تفاوت ever و never

در توضیح کلی کلمات ever و never می توان به معنی هرگز یا تابحال اشاره کرد. هرکدام از این دو کلمه کاربرد و ساختار خاص خود را دارند. تفاوت ever و never بستگی به مفهوم کلی جمله دارد.

تفاوت ever و never:

بررسی مفهوم کلی این دو کلمه:
Ever و Never دو کلمه‌ی انگلیسی هستند که در زبان فارسی به ترتیب معادل‌هایی مانند “همیشه”، “هرگز” یا “تا به حال” و “هرگز” دارند. با این حال، استفاده از این دو کلمه در جملات انگلیسی متفاوت است و بستگی به مفهوم مورد نظر دارد.

:Ever

استفاده در سوالات برای پرسیدن در مورد تجربیات در تمام طول عمر:

Have you ever been to Paris?

استفاده در جملات منفی برای تاکید:

I don’t ever want to go there again.

در عبارات مثبت یا سوالات برای نشان دادن چیزی که در هر زمانی اتفاق می‌افتد:

 

Wherever you go, I’ll ever be there for you.

:Never

نشان‌دهنده‌ی عدم اتفاق چیزی در هر زمان گذشته:

 

I have never seen such a beautiful view.

برای بیان چیزی که هرگز اتفاق نمی‌افتد:

 

She never drinks coffee in the morning.

بررسی تفاوت ever و never:

همانطور که مشاهده می‌کنید، ever غالباً در جملات منفی یا سوالی و never در جملات مثبت استفاده می‌شود.
Never در واقع یک منفی است، بنابراین وقتی از never استفاده می‌کنید، نیازی به فعل منفی دیگری ندارید. مثلاً نمی‌گوییم “I don’t never go there” بلکه می‌گوییم “I never go there”.

“Ever” عمدتاً به معنی “تا به حال” یا “در هر زمانی” به کار می‌رود، در حالی که “never” به معنی “هرگز” است.
به طور کلی می توان گفت که “Ever” غالباً در جملات سوالی یا منفی و “never” در جملات مثبت استفاده می‌شود.
نوع جمله: با استفاده از “never”، جمله منفی می‌شود بدون نیاز به فعل منفی دیگری؛ اما “ever” ممکن است در جملات مثبت، منفی یا سوالی به کار برده شود.
در نهایت، این دو کلمه، چه از نظر معنایی و چه از نظر گرامری، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و باید با دقت و در زمینه‌های صحیح از آنها استفاده شود.

نحوه ساخت جمله ساده و جمله پرسشی با ever:

از ever برای بیان چیزی که در هر زمان یا در موارد نادر اتفاق می‌افتد یا افتاده است، استفاده می‌شود. در زیر چندین نوع استفاده از ever و نحوه ساخت جمله با آن آورده شده‌است:

 

جملات پرسشی با ever:

 

زمان حال کامل: از ever با زمان حال کامل برای پرسیدن در مورد تجربیات در تمام عمر استفاده می‌شود.

Have you ever traveled to Europe?
Has she ever eaten sushi?

سوالات عمومی: در بعضی موارد می‌توان از ever برای پرسیدن سوالات عمومی استفاده کرد.

What’s the best movie you’ve ever seen?
Who was the kindest person you’ve ever met?

جملات منفی با ever:

I don’t ever want to see him again.
(من هرگز نمی‌خواهم دوباره او را ببینم)

She doesn’t ever call me.
(او هرگز به من زنگ نمی‌زند)

جملات مثبت با ever:

استفاده از ever در جملات مثبت کمتر رایج است، اما ممکن است برای تاکید بر چیزی که در هر زمان یا به طور مداوم اتفاق می‌افتد به کار برده شود.

This is the most beautiful place I’ve ever been.
My grandmother is the kindest person I’ve ever known.

نکته: در استفاده از ever در جملات پرسشی با زمان حال کامل، معمولاً بعد از فعل کمکی (مثل “have” یا “has”) و قبل از فعل اصلی به کار می‌رود.

نحوه ساخت جمله ساده و جمله پرسشی با never:

در زیر نحوه‌ی ساخت جمله با never و ساخت جملات پرسشی با استفاده از آن آورده شده است:

 

جملات با never:

در حال ساده: He never drinks tea.

در گذشته ساده: They never visited the Eiffel Tower when they were in Paris.

با زمان حال کامل: I have never been to Brazil.

در آینده: I will never forget this moment.

جملات پرسشی با never:

استفاده از never در جملات پرسشی نیازمند مقداری دقت است. به یاد داشته باشید که وقتی از never استفاده می‌کنید، در واقع دارید در مورد عدم تجربه یا عدم انجام چیزی سوال می‌کنید.

با زمان حال کامل:

Have you never been to the beach?
(آیا هرگز به ساحل نرفته‌اید؟)

در حال ساده:

Do they never eat meat?
(آیا آنها هیچ وقت گوشت نمی‌خورند؟)

توجه کنید که این نوع جملات پرسشی با never در انگلیسی رایج نیستند و ممکن است برای گوش محلی‌ها غیرمعمول به نظر برسند. در مواردی که می‌خواهید در مورد عدم تجربه یا عدم انجام چیزی سوال کنید، بهتر است از جملات پرسشی با ever و سپس با استفاده از جواب منفی استفاده کنید.

به عنوان مثال به جای “?Have you never been to the beach” می‌توانید بگویید “Have you ever been to the beach” و در صورتی که جواب منفی باشد، می‌توانید جوابی مانند “No, I’ve never been.” بشنوید.

 

Never Ever
معنا هرگز، هيچ وقت تا به حال، در هر زماني
کاربرد در جمله معمولاً در جملات مثبت به معناي عدم انجام يک عمل در جملات سوالي براي پرسيدن در مورد تجربه يا در جملات منفي براي تاکيد
مثال I never drink coffee in the evening. Have you ever visited France? / She doesn’t ever want to go there again.
نکته گرامري به تنهايي جمله را منفي مي‌کند و نيازي به فعل منفي ديگري ندارد در جملات سوالي، بعد از فعل کمکي و قبل از فعل اصلي مي‌آيد

دیدگاهتان را بنویسید