ترتیب قید زمان و مکان در انگلیسی

وظیفه قید ها در انگلیسی، ارائه اطلاعات تکمیلی در جمله برای مخاطب است. این اطلاعات می تواند شامل زمان، صفات، جهات و … باشد. بسته به نوع قید و تعداد ان ها در جمله، نحوه قرار گیری انان در جمله تغییر پیدا کرده و نیازمند رعایت الگوریتم خاص می باشد. در زیر به بررسی ترتیب قید زمان و مکان در انگلیسی پرداخته شده است.

ترتیب قید زمان و مکان در انگلیسی:

قید‌ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که اطلاعات بیشتری در مورد فعل، صفت، قید دیگر یا حتی کل جمله ارائه می‌دهند. آن‌ها معمولاً نحوه، مکان، زمان، تکرار، و درجه یا میزان چیزی را توضیح می‌دهند.

دسته‌بندی انواع قید‌ها به شرح زیر است:

قید‌های زمان (Adverbs of Time):
این قید‌ها زمان انجام یک کار یا وقوع یک رویداد را مشخص می‌کنند.

مثال: now, yesterday, today, soon, early, lately, always, often
She will arrive soon.
I always drink coffee in the morning.

قید‌های مکان (Adverbs of Place):
این قید‌ها مکان یک کار یا وقوع یک رویداد را مشخص می‌کنند.

مثال: here, there, everywhere, anywhere, outside, upstairs, nearby
They live here.
The keys are somewhere in the house.

قید‌های درجه (Adverbs of Degree):
این قید‌ها میزان یا درجه‌ی یک فعل، صفت، یا قید دیگر را توضیح می‌دهند.

مثال: very, too, quite, almost, absolutely, fully, pretty (as in “pretty good”), nearly
The water is too hot.
She is very intelligent.

قید‌های تکرار (Adverbs of Frequency):
این قید‌ها نحوه‌ی تکرار یک کار یا رویداد را مشخص می‌کنند.

مثال: always, often, sometimes, rarely, never, usually
He often reads books.
I never eat meat.

قید‌های نحوه (Adverbs of Manner):
این قید‌ها چگونگی انجام یک کار یا وقوع یک رویداد را مشخص می‌کنند.

مثال: quickly, slowly, badly, well, hard, loudly, gently
She sings beautifully.
He works hard.

قید‌های شرط (Adverbs of Certainty and Probability):
این قید‌ها احتمال یا قطعیت رویدادی را نشان می‌دهند.

مثال: definitely, probably, certainly, perhaps, maybe
They are definitely coming to the party.
It will probably rain tomorrow.

این دسته‌بندی‌ها به شما کمک می‌کنند تا بتوانید مکان مناسب برای قرار دادن قید‌ها در جملات را تشخیص دهید و همچنین بفهمید که چرا از یک قید خاص در یک جمله استفاده شده است.

ترتیب قرار گیری قید زمان و مکان در انگلیسی چگونه است:

قیدها در زبان انگلیسی در مواقع مختلفی می‌توانند در جمله قرار بگیرند، ولی برخی قوانین کلی وجود دارد. وقتی به قید‌های زمان و مکان اشاره می‌کنیم، ترتیب قرار گیری آن‌ها معمولاً به شرح زیر است:

قید مکان قبل از قید زمان: وقتی هر دو قید (زمان و مکان) در یک جمله وجود دارند، معمولاً قید مکان قبل از قید زمان قرار می‌گیرد.

مثال: I will meet you at the park on Sunday.

فعل کمکی: اگر در جمله فعل کمکی وجود داشته باشد، قید زمان معمولاً بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: She has always lived here.

فعل‌های “am”, “is”, “are”, “was”, “were”: اگر از این فعل‌ها استفاده شود، قید زمان معمولاً بعد از آن‌ها قرار می‌گیرد.

مثال: He is often at the library.

جملات با یک فعل: اگر جمله فقط یک فعل داشته باشد (بدون فعل کمکی)، قید زمان معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرد.

مثال: They arrived at the airport early.

جملات منفی: در جملات منفی با فعل کمکی، قید زمان بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: I don’t usually go to the gym.

جملات سوالی: در جملات سوالی با فعل کمکی، قید زمان بعد از موضوع و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

مثال: Do you often visit this museum?

ترتیب کلی قرار گیری قید ها در جمله:

ترتیب قرار گیری قید‌ها در جمله در زبان انگلیسی می‌تواند بسته به نوع قید و ساختار جمله متفاوت باشد. ولی برخی قوانین کلی وجود دارد:

قید‌های تکرار (Frequency Adverbs) مانند “always”, “usually”, “often”, “sometimes”, “rarely”, و “never”:

اگر جمله یک فعل کمکی دارد (مانند: am, is, are, was, were, have, has, had, will, would, can, could, etc.), قید بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد:

She has often visited Paris.

اگر فعل “be” به عنوان فعل اصلی در جمله وجود داشته باشد، قید بعد از آن قرار می‌گیرد:

He is always late.

در سایر جملات (که فقط یک فعل دارند)، قید قبل از فعل قرار می‌گیرد:

They usually go to the beach on weekends.

قید‌های نحوه (Manner Adverbs) مانند “quietly”, “loudly”, “well”, “badly”, “fast”, و “slowly”:

معمولاً بلافاصله بعد از فعل قرار می‌گیرند:

The cat slept soundly.

اگر جمله فعل مکمل (object) داشته باشد، قید بعد از فعل مکمل قرار می‌گیرد:

She read the book quickly.

قید‌های زمان و مکان مانند “yesterday”, “today”, “here”, و “there”:

اغلب در ابتدا یا انتهای جمله قرار می‌گیرند:

Yesterday, I went to the market.
I went to the market yesterday.

همچنین، معمولاً قید مکان قبل از قید زمان قرار می‌گیرد:

I will meet you in the library tomorrow.

قید‌های درجه (Degree Adverbs) مانند “very”, “too”, “enough”, و “quite”:

معمولاً قبل از صفت یا قیدی که قصد تقویت یا تضعیف آن را دارید، قرار می‌گیرد:

The movie was too long.
She sings very beautifully.

نوع قيد مثال قيد ساختار جمله مثال جمله
قيد تکرار often, always فعل کمکي + قيد + فعل اصلي She has often visited.
قيد تکرار usually قيد + فعل They usually go.
قيد نحوه quietly فعل + قيد The cat slept quietly.
قيد زمان و مکان yesterday, here قيد + جمله / جمله + قيد Yesterday, I arrived. / I arrived yesterday.
قيد درجه very, too قيد + صفت/قيد The movie was too long. / She sings very beautifully.

دیدگاهتان را بنویسید