تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری با جواب کامل تشریحی

تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری با جواب تشریحی کامل .

در این قسمت برخی از نمونه سوالات تستی گرامر انگلیسی از مبحث زمان گذشته استمراری را آورده ایم . برای یادگیری کامل گرامر انگلیسی زمان گذشته استمراری می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید :

گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری شماره 1

1- When we set out early this morning the sun …… ?

 1. Was shining
 2. Is shining
 3. Were shining
 4. Shining

جواب درست گزینه شماره 1

توضیحات :

برای جواب دادن به این سوال نکته اول که باید دقت کنیم این است که این سوال نیازی به معنی برای انتخاب کردن فعل مناسب ندارد زیرا تمام فعل ها در گزینه ها مشابه هم هستند تنها چیزی که متفاوت است زمان فعل است که ما با توجه به معنی زمان را متوجه می شویم کلا گذشته استمراری به زمانی گفته می شود که در گذشته کاری در حال انجام دادن بوده است که گوینده الان دارد از آن کار در نقل قول خود یاد می کند .


تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری شماره 2

2- When the doctor arrived ,he realized that the patient …… ?

 1. Were dying
 2. Were telling
 3. Was dying
 4. Was telling

جواب درست گزینه 3

توضیحات :

برای پاسخ دادن به این سوال باید اول بعد از معنی کردن صورت سوال و معنی کردن گزینه ها و با توجه به این که کدام گزینه مناسب است گزینه صحیح و مناسب را انتخاب می کنیم سپس بحث استفاده از was و were پیش می اید که باید توجه کنیم و به یاد داشته باشیم که مافقط برای افعال سوم شخص مفرد و اول شخص مفرد was استفاده می کنیم بقیه فاعل ها از were استفاده می شود در این سوال فاعل ما بیمار است و یک نفر است پس سوم شخص مفرد است و از was استفاده می کنیم و جواب صحیح قطعا با توجه به توضیحات بالا گزینه سوم است .


تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری شماره 3

3- When we took of his hat I noticed that his hair ….. grey ?

 1. Going
 2. Coming
 3. Was going
 4. Was coming

جواب درست گزینه 3

توضیحات :

برای پاسخ دادن به این سوال باید توجه کنیم اول به معنی مناسب تا فعل مناسب را در بین گزینه ها انتخاب کنیم و سپس توجه کنیم به معنی صورت سوال که منظور و مقصود آن چه زمانی است بعد از این که متوجه شدیم با توجه به فاعل که سوم شخص مفرد است گزینه سوم را انتخاب می کنیم

معنی جمله بالا به صورت زیر است لطفا به آن دقت کنید

وقتی او کلاهش را در آورد متوجه شدم موهایش در حال سفید شدن است .

 


تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری شماره 4

4- They ….. Europe all summer holiday (Visit) ?

 1. Was visiting
 2. Was visited
 3. Were visiting
 4. Visited

جواب درست گزینه 3

توضیحات :

برای جواب دادن به این سوال چون خودش در پرانتز فعل را داده است نیازی به گشتن و پیدا کردن فعل مناسب نیست و فقط زمان در اینجا مد نظر ماست و زمان را هم تنها از طریق معنی کردن می توان پیدا کرد که در اینجا نکته سوم هم بسیار مهم است و آن بحث فاعل است فاعل در این جا جمع و به معنی آن ها است و بنابراین ما از were استفاده می کنیم و جواب صحیح گزینه سوم می شود .

به معنی جمله توجه کنید :

آن ها کل تعطیلات تابستان را مشغول بازدید کردن از اروپا بودند


تست گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری شماره 5

5- When the teacher …. the lesson , the students ….. much noise ?

 1. Was giving – were making
 2. Were giving – was making
 3. Was saying – were telling
 4. Were saying – was telling

جواب درست گزینه 1

توضیحات :

برای پاسخ دادن به این سوال باید دقت کنیم که اول معنی جمله را بفهمیم و سپس وقتی معنی را پیدا کردیم گزینه مناسب را هم پیدا می کنیم نکته بعدی در رابطه با شناسایی فاعل ها در دو جمله است که فاعل اول مفرد و سوم شخص مفرد است و در جمله دوم  و قسمت دوم سوال فاعل جمع است و معنی ان دانش اموزان است پس برای جمله اول از was و برای جمله دوم از were استفاده می کنیم و برای تشخیص قسمت زمان هم باید دوباره به معنی آن توجه کنیم و به سوال پاسخ دهیم .


 

دیدگاهتان را بنویسید