تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده با جواب تشریحی

در این قسمت می خواهیم تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده را باهم حل کنیم . همه ی این تست ها با پاسخ تشریحی فارسی هستند .

ما به شما توصیه می کنیم ابتدا با کلیک بر روی لینک زیر مبحث گرامر زمان گذشته ساده را بخوانید و سپس به این صفحه بیایید و تست های گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده را حل کنید و جواب خودتان را با پاسخ های صحیح داده شده مقایسه کنید .

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 1

1- He ….. the room and ….. down in the chair .

 1. Crossing – crossed
 2. Siting – sited
 3. Crossed – sat
 4. Crossed – sited

جواب صحیح گزینه شماره 3

پاسخ تشریحی :

برای انتخاب گزینه صحیح باید ابتدا شکل گذشته افعال بی قاعده و با قاعده را بلد باشیم چون افعال بی قاعده ed نمی گیرند و کاملا تغییر می کنند در این جمله sit تبدیل به sat می شود پس گزینه شماره ۳ صحیح است


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 2

2- He ….. and …… his leg as he was alighting from a bus .

 1. Slipped – injured
 2. Slip – injured
 3. Teach – injured
 4. Teached – learnt

جواب صحیح گزینه شماره 1

پاسخ تشریحی :

در این سوال برای انتخاب گزینه صحیح دو فعل پشت سر هم آمده است پس ابتدا باید با توجه به معنی جمله فعل صحیح را در بین گزینه ها انتخاب کنیم وقتی که انتخاب کردیم فعل ها را به زمان دو فعل توجه می کنیم .

که چون هر دو فعل پشت هم آمده یعنی هر دو پس از دیگری در یک زمان که گذشته است اتفاق افتاده و انجام شده است پس هر دو باید گذشته ساده باشند و گزینه ۱ با توجه به توضیحات صحیح است .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 3

3- My grandfather was seventy five years old when he …. .

 1. Died
 2. Learnd
 3. Die
 4. Quited

جواب صحیح گزینه شماره 1

پاسخ تشریحی :

برای پاسخ دادن به این سوال اول با توجه به معنی جمله فعل مناسب را در گزینه ها پیدا می کنیم که معنی آن به جمله بخورد و سپس بعد از پیدا کردن معنی فعل زمان مناسب را باید تشخیص بدهیم وقتی در جمله ای when می آید ما باید توجه کنیم که گوینده چه زمانی را مد نظرش است برای مثال معنی جمله در این سوال به این صورت است :

که پدر بزرگ من هفتاد و دو سالش بود وقتی که مرد

باتوجه به when زمان فعل ما زمان گذشته ساده است و گزینه اول صحیح است


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 4

4- The sound of their conversation …. the baby .

 1. Waken
 2. Waked
 3. Walks
 4. Wake

جواب صحیح گزینه شماره 2

پاسخ تشریحی :

برای انتخاب جواب صحیح این سوال چون تمام گزینه ها با یک فعل هستند و فقط زمان ها متفاوت هستند نیازی به پی بردن به معنی و بررسی معنی فعل مناسب نیست در این سوال با توجه به معنی که عامل اول باعث عامل دوم شده یعنی صدای مکالمه آن ها عامل اول است که باعث بیدار شدن یعنی عامل دوم شده و این عامل دوم در گذشته صورت گرفته باید از زمان گذشته ساده استفاده شود بنابراین گزینه دوم صحیح است


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 5

5- At one time it …..several weeks to get from ‌‌‌britian to america by sea .

 1. Taked
 2. Took
 3. Get
 4. Got

جواب صحیح گزینه شماره 2

جواب تشریحی :

در این سوال برای انتخاب گزینه صحیح باید ابتدا دنبال فعل مناسب که معنی آن به جمله و سوال بخورد بگردیم وقتی که آن را پیدا کردیم باید زمان مناسب را انتخاب کنیم که در اینجا با گزینه اول و دوم مواجه می شویم باز هم به یاد داشته باشیم افعال بی قاعده و با قاعده شکل گذشته و شکل سوم آن ها متفاوت است و از قاعده خاصی پیروی نمی کنند بنابراین باید آن ها را حفظ کرد با توجه به فعل take شکل صحیح گذشته آن یعنی شکل دوم فعل took است و گزینه دوم صحیح است .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 6

6- We ….some one opening the gate

 1. Heard
 2. Hear
 3. Listen
 4. Listened

جواب صحیح گزینه شماره 1

جواب تشریحی :

در پاسخ به این سوال که چرا گزینه اول صحیح است این سوال هم مانند سوالات دیگر احتیاج به شناختن و متوجه شدن معنی دارد تا فعل مناسب را بتوانیم انتخاب کنیم بعد متوجه شدن معنی جمله و انتخاب فعل مناسب به زمان فعل می رسیم در این جمله opening یعنی کاری در آن زمان در حال انجام شدن بوده و او متوجه آن در زمان گذشته شده است( به سبب انجام کار اول )

که با توجه به معنی ما زمان گذشته ساده را انتخاب می کنیم و heard صحیح است

معنی این جمله به صورت زیر است :

ما شنیدیم وقتی کسی دروازه را باز کرد


تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده شماره 7

7- When we ….. he ….. the lawn .

(Arrive , mow)

 1. Arrived – mowed
 2. Arriving – was mowing
 3. Arrived – was mow
 4. Arrived – was mowing

جواب صحیح گزینه شماره 4

جواب تشریحی :

در این سوال برای انتخاب گزینه صحیح باید به صورت سوال توجه کرد که دو فعل را در پرانتز قرار داده یعنی صورت سوال خودش فعل ها را داده است و فقط از شما می خواهد که فعل ها را تغییر دهید و زمان فعل صحیح را انتخاب کنید گفتیم که بعد از فعل when همیشه فعل زمان ساده می آید و این در معنی هم مشخص است وقتی که فلان کار را کردم….این افتاد داشت می افتاد

در جمله دوم با توجه به when ما متوجه می شویم وقتی فعل اول رخ داده کاری به صورت استمرار در حال انجام شدن بوده که با توجه به این توضیحات باید زمان گذشته استمراری را انتخاب کنیم که در این زمان فرمول به صورت زیر است

Was / were +فعل +ing

و فعل به صورت ساده است با این توضیحاتی که گفته شد گزینه صحیح گزینه شماره چهار است


یادتان باشد برای یادگیری عمیق گرامر انگلیسی لازم است تست های گرامر زبان انگلیسی را ببینید و خودتان جواب دهید و بار ها خود را مورد آزمون قرار دهید .

ما به شما خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم .

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده

دیدگاهتان را بنویسید