بعد از who فعل به چه صورت می اید

“who” یکی از ضمایر پرسشی اصلی و متداول در زبان انگلیسی است و در بسیاری از ساختارهای جمله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پاسخ به اینکه بعد از who فعل به چه صورت می اید، باید به بررسی نقش آن در جمله پرداخت. چرا که این عبارت می تواند هم به عنوان ضمیر پرسشی و هم به عنوان ضمیر موصولی استفاده شود.

بعد از who فعل به چه صورت می اید:

در زبان انگلیسی، “who” یک ضمیر پرسشی است که عمدتاً به معنی “چه کسی” یا “که” استفاده می‌شود. با این حال، “who” در موقعیت‌های مختلف معانی و کاربردهای متنوعی دارد:

ضمیر پرسشی: استفاده‌ی اصلی “who” به عنوان یک ضمیر پرسشی برای پرسیدن در مورد هویت یک فرد است.

مثال: Who is the president of the United States?

سوالات غیر مستقیم: در سوالات غیر مستقیم، “who” می‌تواند به معنی “که” یا “چه کسی” استفاده شود.

مثال: I don’t know who she is.

ضمایر موصولی: “Who” می‌تواند به عنوان یک ضمیر موصولی استفاده شود برای ارجاع به انسان‌ها.

مثال: The man who called you is my uncle.

موارد خاص:

Whom: به صورت رسمی، زمانی که “who” به عنوان مکمل یا مفعول استفاده می‌شود، “whom” استفاده می‌شود. اما در گفتار روزمره، بسیاری از بومی‌زبانان از “who” به جای “whom” استفاده می‌کنند.

مثال: To whom were you speaking? (رسمی)
مثال: Who were you speaking to? (غیررسمی)

Whoever/Whomever: این فرم‌ها برای اشاره به هر کسی که یا هر کسی را که استفاده می‌شود.

مثال: Give it to whoever asks for it.

Who’s: این یک کلمه‌ی اختصاری است که مخفف “who is” یا “who has” است.

مثال: Who’s coming to the party? (Who is coming to the party?)

Whose: این فرم برای پرسیدن در مورد مالکیت یا مرتبط بودن استفاده می‌شود.

مثال: Whose book is this?

بعد از who فعل به چه صورت می اید:

بعد از “who” فعل بسته به اینکه “who” به عنوان چه چیزی در جمله استفاده شده است، به صورت‌های مختلفی می‌آید.

وقتی “who” به عنوان یک ضمیر پرسشی استفاده می‌شود:

در این حالت، “who” معمولاً در ابتدای جمله قرار دارد و فعل بلافاصله بعد از آن می‌آید. در اینجا، فعل باید با فاعل مورد نظر (که “who” به آن اشاره می‌کند) هماهنگ باشد.

مثال: Who is at the door?
مثال: Who wants some ice cream?

وقتی “who” به عنوان ضمیر موصولی استفاده می‌شود:

در این حالت، فعل بلافاصله بعد از “who” می‌آید، ولی فعل باید با فاعل مرتبط با “who” (که معمولاً قبل از “who” آمده است) هماهنگ باشد.

مثال: The man who lives next door is a doctor. (در اینجا، فعل “lives” با فاعل “the man” هماهنگ است.)
مثال: Those are the kids who play in the park every day. (در اینجا، فعل “play” با فاعل “the kids” هماهنگ است.)

در جملات پرسشی غیرمستقیم:

در این حالت، ساختار جمله به صورت غیرپرسشی است و فعل با فاعل مرتبط با “who” هماهنگ است.

مثال: I don’t know who is responsible for this.

در همه این موارد، مهم است که فعل با فاعل مرتبط با “who” هماهنگ باشد. این فاعل ممکن است قبل از “who” بیاید یا “who” خود به عنوان فاعل عمل کند.

گرامر ساخت انواع جملات با who:

“Who” یک ضمیر پرسشی است که عمدتاً برای پرسیدن در مورد انسان‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از “who” می‌توان جملات مختلفی را ساخت:

جملات پرسشی مستقیم:

ساختار: Who + فعل + باقی‌مانده جمله?

مثال: Who is calling?
(چه کسی می‌زند؟)

مثال: Who wrote this book?
(چه کسی این کتاب را نوشته است؟)

جملات پرسشی با فعل کمکی:

ساختار: Who + فعل کمکی (am/is/are/has/have/was/were/…) + فاعل + فعل اصلی?

مثال: Who has taken my pen?
(چه کسی قلم من را برده است؟)

مثال: Who are you waiting for?
(چه کسی را منتظر هستی؟)

جملات موصولی:

ساختار: فاعل + فعل + who + فعل + باقی‌مانده جمله

مثال: The man who called you is my friend.
(مردی که به تو زنگ زده است دوست من است)

سوالات غیر مستقیم:

ساختار: فعل + فاعل + who + فعل + باقی‌مانده جمله

مثال: I wonder who lives in that house.
(متعجبم که چه کسی در آن خانه زندگی می‌کند)

جملات پرسشی با “be” به عنوان فعل اصلی:

ساختار: Who + am/is/are + باقی‌مانده جمله?

مثال: Who is at the door?
(چه کسی در درب است؟)

جملات پرسشی با “do” به عنوان فعل کمکی:

ساختار: Who + do/does + فاعل + فعل?

مثال: Who does she like?
(او چه کسی را دوست دارد؟)

جملات پرسشی در زمان گذشته با “did”:

ساختار: Who + did + فاعل + فعل (به شکل ساده)?

مثال: Who did you see at the party?
(تو چه کسی را در مهمانی دیدی؟)

همچنین، باید به خاطر داشته باشید که در برخی موارد، استفاده از “whom” به جای “who” از نظر گرامری صحیح‌تر است، مخصوصاً زمانی که ضمیر به عنوان مفعول استفاده می‌شود. اما در گفتار روزمره، بسیاری از افراد از “who” به جای “whom” استفاده می‌کنند.

 

نوع جمله ساختار مثال
جملات پرسشي مستقيم Who + فعل + باقي‌مانده جمله? Who is calling?
جملات پرسشي با فعل کمکي Who + فعل کمکي + فاعل + فعل اصلي? Who has taken my pen?
جملات موصولي فاعل + فعل + who + فعل + باقي‌مانده جمله The man who called you is my friend.
سوالات غير مستقيم فعل + فاعل + who + فعل + باقي‌مانده جمله I wonder who lives in that house.
جملات پرسشي با “be” Who + am/is/are + باقي‌مانده جمله? Who is at the door?
جملات پرسشي با “do” Who + do/does + فاعل + فعل? Who does she like?
جملات پرسشي در زمان گذشته با “did” Who + did + فاعل + فعل (به شکل ساده)? Who did you see at the party?

 

دیدگاهتان را بنویسید