بعد از often فعل به چه صورت میاد

قید ها در انگلیسی به دسته بندی های متعدد تقسیم می شوند. یکی از این قید ها، قید تکرار یا فرکانس است. این قید بیانگر تعداد دفعات رخ دادن چیزی است. Often در دسته این نوع قید قرار می گیرد. از این قید می توان به روش های مختلف در جمله سازی استفاده نمود. اما بعد از often فعل به چه صورت میاد؟

بعد از often فعل به چه صورت میاد:

“Often” یک قید فرکانس است و به معنای “به طور مکرر” یا “در بسیاری از موارد” به کار می‌رود. این کلمه برای بیان چقدر چیزی یا کاری انجام می‌شود استفاده می‌شود.

کاربرد:
برای بیان فرکانس:

I often go to the gym after work.
She often visits her grandmother on weekends.

در جملات منفی:

I don’t often eat out.
They don’t travel often.

در سوالات:

How often do you exercise?
How often does she come here?

با “more” و “less”:

I am trying to eat more often to gain weight.
She is traveling less often due to her health.

در جملات شرطی:

The bus is often late when it rains.

مکان قرار گیری:
قبل از افعال اصلی:

I often read before bed.

بعد از فعل “be” به عنوان فعل کمکی:

She is often late to the meetings.

بین فعل کمکی و فعل اصلی در جملات با فعل کمکی:

They have often visited Europe in the summer.

مترادف‌ها:
کلماتی مانند “frequently”, “regularly”, و “repeatedly” می‌توانند به جای “often” به کار روند.
“Often” در میانه‌ی مقیاس فرکانس قرار دارد. کمتر از “always” (همیشه) و “usually” (معمولاً) ولی بیشتر از “sometimes” (گاهی), “rarely” (نادراً) و “never” (هرگز).

برخی از مردم “often” را با صدای “t” تلفظ می‌کنند (افتِن)، در حالی که دیگران این صدا را حذف می‌کنند و به صورت “ofen” تلفظ می‌شود. هر دو تلفظ درست است.

بعد از often فعل به چه صورت میاد:

بعد از “often”، فعل به صورت ساده (base form) می‌آید. البته، توجه داشته باشید که موقعیت قید “often” در جمله می‌تواند تاثیری بر شکل فعل داشته باشد. در اینجا برخی از قوانین و مثال‌ها آورده شده‌اند:

بعد از “often” در جملات مثبت:
فعل به صورت ساده (base form) می‌آید.

I often visit my grandparents.
She often reads books.

در جملات منفی با استفاده از “do not” یا “does not”:
“Often” بین “do/does” و فعل اصلی قرار می‌گیرد و فعل اصلی به صورت ساده است.

I do not often visit the museum.
She does not often eat chocolate.

در سوالات با استفاده از “do” یا “does”:
“Often” بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

Do you often travel for work?
Does she often watch movies?

در جملات با فعل “be” به عنوان فعل کمکی:
“Often” بعد از فعل “be” می‌آید و فعل اصلی (اگر وجود داشته باشد) به صورت ساده است.

She is often late.

با فعل‌های کمکی دیگر مانند “have”, “can”, “will” و غیره:
“Often” بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

I have often thought about moving abroad.
She will often visit the beach in the summer.

به طور کلی، پس از “often” فعل به صورت ساده می‌آید، اما موقعیت “often” در جمله می‌تواند بستگی به نوع فعل کمکی یا ساختار جمله داشته باشد.

گرامر استفاده از often در جملات:

حال به بررسی گرامری “often” و نحوه قرار گیری آن در جملات می‌پردازیم:

در جملات مثبت: “often” قبل از فعل ساده قرار می‌گیرد.

مثال: I often eat pizza.
معنی: من اغلب پیتزا می‌خورم

در جملات منفی با “do not” یا “does not”: “often” بین “do/does” و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: He doesn’t often play tennis.
معنی: او اغلب تنیس بازی نمی کند

در سوالات با “do” یا “does”: “often” بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: Do you often read novels?
معنی: آیا تو اغلب رمان می‌خوانی؟

در جملات با فعل “be”: “often” بعد از فعل “be” می‌آید.

مثال: She is often late.
معنی: او اغلب دیر می‌کند

با فعل‌های کمکی دیگر: “often” بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: They have often visited France.
معنی: آن‌ها اغلب به فرانسه سفر کرده‌اند

ساختار مثال
Subject + often + Verb (base form) I often eat pizza.
Subject + don’t/doesn’t + often + Verb (base form) He doesn’t often play tennis.
Do/Does + Subject + often + Verb (base form)? Do you often read novels?
Subject + be + often She is often late.
Subject + auxiliary verb + often + main verb They have often visited France.

دیدگاهتان را بنویسید