ترتیب صفات در انگلیسی

ترتیب صفات در انگلیسی یکی از موضوعات چالش برانگیز در گرامر انگلیسی است که بسیاری از افراد اشتباه می کنند. با ماهمراه باشید.

ترتیب صفات در انگلیسی :

در بسیاری از زبان ها صفاتی که نشان دهنده ی ویژگی های خاص هستند با یک نظم خاصی در جمله قرار میگیرند.

ترتیب صفات در انگلیسی اینگونه است :

 1. Quantity or number
  شمارش یا کمیت
 2. Quality or opinion
  کیفیت
 3. Size
  اندازه
 4. Age
  سن
 5. Shape
  شکل
 6. Color
  رنگ
 7. (Proper adjective (often nationality, other place of origin, or material
  ملیت
 8. purpose or qualifier
  هدف

مثال :

I love that really big old green antique car that always parked at the end of the street
من عاشق آن ماشین بزرگ عتیقه ی سبز قدیمی هستم که همیشه اخر خیابان پارک شده است

My sister adopted a beautiful big white bulldog
خواهرم یک سگ زیبای سفید و بزرگ بولداگ خرید

زمانی که دو یا چند صفت از یک گروه در جمله قرار دارند باید بین آنها از کلمه ی and استفاده کرد مثال :

The house is green and red
خانه سبز و قرمز است

The library has old and new books.
کتابخانه کتاب های قدیمی و جدید دارد

زمانی که سه صفت یا بیشتر در جمله داریم بین صفت ها کاما میگذاریم مثال :

We live in the big green, white and red house at the end of the street
ما در خانه ی بزرگ سبز، سفید و قرمز در آخر خیابان زندگی میکنیم

My friend lost a red, black and white watch.
دوستم یک ساعت قرمز ،سیاه و سفید گم کرده

نکته: کاما بین اسم و صفت قرار نمیگیرد .

A beautiful old Italian sports car.

The three beautiful little gold plates.

An amazing heart-shaped red and white sofa.

ترتیب صفات در انگلیسی

مثال های بیشتر در مورد ترتیب صفات در انگلیسی :

I love that beautiful old big green antique car that always parked at the end of the street

{quality – age – size – color – proper adjective}

من عاشق آن ماشین بزرگ عتیقه ی سبز قدیمی هستم که همیشه آخر خیابان پارک شده است

My sister has a big beautiful tan and white bulldog.

{size – quality – color – color}

خواهرم یک بالداگ زیبای قهوه ای و سفید دارد

A wonderful old Italian clock.

{opinion – age – origin}

یک ساعت قدیمی و فوق العاده ی ایتالیایی

A big square blue box

{dimension – shape – color}

یک جعبه ی مربعی و بزرگ و آبی

{A disgusting pink plastic ornament.

{opinion – color – material}

یک قالب پلاستیکی صورتی چندش اور

{ Some slim new French trousers.

{dimension – age – origin}

برخی شلوارهای جدید و نازک فرانسوی

{An amazing new American movie.

{opinion – age – origin}

یک فیلم جدید و فوق العاده ی امریکایی

I bought a pair of black leather shoes.

{color – material}

من یک جفت کفش سیاه چرم خریدم

تمرین ترتیب صفات در انگلیسی

برای هر جمله جواب درست را انتخاب کنید :

1- The house is …………….

 1. large and white
 2. white and large
 3. large white
 4. جواب : large and white (خانه بزرگ و سفید است )

2- They live in a __________________ house.

 1. large and white
 2. white and large
 3. large white

جواب : large white (انها در یک خانه ی بزرگ و سفید زندگی میکنند)

3- در کدام جمله ترتیب قرار گرفتن صفت ها درست است ؟

 1. We took a ride on a blue, old Chinese bus
 2. We took a ride on a Chinese, old, blue bus
 3. We took a ride on an old, blue Chinese bus

جواب : جمله ی سوم . ما یک اتوبوس قدیمی آبی چینی سوار شدیم .

 1. I’d like three good reasons why you don’t like spinach.
 2. I’d like a good three reasons why you don’t like spinach.
 3. I’d like good reasons three why you don’t like spinach.

جواب :جمله ی اول .من 3 دلیل خوب برای دوست نداشتن اسفناج از شما میخواهم.

 1. I like that really big red old antique tractor in the museum.
 2. I like that really big old red antique tractor in the museum.
 3. I like that old, red, really big antique tractor in the museum.

جواب : جمله ی دوم (من واقعا آن تراکتور قدیمی بزرگ و قرمز عتیقه که در موزه است را دوست دارم)

 1. My brother rode a beautiful big black Friesian horse in the parade.
 2. My brother rode a beautiful Friesian big black horse in the parade.
 3. My brother rode a big, black, beautiful Friesian horse in the parade.

جواب : جمله ی اول .برادرم در رژه سوار بر اسب زیبا و بزرگ و سیاه فریزلندی شد .

4- از بین گزینه ها عبارت صحیح را انتخاب کنید .

1- My grandmother lives in the ______ house on the corner.

 1. little blue, green and white
 2. little blue and green and white
 3. little, blue, green, and white

جواب :جمله ی اول . مادربزگم در ان خانه ی آبی ، سبز و سفید کوچک زندگی میکند

2- The store carries an assortment of ________ objects.

 1. interesting new, old and antique
 2. new, old, interesting and antique
 3. interesting, old and new and antique

جواب : جمله ی اول (فروشگاه اشیا جدید ،قدیمی ،جالب و عتیقه دارد .)

3- We went for a two-week cruise on a _______ ocean liner.

 1. incredible brand-new, huge Italian
 2. incredible, huge, brand-new Italian
 3. Italian incredible, brand-new, huge

جواب : جمله ی دوم (ما برای 2 هفته به به سفر دریایی روی خطوط اقیانوسی باورنکردنی ،بزرگ و با نام تجاری جدید ایتالیایی رفتیم)

4- I bought a pair of ________ boots.

 1. new, nice, red rain
 2. nice new red rain
 3. red nice new rain

جواب :جمله 2. من یک جفت پوتین خوب و قرمز بارانی خریدم.

5- My dad was thrilled with his gift of _______ bowties for his clown act.

 1. three squirting new nice big polka-dotted
 2. three polka-dotted nice new squirting
 3. three nice big new polka-dotted squirting

جواب:جمله ی 3 .پدرم برای هدیه اش که که حرکات بامزه ی سه رقاص بزرگ و جدید پاپیون دار لهستانی بود هیجان زده شد .

6- Please put the marbles into that _________ box.

 1. round little old red
 2. little old round red
 3. little old red round

جواب : جمله 2 .لطفا سنگ مرمر را در آن جعبه ی گرد و کوچک قدیمی و قرمز بگذارید.

7- I was surprised to receive a ________ puppy for my birthday.

 1. little, cute, eight-week-old golden retriever
 2. cute eight-week-old little golden retriever
 3. cute little eight-week-old golden retriever

جواب : گزینه ی 3 ( من سورپرایز شدم که یک توله سگ ناز و کوچک هشت ماهه طلایی و عجیب برای تولدم هدیه گرفتم(

8- Our work uniform consists of black pants, black shoes, and a ________ shirt.

 1. yellow baggy big polo
 2. big baggy yellow polo
 3. baggy yellow big polo

جواب : گزینه ی 2 (لباس کار ما یک شلوار سیاه ،کفش سیاه و یک پیراهن کیسه ایی بزرگ زرد است)

9- I’ve been spending a lot of time in antique shops looking for the perfect ________ clock.

 1. little silver Italian cuckoo
 2. little Italian silver cuckoo
 3. silver little Italian cuckoo

جواب :گزینه ی 1 . (من زمان زیادی را در مغازه های عتیقه فروشی به دنبال یک ساعت ایتالیایی کوچک کامل نقره گشتم)

در کدام گزینه ترتیت صفت ها درست است ؟

 1. Our grandparents drive a motorhome with black and white stripes.
 2. Our grandparents drive a motorhome with black with white stripes.
 3. Our grandparents drive a motorhome with black, white stripes.

جواب :گزینه ی 1 .پدربزرگ و مادربزرگ ما یم موتور با حاشیه های سیاه و سفید دارند

 1. During my college years, I wore a red, white and black big hat to sporting events.
 2. During my college years, I wore a big red, white and black hat to sporting events.
 3. During my college years, I wore a big red white and black, hat to sporting events.

جواب :گزینه 2 . در طول سالهای دانشگاه برای رویداد های ورزشی یک کلاه بزرگ قرمز ،سفید و سیاه میپوشیدم.

دیدگاهتان را بنویسید