بعد از never فعل به چه صورت می اید

یکی از قید های زمان در انگلیسی، never است. این قید معنای “هیچوقت” و یا “هرگز” را می دهد. از این فعل در شرایطی استفاده می کنیم که فعل مفهوم منفی داشته و بیانگر اتفاقی ست که هرگز رخ نداده است. بعد از never فعل به چه صورت می اید؟ بررسی و پاسخ دقیق این سوال در زیر به طور کامل توضیح داده شده است.

بعد از never فعل به چه صورت می اید:

“never” یک قید زمانی است که در زبان انگلیسی استفاده می‌شود و معانی اصلی آن عبارتند از:

هرگز، هیچ وقت: به معنی عدم وقوع یک رویداد یا فعالیت در هر زمان گذشته، حال یا آینده.

مثال: I have never been to France.
(هرگز به فرانسه نرفته‌ام)

در هیچ زمانی: در زمانی خاص یا بازه زمانی خاص.

مثال: He was never late for work.
(او هرگز به کار دیر نکرده است)

هیچ‌گاه، هرگز: به معنی استفاده در جملات منفی برای تأکید بر عدم اتفاق یک چیز.

مثال: Never in my life have I seen such a beautiful sight.
(هیچ‌گاه در زندگی‌ام چنین منظره زیبایی ندیده‌ام)

“never” به طور عمده به معنی عدم تجربه یا انجام یک فعالیت در تمام زمان وجود دارد. در استفاده‌های عمده‌ای از “never”، معنی آن همچون یک منفی است و بنابراین در جمله‌ای که قبلاً منفی است، استفاده از “never” ممکن است دو منفی را به همراه داشته باشد که در انگلیسی نادرست است.

مثال:

I don’t never go to the gym. (این جمله غلط است)
I never go to the gym. (این جمله صحیح است)

به یاد داشته باشید که “never” قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد:

I have never eaten sushi.
(من هیچ‌وقت سوشی نخورده‌ام)

همچنین، در جملات سوالی، “never” پس از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد:

Have you never seen the ocean?
(آیا هیچ‌وقت اقیانوس را ندیده‌ای؟)

گرامر و نحوه استفاده از never در ساخت جملات:

“never” یک قید زمانی است که برای نشان دادن عدم وقوع یک فعالیت یا رویداد در تمام دوره‌های زمانی استفاده می‌شود. در اینجا گرامر و نحوه استفاده از “never” را بررسی می‌کنیم:

موقعیت “never” در جمله:

“never” معمولاً قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.
اگر جمله یک فعل کمکی یا مدال داشته باشد، “never” بعد از فعل کمکی یا مدال و قبل از فعل اصلی می‌آید.
در زمان حال کامل (present perfect)، “never” بین “have/has” و قسمت سوم فعل (past participle) قرار می‌گیرد.

مثال‌ها:

I never drink coffee after 5 pm.
She has never traveled abroad.
You should never smoke in this area.

استفاده در جملات منفی:
“never” خود به تنهایی یک منفی است، بنابراین اگر از “never” در یک جمله استفاده کنید، نباید دیگر از “not” استفاده کنید.
مثال‌های اشتباه و صحیح:

Incorrect: I don’t never eat meat.
Correct: I never eat meat.

استفاده در جملات سوالی:
در جملات سوالی، “never” پس از فاعل و قبل از فعل اصلی می‌آید.
مثال:

Have you never been to Paris?

برای تأکید:

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از “never” در ابتدای جمله، تأکید زیادی بر منفی بودن جمله ایجاد کرد. البته این کاربرد در انگلیسی محاوره‌ای و ادبی متداول است.
مثال:

Never have I ever seen such a beautiful sunset.

هنگام استفاده از “never”، مهم است به یاد داشته باشید که این واژه به تنهایی یک قید منفی است و به همین دلیل نباید با دیگر قیدهای منفی مانند “not” ترکیب شود.

 

موضوع توضيحات مثال
موقعيت “never” در جمله “never” قبل از فعل اصلي يا بين فعل کمکي/مدال و فعل اصلي قرار مي‌گيرد. I never drink coffee.
استفاده در جملات منفي “never” خود يک منفي است. استفاده از “not” با “never” غلط است. I never eat meat. (NOT: I don’t never eat meat.)
استفاده در جملات سوالي “never” پس از فاعل و قبل از فعل اصلي مي‌آيد. Have you never been to Paris?
براي تأکيد در انگليسي محاوره‌اي و ادبي، “never” مي‌تواند در ابتداي جمله بيايد براي تأکيد. Never have I ever seen such a sunset.

بعد از never فعل به چه صورت می اید:

بعد از “never”، فعل به صورت ساده (base form) می‌آید، مگر اینکه جمله یک فعل کمکی یا مدال داشته باشد؛ در این صورت، “never” بعد از فعل کمکی یا مدال و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

با فعل‌های ساده: “never” قبل از فعل اصلی می‌آید.

مثال:

I never eat seafood.
She never drinks coffee.

زمان‌های با فعل کمکی: مانند حال کامل (Present Perfect)، “never” بین فعل کمکی (مانند have/has) و قسمت سوم فعل (past participle) قرار می‌گیرد.

مثال:

I have never seen such a beautiful painting.
They had never visited Paris before last summer.

با فعل‌های مدال: مانند can, could, should, “never” بعد از فعل مدال و قبل از فعل اصلی می‌آید.

مثال:

She can never resist chocolate.
You should never ignore safety instructions.

در همه موارد بالا، فعل بلافاصله پس از “never” به صورت ساده می‌آید، مگر اینکه جمله فعل کمکی یا مدال داشته باشد که در این صورت “never” قبل از فعل اصلی ولی بعد از فعل کمکی یا مدال می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید