بعد از let فعل به چه صورت می آید

فعل let به معنی اجازه دادن است. در زمان استفاده از این فعل در جمله، باید نکات گرامری خاصی رعایت شود تا معنی آن حفظ شود. در ادامه شرح داده شده است که بعد از let فعل به چه صورت می آید.

بعد از let فعل به چه صورت می آید؟

 

در زبان انگلیسی، “let” یک کلمه است که به چندین معنا و در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود. بیایید به معانی و کاربردهای اصلی این کلمه نگاهی بیندازیم:

معنی “اجازه دادن”: “let” می‌تواند به معنای “اجازه دادن” به کسی برای انجام کاری استفاده شود.

مثال: Let him go.
(او را برو بده)

استفاده در پیشنهاد‌ها: برای ارائه یک پیشنهاد یا پیشنهاد کردن چیزی به دیگران می‌توان از “let’s” (که مخفف “let us” است) استفاده کرد.

مثال: Let’s eat out tonight.
(شب به رستوران برویم)

در عبارات مانند “let’s say”: برای ارائه یک مثال یا فرضیه.

مثال: Let’s say you won the lottery, what would you do?
(بیایید فرض کنیم که شما در قرعه‌کشی برنده شده‌اید، چه کار می‌کنید؟)

 

در ساختار “let alone”: برای نشان دادن چیزی که حتی کمتر احتمال دارد یا به سختی می‌تواند اتفاق بیافتد.

مثال: I can’t even lift 10 kg, let alone 50 kg.
(من حتی نمی‌توانم ۱۰ کیلوگرم بلند کنم، چه برسد به ۵۰ کیلوگرم)

بعد از let فعل به چه صورت می آید؟

وقتی “let” به معنای “اجازه دادن” استفاده می‌شود، فعل بلافاصله بعد از آن به صورت فعل ساده (بدون “to”) می‌آید:

مثال: Let me help you.
(بذار کمکت کنم)

اما اگر “let’s” به عنوان یک پیشنهاد استفاده شود، فعل بعد از آن نیز به صورت ساده می‌آید:

مثال: Let’s dance.
(بیا برقصیم)

انواع کلمات مترادف و جایگزین let:

برخی کلمات از نظر معنایی با let هم معنی هستند؛ اما با قرار گرفتن ان ها در جمله، ساختار گرامری تا حدودی تغییر پیدا می کند.

:Allow
معنی: اجازه دادن، موافقت کردن

ساختار: به معمولاً با “to + infinitive” (یعنی “to” به همراه فعل ساده) استفاده می‌شود.

مثال: They allow their children to watch TV for one hour a day.
(آن‌ها به فرزندانشان اجازه می‌دهند روزی یک ساعت تلویزیون ببینند)

:Permit
معنی: اجازه دادن، موافقت کردن

ساختار: معمولاً با “to + infinitive” استفاده می‌شود.

مثال: The manager did not permit us to enter the restricted area.
(مدیر به ما اجازه ورود به منطقه محدوده نداد)

حالا با “let” مقایسه کنیم:

:Let
معنی: اجازه دادن

ساختار: با فعل ساده (بدون “to”) استفاده می‌شود.

مثال: Let him play outside.
(اجازه بده که بیرون بازی کند)

تفاوت گرامری اصلی بین “let” با “allow” و “permit” در ساختار فعلی است که بلافاصله بعد از آن‌ها می‌آید. “Let” با یک فعل ساده می‌آید، در حالی که “allow” و “permit” معمولاً با “to + infinitive” استفاده می‌شوند.

 

معرفی برخی استثناها و اصطلاحات رایج با let :

Let alone: به معنی “چه برسد به” یا “نه چه که”.

مثال: I don’t have time to watch a movie, let alone read a book.
(وقت برای تماشای یک فیلم ندارم، چه برسد به خواندن یک کتاب)

Let’s see: به معنای “بیا ببینیم” یا “بذار ببینم”.

مثال: Let’s see what we have for dinner.
(بیا ببینیم برای شام چی داریم)

Let it be: به معنی “بذار بمونه” یا “به حال خودش بذار”.

مثال: If he doesn’t want to talk, let it be.
(اگر نمی‌خواهد صحبت کند، به حال خودش بذار)

Let off steam: به معنی “خروش زدن” یا “عصبانیت خود را خارج کردن”.

مثال: Sometimes you just need to shout and let off steam.
(گاهی اوقات فقط باید فریاد بزنید و عصبانیت خود را خارج کنید)

Let down: به معنی “مایوس کردن” یا “ناامید کردن”.

مثال: I’m sorry for letting you down.
(متاسفم که تو را مایوس کردم)

Let on: به معنی “افشا کردن” یا “نشان دادن”.

مثال: Don’t let on that you know about the surprise.
(نشان نده که از موضوع متوجه شده‌ای)

نحوه منفی سازی let در جملات:

نحوه منفی کردن “let” در جملات بستگی به نوع جمله و موقعیتی که “let” در آن قرار دارد دارد.

در پیشنهاد‌ها با استفاده از “let’s”:

برای منفی کردن “let’s” (که مخفف “let us” است)، می‌توانید از “let’s not” استفاده کنید.

مثال:

Positive: Let’s go to the park.
Negative: Let’s not go to the park.

در جملاتی که “let” به معنای “اجازه دادن” استفاده شده:

برای منفی کردن این نوع جملات، می‌توانید از “don’t let” استفاده کنید.

مثال:

Positive: Let him play outside.
Negative: Don’t let him play outside.

در جملاتی که “let” به معنای “جعل کردن” یا “باعث شدن” استفاده شده:

در این نوع جملات، همچنان می‌توان از “don’t let” برای منفی کردن استفاده کرد.

مثال:

Positive: The sad movie let her cry.
Negative: The sad movie didn’t let her cry.

همچنین، در مواردی ممکن است از “let” در اصطلاحات خاص استفاده شود که نحوه منفی کردن آن‌ها ممکن است متفاوت باشد، اما در بیشتر موارد رویه‌های بالا قابل استفاده است.

دیدگاهتان را بنویسید