تفاوت because و because of

because و because of هر دو عباراتی هستند که دلیل و علت چیزی را نشان می دهند. تفاوت because و because of به طور کل به ساختار گرامری انان مربوط می شود.

تفاوت because و because of:

“because” و “because of” هر دو در انگلیسی برای نشان‌دادن دلیل یا علت استفاده می‌شوند، اما از نظر گرامری کمی متفاوت هستند و نحوه استفاده آن‌ها متفاوت است:

because:

معنی: به دلیل اینکه
استفاده گرامری: “because” معمولاً قبل از یک جمله کامل با فعل و فاعل می‌آید.

مثال: I went home because I was tired.
(به خانه رفتم چرا که خسته بودم)

because of:

معنی: به خاطر
استفاده گرامری: “because of” معمولاً قبل از یک اسم یا عبارت اسمی استفاده می‌شود.

مثال: I went home because of the rain.
(به خاطر باران به خانه رفتم)

برخی نکات:

“because of” باید با یک اسم یا یک عبارت اسمی همراه شود، در حالی که “because” با یک جمله کامل استفاده می‌شود.
برخی اوقات می‌توان “because” و “because of” را در یک جمله برای نشان‌دادن دو دلیل مختلف استفاده کرد:

She stayed indoors because it was raining and because of her cold.
(او درون خانه ماند چرا که باران می‌بارد و به خاطر سرماخوردگی‌اش)

گرامر ساخت جمله با because:

“because” در انگلیسی برای بیان دلیل یا علت استفاده می‌شود. این کلمه معمولاً پیش از یک جمله کامل با فعل و فاعل قرار می‌گیرد. در زیر گرامر و استراکچر استفاده از “because” در جملات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ساختار:

مثال‌ها:

He is happy because he passed the exam.
او خوشحال است چرا که امتحان را قبول شده است

I went to the doctor because I felt sick.
به دکتر رفتم چرا که خودم را بیمار احساس می‌کردم

She stayed at home because it was raining.
او در خانه ماند چرا که باران می‌آمد

They left early because they wanted to avoid the traffic.
آن‌ها زود رفتند چرا که می‌خواستند از ترافیک دوری کنند

در تمام مثال‌های فوق، قسمت پس از “because” جمله کاملی است که فاعل و فعل دارد. این جمله دلیل یا علت رویداد یا وضعیت مورد نظر در قسمت اول جمله (جمله اصلی) را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که “because” فقط برای بیان دلیل استفاده می‌شود و از آن برای پاسخ به سوال “چرا؟” استفاده می‌کنیم.

گرامر ساخت جمله با because of:

“because of” در انگلیسی برای نشان‌دادن دلیل یا علت استفاده می‌شود. ولی بر خلاف “because” که قبل از یک جمله کامل استفاده می‌شود، “because of” قبل از یک اسم یا عبارت اسمی قرار می‌گیرد.

مثال‌ها:

I was late because of the traffic.
من دیر کردم به خاطر ترافیک

She missed the class because of her illness.
او کلاس را از دست داد به خاطر بیماری‌اش

We couldn’t play outside because of the rain.
ما نتوانستیم بیرون بازی کنیم به خاطر باران

The match was cancelled because of the bad weather.
مسابقه لغو شد به خاطر هوای بد

در همه مثال‌های بالا، قسمت پس از “because of” اسم یا عبارت اسمی است که دلیل یا علت رویداد یا وضعیت مورد نظر در قسمت اول جمله (جمله اصلی) را نشان می‌دهد.

استثناها و نکات مهم در استفاده از because و because of:

در اینجا به صورت مختصر و منظم‌تر به برخی استثناها و نکات مهم در مورد “because” و “because of” اشاره می‌کنیم:

because:

با فعل‌ها:

“because” معمولاً با یک فاعل و فعل آمده و یک جمله کامل را معرفی می‌کند.

مثال: “I stayed home because I was tired.”

در جملات منفی:

می‌توان از “because” در جملات منفی استفاده کرد.

مثال: “I didn’t go to the party because I wasn’t invited.”

در جملات پرسشی:

گاهی اوقات “because” در جملات پرسشی استفاده می‌شود برای پرسیدن در مورد دلیل.

مثال: “Did you leave early because you were bored?”

because of:

با اسم‌ها و عبارات اسمی:

“because of” قبل از اسم‌ها یا عبارات اسمی استفاده می‌شود.

مثال: “The match was cancelled because of the rain.”

در جملات منفی:

ممکن است “because of” به طور مثبت یا منفی استفاده شود. در جملات منفی، می‌توان به شرایط خاصی اشاره کرد که اتفاق نیافتاده است.

مثال: “We didn’t go out because of the bad weather.”

استفاده با فعل‌های خاص:

برخی فعل‌ها به طور مستقیم با “because of” به کار می‌روند.

مثال: “She fainted because of the extreme heat.”

تفاوت در معنی با “because”:

استفاده از “because” به جای “because of” (و برعکس) ممکن است معنای جمله را تغییر دهد.
مثال:

“He was upset because he failed the test.”
(او ناراحت بود چون در آزمون شکست خورد)

“He was upset because of his failure in the test.”
(او به خاطر شکست خود در آزمون ناراحت بود)

 

دیدگاهتان را بنویسید