسم مفرد “Every” هميشه با اسم مفرد استفاده مي‌شود. Every student must wear a uniform.
Every + بازه زماني “Every” براي نشان‌دادن بازه‌هاي زماني مداوم استفاده مي‌شود. I visit my grandparents every weekend.
Every time براي تاکيد بر تجربه‌هاي مشابه استفاده مي‌شود. Every time I listen to that song, I feel happy.
Every single براي تاکيد بيشتر بر روي هر جزء استفاده مي‌شود. She checks every single detail before publishing.
Every other به معني هر دوم است، يعني يکي را حساب نکردن و يکي را حساب کردن. I go to the bank every other day.

استثناهای استفاده از every در انگلیسی:

در استفاده از “every” در زبان انگلیسی، برخی استثناها و نکاتی وجود دارد که می‌توانند به درک بهتر و استفادهٔ صحیح از این کلمه کمک کنند:

اسم‌های جمع:

“Every” همیشه با اسم مفرد همراه است، حتی اگر به کلیه اعضای یک گروه اشاره کند. به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم “every people”، بلکه باید بگوییم “every person” یا از “all the people” استفاده کنیم.

استفاده با “and”:

اگر بخواهیم به دو چیز مختلف اشاره کنیم، نمی‌توانیم بگوییم “every X and Y”. در عوض باید بگوییم “every X and every Y”. به عنوان مثال:

“Every man and woman”
به جای “Every man and every woman”.

همراه با ضمایر ملکی:

وقتی “every” با ضمایر ملکی استفاده می‌شود، فعل باید با توجه به ضمیر ملکی و نه “every” معین شود. مثلاً:

“Every one of my friends has his or her own car.”
در اینجا، “has” به خاطر “every one” استفاده شده است

ترکیب با “one”:

“Every one” (دو کلمه) متفاوت است با “everyone” (یک کلمه). “Every one” به هر عضو مجموعه‌ای به طور خاص اشاره دارد، در حالی که “everyone” به همه اشخاص (در یک گروه یا مجموعه) به طور کلی اشاره دارد.

با فعل‌های جمع:

اگرچه “every” با اسم مفرد استفاده می‌شود، اما فعل‌هایی که با آن می‌آید باید با این اسم مفرد مطابقت داشته باشد، یعنی فعل مفرد استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید