تفاوت do و are

فعل‌های do و are دارای اهمیت زیادی در زبان انگلیسی هستند و در ساختارهای مختلف جمله به کار می‌روند. “are” مختصر‌ترین و محدود‌ترین استفاده را نسبت به “do” دارد، زیرا “are” یکی از شکل‌های فعل “be” است، در حالی که “do” در ساختارهای زیادی به کار می‌رود. در زیر به بررسی تفاوت do و are پرداخته شده است.

تفاوت do و are:

در زبان انگلیسی، “do” و “are” دو فعل کمکی مهم هستند که در ساخت جملات و سوالات متعددی به کار می‌روند. در زیر به معنا، مفهوم، و کاربرد این دو فعل پرداخته‌شده است:

Do:

معنا: به تنهایی، “do” معنای انجام یک کار یا فعالیتی را دارد.

مثال: I do my homework every evening.

کاربرد: به عنوان یک فعل کمکی، “do” (و شکل‌های مختلف آن، یعنی “does” و “did”) در ساخت جملات منفی و پرسشی در حال ساده و گذشته‌ی ساده به کار می‌رود.

مثال (منفی): I do not like bananas.
مثال (پرسشی): Do you like coffee?

Are:

معنا: “are” یکی از شکل‌های فعل “be” است و معانی مختلفی مانند “بودن”، “شدن”، و “وجود داشتن” دارد.

مثال: They are happy.

کاربرد: “are” برای ضمایر “you”, “we”, و “they” و اسامی جمع در حال ساده استفاده می‌شود. همچنین، در ساخت جملات منفی و پرسشی به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود.

مثال (منفی): They are not at home.
مثال (پرسشی): Are you coming to the party?

توضیح: هر دوی این فعل‌ها دارای اهمیت زیادی در زبان انگلیسی هستند و در ساختارهای مختلف جمله به کار می‌روند. اما “are” مختصر‌ترین و محدود‌ترین استفاده را نسبت به “do” دارد، زیرا “are” یکی از شکل‌های فعل “be” است، در حالی که “do” در ساختارهای زیادی به کار می‌رود.

گرامر ساخت جمله با do:

فعل “do” در زبان انگلیسی هم به عنوان یک فعل اصلی و هم به عنوان یک فعل کمکی استفاده می‌شود. در اینجا به گرامر ساخت جمله با “do” به عنوان فعل کمکی و فعل اصلی پرداخته‌شده است:

“Do” به عنوان فعل اصلی:
معنا: در این حالت، “do” معنای انجام یک کار یا فعالیتی را می‌دهد.

ساختار:

Subject + do + …

مثال:

I do my homework every day.
She does her chores in the morning.
(برای سوم شخص مفرد “s” اضافه می‌شود)

“Do” به عنوان فعل کمکی:
جملات منفی:
ساختار:

Subject + do/does + not + verb (base form) + …

مثال:

I do not like ice cream.
She does not play the piano.

جملات پرسشی:
ساختار:

Do/Does + subject + verb (base form) + …?

مثال:

Do you want coffee?
Does she like apples?

پاسخ‌های کوتاه:
ساختار:

Yes/No + subject + do/does.

مثال:

Do you like pizza? Yes, I do.
Does she play tennis? No, she doesn’t.

“Do” در گذشته (Did):
جملات منفی:
ساختار:

Subject + did + not + verb (base form) + …

مثال:

I did not visit the museum.
She did not call me.

جملات پرسشی:
ساختار:

Did + subject + verb (base form) + …?

مثال:

Did you see that movie?
Did she eat breakfast?

پاسخ‌های کوتاه:
ساختار:

Yes/No + subject + did.

مثال:

Did you go to the park? Yes, I did.
Did she finish her homework? No, she didn’t.

نکته مهم: وقتی از “do” یا “did” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌کنیم، فعل اصلی جمله همیشه در شکل ساده می‌آید، حتی اگر “did” استفاده شده باشد.

گرامر ساخت جمله با are:

فعل “are” یکی از شکل‌های فعل “be” است که در زبان انگلیسی به عنوان فعل اصلی یا فعل کمکی استفاده می‌شود. در اینجا به گرامر ساخت جمله با استفاده از “are” می‌پردازیم:

“Are” به عنوان فعل اصلی:
در این حالت، “are” برای نشان‌دادن حالت یا وضعیت استفاده می‌شود.
ساختار:

Subject + are + …

مثال:

We are students.
They are happy.

“Are” به عنوان فعل کمکی:
جملات منفی:
ساختار:

Subject + are + not + …

مثال:

You are not ready.
They are not at home.

جملات پرسشی:
ساختار:

Are + subject + …?

مثال:

Are you coming to the party?
Are they playing football?

پاسخ‌های کوتاه:
ساختار:

Yes/No + subject + are.

مثال:

Are you happy? Yes, I am.
Are they in school? No, they aren’t.

استفاده با صفت‌ها و قید‌ها:
ساختار:

Subject + are + adjective/adverb.

مثال:

The flowers are beautiful.
They are here.

استفاده با ضمایر و اسامی:
“Are” با ضمایر “you”, “we”, و “they” و همچنین با اسامی جمع به کار می‌رود.

مثال:

You are my best friend.
We are in the same class.
They are from Canada.
The books are on the table.

نکته مهم: وقتی از “are” به عنوان فعل اصلی استفاده می‌کنیم، آنچه بعد از آن می‌آید می‌تواند یک صفت، قید، یا اسم باشد. وقتی از “are” به عنوان فعل کمکی استفاده می‌کنیم، فعل اصلی جمله معمولاً در شکل مصدر با “ing” (فعل به شکل استمراری) آمده است، مانند: “They are playing”.

 

Do Are
نوع فعل اصلي و فعل کمکي يکي از شکل‌هاي فعل “be”
مثال به عنوان فعل اصلي I do my homework. We are students.
جملات منفي I do not like ice cream. You are not ready.
جملات پرسشي Do you want coffee? Are you coming to the party?
پاسخ‌هاي کوتاه Yes, I do.
No, I don’t.
Yes, I am.
No, they aren’t.
استفاده با صفت‌ها و قيد‌ها The flowers are beautiful.
They are here.
استفاده با ضماير و اسامي Do is used with I, you, we, they and plural nouns. Are is used with you, we, they and plural nouns.

دیدگاهتان را بنویسید