بعد از have فعل به چه صورت می آید

فعل “have” یکی از فعل‌های پرکاربرد و چندمعنایی در زبان انگلیسی است. این فعل می‌تواند به تنهایی به‌کار رود یا به عنوان یک کمک‌فعل استفاده شود. در پاسخ به این سوال که بعد از have فعل به چه صورت می آید، می توان گفت وقتی “have” به عنوان یک کمک‌فعل (auxiliary verb) برای ساخت زمان‌های کامل مانند حال کامل (Present Perfect) یا گذشته کامل (Past Perfect) استفاده می‌شود، فعل اصلی به صورت شکل سوم یا گذشته شرکتی (past participle) می‌آید.

بعد از have فعل به چه صورت می آید:

فعل “have” یکی از فعل‌های پرکاربرد و چندمعنایی در زبان انگلیسی است. این فعل می‌تواند به تنهایی به‌کار رود یا به عنوان یک کمک‌فعل استفاده شود. در زیر به بررسی معانی و مفهوم‌های مختلف این فعل می‌پردازیم:

مالکیت:

معنی: داشتن چیزی یا کسی

مثال: I have a car.
(من یک ماشین دارم)

رابطه‌ها:

معنی: داشتن رابطه یا ارتباط خاص با کسی

مثال: She has two brothers.
(او دو برادر دارد)

تجربیات:

معنی: انجام دادن چیزی

مثال: I have tried sushi before.
(من قبلاً سوشی خورده‌ام)

احساسات و حالات جسمانی:

معنی: احساس یا تجربه چیزی در یک زمان خاص

مثال: I have a headache.
(سردرد دارم)

استفاده به عنوان یک کمک‌فعل:

معنی: برای ساخت زمان‌های کامل مانند حال کامل (Present Perfect) یا گذشته کامل (Past Perfect)

مثال: I have seen that movie.
(من آن فیلم را دیده‌ام)

مثال: They had already left when I arrived.
(آنها قبل از ورود من رفته بودند)

وظایف و مسئولیت‌ها:

معنی: داشتن وظیفه یا مسئولیت برای انجام چیزی

مثال: I have to study for the test.
(من باید برای امتحان مطالعه کنم)

مهمانی‌ها و وعده‌های غذایی:

معنی: دعوت به یک وعده غذایی یا مهمانی

مثال: We are having a party next week.
(ما هفته آینده مهمانی داریم)

تولید و ساخت:

معنی: ساختن یا تولید چیزی

مثال: She’s having a baby.
(او دارد بچه به دنیا می‌آورد)

بعد از have فعل به چه صورت می آید:

وقتی “have” به عنوان یک کمک‌فعل (auxiliary verb) برای ساخت زمان‌های کامل مانند حال کامل (Present Perfect) یا گذشته کامل (Past Perfect) استفاده می‌شود، فعل اصلی به صورت شکل سوم یا گذشته شرکتی (past participle) می‌آید.

بیایید به مثال‌هایی نگاه کنیم:

حال کامل (Present Perfect):

ساختار: have/has + past participle
مثال: I have seen that movie.
مثال: She has gone to the store.

گذشته کامل (Past Perfect):

ساختار: had + past participle
مثال: They had left before we arrived.
مثال: She had finished her work by then.

آینده کامل (Future Perfect):

ساختار: will have + past participle
مثال: By next week, I will have completed the project.
مثال: They will have arrived by the time you get there.

در موارد دیگر که “have” به معنی “داشتن” یا برخی معانی دیگر به‌کار می‌رود، فعل‌های بعد از آن به شکل ساده می‌آیند:

مثال: I have a book.
مثال: They have two children.

در این موارد، “have” یک فعل اصلی است و فعلی که بعد از آن می‌آید (اگر وجود داشته باشد) به شکل ساده است.

گرامر فعل haveدر ساخت انواع جملات:

فعل “have” یکی از فعل‌های کلیدی در زبان انگلیسی است و می‌تواند هم به عنوان یک فعل اصلی (مانند “داشتن” یا “گرفتن”) و هم به عنوان یک کمک‌فعل (برای ساخت زمان‌های کامل) استفاده شود. در زیر به بررسی گرامر “have” در ساخت انواع جملات می‌پردازیم:

جملات مثبت:

فعل اصلی: I have a book.
کمک‌فعل (برای حال کامل): I have finished my homework.

جملات منفی:

فعل اصلی:

I don’t have a pen. (با I, you, we, they)

She doesn’t have a pen. (با he, she, it)

کمک‌فعل (برای حال کامل):

I haven’t seen that movie.

She hasn’t seen that movie.

سوالی:

فعل اصلی:

Do you have a pen? (با I, you, we, they)

Does she have a pen? (با he, she, it)

کمک‌فعل (برای حال کامل):

Have you finished your project?

Has she finished her project?

جملات منفی سوالی:

فعل اصلی:

Don’t you have a ticket? (با I, you, we, they)

Doesn’t he have a ticket? (با he, she, it)

کمک‌فعل (برای حال کامل):

Haven’t you seen that show?

Hasn’t he seen that show?

گذشته:

فعل اصلی (مثبت): I had a car.
فعل اصلی (منفی): I didn’t have a car.
فعل اصلی (سوالی): Did you have a car?
کمک‌فعل (برای گذشته کامل): I had finished by then.

آینده:

با استفاده از “will”: I will have a car by next year.
با استفاده از “be going to”: I am going to have lunch.

مدل‌ها (Modals):

Must have, might have, could have, etc.: He must have seen the movie.
(او حتماً آن فیلم را دیده است)

نوع جمله مثال
جملات مثبت (فعل اصلي) I have a book.
جملات مثبت (کمک‌فعل) I have finished my homework.
جملات منفي (فعل اصلي با I, you, we, they) I don’t have a pen.
جملات منفي (فعل اصلي با he, she, it) She doesn’t have a pen.
جملات منفي (کمک‌فعل) I haven’t seen that movie.
سوالي (فعل اصلي با I, you, we, they) Do you have a pen?
سوالي (فعل اصلي با he, she, it) Does she have a pen?
سوالي (کمک‌فعل) Have you finished your project?
گذشته (فعل اصلي مثبت) I had a car.
گذشته (فعل اصلي منفي) I didn’t have a car.
گذشته (فعل اصلي سوالي) Did you have a car?
گذشته (کمک‌فعل) I had finished by then.
آينده با “will” I will have a car by next year.
آينده با “be going to” I am going to have lunch.
مدل‌ها (Modals) He must have seen the movie.

دیدگاهتان را بنویسید