تفاوت get و take

get و take دو فعل رایج در انگلیسی هستند. این دو در کل معنی به دست اوردن و گرفتن را دارند؛ اما از نظر گرامر و مفهوم دقیق تر، دارای تفاوت هایی هستند. در زیر به بررسی دقیق تر تفاوت get و take پرداخته شده است.

تفاوت get و take:

“Get” و “Take” دو فعل رایج در زبان انگلیسی هستند که گاهی اوقات می‌توانند مشابه به نظر بیایند، اما معمولاً دارای نوع استفاده‌ها و معانی متفاوتی هستند.

Get

معنی اصلی: دریافت کردن یا بدست آوردن.

I will get the milk from the store.
Did you get my message?

سایر معانی: تبدیل شدن به یک وضعیت یا حالت خاص

I am getting tired.
The weather is getting colder.

فعل کمکی: برای تشکیل زمان‌های مجهول

The cake was gotten (or got, in British English) by John.

در عباراتی که به مفهوم حرکت به مکانی دیگر استفاده می‌شود

Let’s get going.
We need to get to the airport by 5.

Take

معنی اصلی: گرفتن یا انتخاب کردن.

Please take a seat.
I’ll take the blue one.

حمل و نقل:

I will take the bus to work.
She takes the train every day.

مدت زمان:

It takes 20 minutes to get there.
How long does it take to cook?

در مواردی به معنی درک یا فهمیدن:

I take your point.
Do you take my meaning?

در برخی موارد “get” و “take” قابل استفاده به صورت متبادل هستند، مانند:

Get a seat = Take a seat

I got a cold = I took a cold
(البته استفاده از “took” در این مورد کمتر رایج است)

با این حال، در بسیاری از موارد، این دو فعل نمی‌توانند به طور متبادل جایگزین شوند و باید با توجه به معنی و زمینه استفاده شوند.

تفاوت get و take در چیست:

تفاوت get و take این دو فعل عمدتا به مفهوم دقیق این دو بستگی دارد.

Get

دریافت یا خرید: وقتی شما چیزی را از کسی یا از جایی دریافت می‌کنید یا خرید می‌کنید.

I got a present from her.
He got a new shirt from the store.

وضعیت یا حالت: تغییر وضعیت یا حالت.

She is getting old.
The day is getting warmer.

حرکت به مکان:

Can you get to the store by 3pm?
I got home late yesterday.

Take

انتخاب یا استفاده: وقتی شما چیزی را انتخاب یا استفاده می‌کنید.

Take any book you want.
I’ll take this one.

حمل و نقل: استفاده از وسیله‌ی نقلیه.

She takes the bus to work.
I’ll take the subway.

مدت زمان: به مدت زمان اشاره دارد که برای انجام چیزی لازم است.

It takes 10 minutes to get ready.
How long does it take to fly to Paris?

 

فعل توضيح مثال
Get دريافت يا خريد چيزي، تغيير وضعيت يا حالت، حرکت به مکان معين. I got a present from her. (من يک هديه از او گرفتم.)
Take انتخاب يا استفاده از چيزي، استفاده از وسيله‌ي نقليه، مدت زمان لازم براي انجام چيزي. She takes the bus to work. (او با اتوبوس به کار مي‌رود.)

Give و get چه تفاوتی با یکدیگر دارند:

“Give” و “Get” دو فعل رایج در زبان انگلیسی هستند که معانی و استفاده‌های مختلفی دارند. این دو فعل اغلب در موقعیت‌های متقابل استفاده می‌شوند و تفاوت اصلی آن‌ها در جهت انتقال چیزی است.

Give

معنی اصلی “give”، دادن چیزی به دیگران است:

جهت انتقال از فرد صحبت کننده به فرد دیگر است.
مثال:

I gave him a book.
(من یک کتاب به او دادم)

Get

معنی اصلی “get”، دریافت یا بدست آوردن چیزی است.
جهت انتقال به سمت فرد صحبت کننده است.
مثال:

I got a book from him.
(من یک کتاب از او گرفتم یا دریافت کردم)

برای فهم بهتر، می‌توانید به جمله زیر توجه کنید:

She gave me a gift.
(او یک هدیه به من داد)

I got a gift from her.
(من یک هدیه از او گرفتم)

در جمله اول، “She” فردی است که چیزی را داده و “me” فردی است که چیزی را گرفته است. در جمله دوم، جهت جمله معکوس شده است. “I” فردی است که چیزی را گرفته و “her” فردی است که چیزی را داده است.

به طور خلاصه، “give” به معنی “دادن” و “get” به معنی “گرفتن یا دریافت کردن” است.

استثناها و نکات مهم در استفاده از get و take:

این دو فعل، علاوه بر معانی اصلی‌شان، در ساختارها و جملات متنوعی استفاده می‌شوند که ممکن است ابتدا گیج‌کننده باشد. در اینجا به برخی از استثناها و نکات مهم در مورد استفاده از این دو فعل اشاره می‌کنیم:

Get

Get + Adjective: برای نشان دادن تغییر وضعیت.

I’m getting tired.
(من خسته می‌شوم)

Get + Past Participle: برای ساختن زمان مجهول.

The cake got eaten.
(کیک خورده شد)

Phrasal Verbs: “Get” در بسیاری از فعل‌های دو قسمتی استفاده می‌شود که معنی خاص خود را دارد.

Get up
(بلند شدن از رختخواب)

Get along
(با کسی رابطه خوب داشتن)

Get something done
(یک کاری را توسط دیگران انجام دادن)

I need to get my hair cut.
(من باید موهایم را کوتاه کنم)

Take

Take + Time: نشان‌دهنده مدت زمان مورد نیاز برای انجام چیزی.

It takes three hours to drive there.
(برای راندن به آنجا سه ساعت طول می‌کشد)

Phrasal Verbs: “Take” نیز در فعل‌های دو قسمتی متعددی به کار می‌رود.

Take off
(پرواز کردن یا پوشاکی را درآوردن)

Take over
(کنترل چیزی را گرفتن)

Expressions with Take

Take a shower/bath
(حمام کردن)

Take a break
(استراحت کردن)

Take for Granted
( چیزی را به حساب مطمئن داشتن یا نادیده گرفتن)

نکات مهم:

در برخی موارد “get” و “take” می‌توانند به صورت متبادل استفاده شوند، اما معمولاً دارای نوانس‌های مختلفی هستند:
I always get/take the bus to work. (در هر دو مورد، معنی حمل و نقل استفاده کردن وجود دارد، اما “take” کمی رسمی‌تر و معیاری‌تر است.)
برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از “get” یا “take”، به جمله، معنی و زمینه‌ی خاص آن توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید