تفاوت any و some

any و some دو کلمه هستند که هر دو به چیزی اشاره دارند. با این تفاوت که some برای چیزی غیر معین و نامشخص در جملات مثت به کار می رود؛ اما any با همین ساختار برای جملات منفی به کار می رود و مفهوم “هیچ ” دارد. در زیر تفاوت any و some را به طور دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم.

تفاوت any و some:

“some” و “any” دو کلمه در زبان انگلیسی هستند که در موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته مشترک این دو، در ضمیر اشاره بودن است. به نحوی که هر دو بر چیزی اشاره دارند؛ اما یکی به نحو مثبت و دیگری به نحو منفی بر چیزی اشاره و دلالت دارد. در اینجا معانی اصلی و نحوه استفاده‌های رایج آن‌ها آورده شده است:

Some:

معمولاً در جملات مثبت برای اشاره به تعداد یا مقداری غیر معین از چیزی استفاده می‌شود.

مثال: I have some friends in New York.
(من چند دوست در نیویورک دارم)

گاهی اوقات در پرسشی‌هایی که انتظار پاسخ مثبت داریم.

مثال: Would you like some tea?
(آیا مایل به چایی هستید؟)

Any:

معمولاً در جملات منفی یا سوالی برای اشاره به تعداد یا مقداری غیر معین از چیزی استفاده می‌شود.

مثال در جمله منفی: I don’t have any apples.
(هیچ سیبی ندارم)

مثال در جمله سوالی: Do you have any pencils?
(آیا مدادی دارید؟)

در برخی موارد می‌تواند در جملات مثبت هم استفاده شود، اما با معنی “هر”.

مثال: Any student can participate in this event.
(هر دانش‌آموزی می‌تواند در این رویداد شرکت کند)

گرامر ساخت جمله با some:

در زبان انگلیسی، “some” یک ضمیر و یک حالت نامعین است که معمولاً برای اشاره به تعداد یا مقدار نامعین از چیزی استفاده می‌شود. در اینجا نحوه استفاده و قوانین گرامری مرتبط با “some” را مرور می‌کنیم:

در جملات مثبت: “some” معمولاً در جملات مثبت برای اشاره به یک مقدار یا تعداد غیر معین استفاده می‌شود.

I have some money.
(مقداری پول دارم)

She bought some books.
(چند کتاب خرید)

در سوال‌ها: وقتی انتظار داریم که پاسخ مثبت باشد یا وقتی خواهان چیزی هستیم:

Can I have some water, please?
(آیا می‌توانم آبی بگیرم؟)

Would you like some tea?
(آیا مایل به چایی هستید؟)

با اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش: “some” هم با اسم‌های قابل شمارش و هم با اسم‌های غیرقابل شمارش می‌آید.

قابل شمارش: some apples (چند سیب)

غیرقابل شمارش: some milk (مقداری شیر)

ترکیب‌های مشتق شده: “some” می‌تواند با پسوندها ترکیب شود تا کلمات دیگری مانند “somebody”, “someone”, “something” و “somewhere” تشکیل دهد. این کلمات همگی به معنی چیزی یا کسی نامعین استفاده می‌شوند.

I saw someone at the door.
(کسی را در در ورودی دیدم)

I need something to eat.
(چیزی برای خوردن نیاز دارم)

در مقایسه با “any”: در مواردی که نیاز به تمایز بین “some” و “any” داشته باشید، به یاد داشته باشید که “some” معمولاً در جملات مثبت و “any” در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

گرامر ساخت جمله با any:

“any” یک ضمیر نامعین در زبان انگلیسی است و معمولاً برای اشاره به تعداد یا مقدار غیرمعین استفاده می‌شود. در زیر نحوه استفاده و قوانین گرامری مرتبط با “any” را بررسی می‌کنیم:

در جملات منفی: “any” معمولاً در جملات منفی برای اشاره به نبود چیزی یا کسی استفاده می‌شود.

I don’t have any money.
(پولی ندارم)

She didn’t see any birds.
(هیچ پرنده‌ای ندید)

در سوال‌ها: “any” غالباً در سوال‌ها استفاده می‌شود.

Do you have any sugar?
(قندی دارید؟)

Are there any books on the shelf?
(روی قفسه کتابی هست؟)

با اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش: “any” می‌تواند با هر دو نوع اسم استفاده شود.

قابل شمارش: any apples (هر سیبی یا سیب‌هایی)

غیرقابل شمارش: any water (آبی)

ترکیب‌های مشتق شده: “any” را می‌توان با پسوندها ترکیب کرد تا کلماتی مانند “anybody”, “anyone”, “anything” و “anywhere” را تشکیل دهد. این کلمات به معنای نامعین استفاده می‌شوند.

I haven’t seen anyone today.
(امروز هیچ کسی را ندیده‌ام)

I can’t find anything to wear.
(چیزی برای پوشیدن پیدا نمی‌کنم)

در جملات مثبت با معنی “هر”: در برخی موارد “any” می‌تواند در جملات مثبت بیاید با معنای “هر” یا “هر کدام”:

You can take any book you like.
(هر کتابی که دوست دارید می‌توانید بردارید)

تفاوت با “some”: همانطور که پیش‌تر گفته شد، “some” معمولاً در جملات مثبت و “any” در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

 

عنصر some any
جملات مثبت استفاده مي‌شود: “I have some books.” غالباً استفاده نمي‌شود (مگر به معناي “هر”): “You can choose any book.”
جملات منفي غالباً استفاده نمي‌شود استفاده مي‌شود: “I don’t have any books.”
سوال‌ها وقتي انتظار داريم پاسخ مثبت باشد: “Would you like some tea?” در سوال‌هاي عمومي: “Do you have any pencils?”
اسم‌هاي قابل شمارش و غيرقابل شمارش هر دو: “some apples”, “some water” هر دو: “any apples”, “any water”

دیدگاهتان را بنویسید