بعد از some اسم جمع میاد یا مفرد

Some یکی از کلمات پایه در زبان انگلیسی است که در موقعیت‌ها و کاربردهای مختلف معانی و نقش‌های متفاوتی دارد. این معانی می تواند شامل چند چیز بوده، به عنوان پیشنهاد کاربرد داشته باشد و یا حتی برای اشارات به کار برود. اما بعد از some اسم جمع میاد یا مفرد؟

بعد از some اسم جمع میاد یا مفرد:

“some” یکی از کلمات پایه در زبان انگلیسی است که در موقعیت‌ها و کاربردهای مختلف معانی و نقش‌های متفاوتی دارد. در زیر به بررسی کاربردها، معانی و مثال‌هایی از استفاده از “some” می‌پردازیم:

بررسی معانی و کاربرد های some:

معنی “چند” یا “برخی”:

در مواردی که تعداد یا مقدار دقیق مشخص نشده باشد.

I have some books in my bag.
Can I have some water?

در پیشنهاد‌ها:

Would you like some tea?
Would you like some help?

برای اشاره به مقدار نامعینی که مثبت است:

I think you dropped some money.
She has some friends in New York.

در جملات مثبت:

She has some pencils in her pencil case.
(ولی در جملات منفی از “any” استفاده می‌کنیم: She doesn’t have any pencils)

در سوال‌ها، زمانی که مطمئن هستیم یا انتظار داریم که جواب مثبت بیاید.

Do you have some sugar?
(وقتی فکر می‌کنیم که شخص مورد نظر قند دارد یا زمانی که به قند نیاز داریم)

برای اشاره به یک نفر یا چیزی که نام یا هویت آن مشخص نیست:

Some guy called for you when you were out.
(ما نمی‌دانیم او کی بوده است)

در اصطلاحات مانند “somehow” (به نحوی)، “somewhere” (جایی)، “someone” (یک نفر)، “something” (چیزی):

I put my keys somewhere but now I can’t find them.
Somehow I managed to finish the work on time.

برای نشان دادن تحسین یا تعجب:

That was some party last night!

برای نشان دادن مقداری از یک جمع یا گروه:

Some of the students are from Japan.

بعد از some اسم جمع میاد یا مفرد:

بعد از “some” می‌توان هر دو نوع اسم (مفرد یا جمع) را استفاده کرد، ولیکن انتخاب بستگی به معنای جمله و نوع اشیاء یا افرادی که به آنها اشاره می‌شود، دارد.

استفاده از “some” با اسم‌های مفرد ناشماره‌پذیر (Uncountable Nouns):

I need some water.
Can I have some bread?

استفاده از “some” با اسم‌های جمع شماره‌پذیر (Countable Nouns):

She has some friends in New York.
There are some apples on the table.

اسم‌هایی که هم می‌توانند شماره‌پذیر و هم ناشماره‌پذیر باشند:

بعضی اسم‌ها وابسته به معنایشان می‌توانند به هر دو صورت استفاده شوند.

Would you like some chicken?
(در اینجا “chicken” به معنی گوشت مرغ است و ناشماره‌پذیر است)

There are some chickens in the yard.
(در اینجا به تعداد مرغ‌های خاصی اشاره دارد، پس شماره‌پذیر است)

استفاده از “some” در موقعیت‌هایی که انتظار داریم چیزی دریافت کنیم یا پیشنهاد دهیم:

Would you like some advice? (ناشماره‌پذیر)

Do you need some pencils? (شماره‌پذیر)

استفاده از “some” برای اشاره به یک چیز یا کسی ناشناخته:

Some person called you while you were out.
(در این موقعیت، از “person” به صورت مفرد استفاده شده‌است)

در استفاده‌های اصطلاحی:

Some day, I’ll travel around the world. (در آینده‌ای نامعلوم)
Some time ago, we met at a conference. (در گذشته‌ای نامعلوم)

پس، اگر از اسمی استفاده می‌کنید که نمی‌توانید شمارش کنید (مانند “water” یا “bread”)، آن را با “some” به صورت مفرد استفاده کنید. اگر از اسمی استفاده می‌کنید که قابل شمارش است (مانند “apples” یا “friends”)، آن را با “some” به صورت جمع استفاده کنید.

استثناها و نکات مهم برای استفاده از some در جملات:

استفاده از “some” در زبان انگلیسی در بسیاری از موقعیت‌ها بسیار مستقیم و واضح است. ولیکن، همچون بسیاری از قوانین گرامری، استثناها و نکات خاصی وجود دارد. در ادامه به برخی از این استثناها و نکات مهم می‌پردازیم:

استفاده در سوالات:

در سوالات، اغلب از “any” استفاده می‌شود، ولی زمانی که انتظار داریم جواب مثبت بیاید یا پیشنهادی مثبت می‌دهیم، از “some” استفاده می‌کنیم:

Can I have some water?
(زمانی که فکر می‌کنید کسی به شما آب بدهد)

Are there some apples in the fridge?
(وقتی فکر می‌کنید سیب‌ها در یخچال هستند)

“Some” در جملات منفی:

اغلب در جملات منفی، به جای “some” از “any” استفاده می‌شود. ولی در برخی مواقع مانند هنگامی که می‌خواهید تأکید کنید که چیزی وجود ندارد، می‌توانید از “some” استفاده کنید:

I don’t have some money; I have a lot!

“Some” با اسم‌های ناشماره‌پذیر:

اسم‌های ناشماره‌پذیر (مانند water, advice, information) همیشه با “some” به صورت مفرد استفاده می‌شوند:

I need some information about the project.
She gave me some advice.

“Some” در اصطلاحات:

Some day, some time, some how, و … همگی دارای معانی خاصی هستند و با وجودی که “some” در آن‌ها استفاده شده، معانی آن‌ها ممکن است با معنای معمولی “some” متفاوت باشد.

استفاده‌های اصطلاحی:

Some kind of: به معنی یک نوع از

It’s some kind of machine. I’m not sure what it does.

برای نشان دادن تعجب یا تحسین:

Some party you threw last night!
That was some storm!

دیدگاهتان را بنویسید