تفاوت افعال to be و do

افعال to be و do دو فعل هستند که هر دو دسته افعال کمکی در قواعد انگلیسی قرار گرفته اند. اما تفاوت اصلی انان در ساختار و معنی هرکدام است. در زیر به بررسی کامل تفاوت افعال to be و do پرداخته شده است.

 

تفاوت افعال to be و do:

“To be” و “do” دو فعل کمکی اصلی در زبان انگلیسی هستند و هر کدام وظایف مختلفی دارند:

1. فعل “To Be”:
معنا:
“To be” به معنای “بودن” است و در انگلیسی به عنوان فعل اصلی یا فعل کمکی استفاده می‌شود.

ساختار:
فعل “to be” در زمان‌ها و اشخاص مختلف به صورت‌های مختلفی ظاهر می‌شود:

Present: am, is, are
Past: was, were
Future: will be

استفاده‌ها:

جملات وصفی:

I am tired.
(من خسته‌ام)

ساختار پسیو (مجهول):

The book was written by the author.
(کتاب توسط نویسنده نوشته شد)

بیان حرفه یا شغل:

She is a teacher.
(او یک معلم است)

و …

2. فعل “Do”:
معنا:
به تنهایی، “do” معنای “انجام دادن” را می‌دهد. ولی وقتی به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود، معنای خاصی به خود نمی‌گیرد و تنها نقش گرامری دارد.

ساختار:
فعل “do” نیز در اشخاص و زمان‌ها مختلف به صورت‌های متفاوتی ظاهر می‌شود:

Present: do, does
Past: did

استفاده‌ها:

ساختن سوالات:

Do you like coffee?
(آیا شما قهوه دوست دارید؟)

جملات منفی:

I do not (don’t) know.
(من نمی‌دانم)

تأکید در جملات مثبت:

I do understand.
(من واقعاً متوجه شده‌ام)

و …

نحوه ساخت جمله با be و to do:
ابتدا نحوه‌ی ساخت جمله با “do” و “to be” را بررسی می‌کنیم.

1. فعل “To Be”:
ساخت جملات مثبت:

نحوه‌ی ساخت:

Subject + to be (am/is/are) + Complement

مثال: He is a doctor.
معنی: او یک دکتر است

ساخت جملات منفی:

نحوه‌ی ساخت:

Subject + to be (am/is/are) + not + Complement

مثال: They are not happy.
معنی: آن‌ها خوشحال نیستند

ساخت سوالات:

نحوه‌ی ساخت:

To be (am/is/are) + Subject + Complement?

مثال: Is she a student?
معنی: آیا او یک دانش‌آموز است؟

2. فعل “Do”:
ساخت جملات مثبت:

نحوه‌ی ساخت: Subject + main verb

مثال: I play soccer.
معنی: من فوتبال بازی می‌کنم

ساخت جملات منفی:

نحوه‌ی ساخت:

Subject + do/does + not + main verb

مثال: She does not like chocolate.
معنی: او شکلات دوست ندارد

ساخت سوالات:

نحوه‌ی ساخت:

Do/Does + Subject + main verb?

مثال: Do you know him?
معنی: آیا شما او را می‌شناسید؟

فعل جمله مثبت جمله منفي سوالات
To Be He is a doctor. They are not happy. Is she a student?
Do I play soccer. She does not like chocolate. Do you know him?

 

بررسی استثناهای خاص جملات با to be:

در اینجا به برخی از استثناها و نکات خاص جملات با “to be” پرداخته‌ شده است:

نوع تغییر فعل در اشخاص مختلف:

I am
He/She/It is
We/You/They are

به خصوص در مکالمات روزمره و برخی متون نوشتاری، از فرم‌های کوتاه شده یا contraction هم استفاده می‌شود:

I’m, he’s, she’s, it’s, we’re, you’re, they’re

استثنا در جملات منفی:

زمانی که با “to be” جمله منفی می‌سازیم، از “not” پس از فعل استفاده می‌کنیم، مانند:

I am not (I’m not)
He is not (He isn’t)
They are not (They aren’t)

استفاده‌های خاص “to be”:

“to be” می‌تواند به تنهایی بدون complement بیاید، مانند در پاسخ به سوالات:

Are you a student? Yes, I am.

“to be” می‌تواند به عنوان یک linking verb استفاده شود و یک subject را به یک complement وصل کند:

He is my brother.

استفاده در زمان‌های مختلف:

در زمان گذشته فعل “to be” تغییرات مختلفی دارد:

I was, he was, they were و …

در زمان آینده “will” قبل از “be” می‌آید:

I will be

استفاده در ساختار مجهول:

“to be” به همراه past participle فعل اصلی به کار می‌رود تا ساختار مجهول را بسازد:

The work was done by him.

استفاده‌های دیگر:

“to be” می‌تواند به عنوان یک auxiliary verb برای ساخت continuous tenses استفاده شود:

She is singing.
They were playing.

بررسی استثناهای خاص جملات با do:

فعل “do” در زبان انگلیسی به عنوان یک فعل کمکی و همچنین یک فعل اصلی به کار می‌رود. در زیر به استثناها و نکات خاصی پرداخته‌ام که ممکن است هنگام استفاده از فعل “do” برخورد کنید:

تغییر فعل در اشخاص مختلف:

I/We/You/They: Do
He/She/It: Does

به خصوص در جملات منفی و سوالی، از “do” و “does” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود.

جملات منفی با “do”:

زمانی که با “do” یا “does” جمله منفی می‌سازیم، “not” پس از آن‌ها می‌آید:

I do not (don’t) like apples.
She does not (doesn’t) work here.

استثنا در سوالات:

در ساخت سوالات با “do” و “does”، فعل اصلی بلافاصله پس از subject آمده و به صورت ساده (base form) استفاده می‌شود:

Do you like coffee?
Does she study every day?

استفاده در پاسخ‌های کوتاه:

“Do” و “does” در پاسخ‌های کوتاه به سوالات استفاده می‌شوند:

Do you play tennis? Yes, I do. / No, I don’t.
Does she speak French? Yes, she does. / No, she doesn’t.

استفاده در تاکید:

“Do” و “does” می‌توانند برای تاکید بر فعل اصلی جمله استفاده شوند:

I do like chocolate!
(این استفاده بیشتر در مکالمات استفاده می‌شود تا نوشتار)

استفاده از “do” به عنوان فعل اصلی:

“Do” همچنین به عنوان یک فعل اصلی با معنی انجام دادن یا انجام کاری استفاده می‌شود:

She does her homework every night.
What do you do for a living?

استثنا در زمان گذشته:

در زمان گذشته، “did” به عنوان فعل کمکی برای جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود:

Did you see that movie?
I didn’t eat breakfast.

دیدگاهتان را بنویسید