تفاوت have been و was

have been و was هر دو نوعی متفاوت از فعل be هستند. این افعال با قرار گرفتن در جمله بندی با زمان خاص خود، تغییراتی گرفته و با این شکل تبدیل می شوند. در ادامه به بررسی تفاوت have been و was پرداخته شده است.

تفاوت have been و was:

در زبان انگلیسی، “have been” و “was” دو فرم مختلف از فعل “be” هستند که در زمان‌ها و ساختارهای مختلف استفاده می‌شوند:

was

“Was” گذشته‌ی ساده از فعل “be” است و برای ضمایر “I”, “he”, “she”, و “it” استفاده می‌شود.
معنی: در یک زمان معین در گذشته بود.

مثال: I was at the party last night.
(من شب گذشته در مهمانی بودم)

have been

“Have been” فرم حال کامل از فعل “be” است. زمان حال کامل بیان‌گر یک عمل یا وضعیتی است که در گذشته شروع شده و تأثیر یا ارتباطی با حال دارد.
معنی: از یک زمانی در گذشته تا کنون (یا تا یک زمان معین در گذشته) در یک وضعیت خاص بوده است.

مثال: I have been to Paris twice.
(من دو بار به پاریس رفته‌ام)

نحوه ساخت جمله با have been و was:

“have been” و “was” دو فرم مختلف از فعل “be” هستند و در ساختارها و زمان‌های مختلفی استفاده می‌شوند. در زیر توضیح داده شده است که چگونه با این دو فرم جمله سازی کنیم:

was

زمان: گذشته‌ی ساده
گرامر: Subject + was/were + (complement/adjective/adverb)
“was” برای “I”, “he”, “she”, و “it” استفاده می‌شود و “were” برای “you”, “we”, و “they” به کار می‌رود.
مثال:

I was tired.
She was at the park.

have been

زمان: حال کامل
گرامر: Subject + have/has + been + (complement/adjective/adverb/place)
“have” برای “I”, “you”, “we”, و “they” استفاده می‌شود و “has” برای “he”, “she”, و “it” به کار می‌رود.
این ساختار به دلیل تأکید بر تجربه یا اتفاقی که در گذشته رخ داده و ارتباطی با حال دارد، به کار می‌رود.
مثال:

I have been to Italy.
They have been tired lately.

همچنین برخی اوقات “have been” به عنوان جزءی از زمان حال کامل استمراری به کار می‌رود:

زمان: حال کامل استمراری
گرامر: Subject + have/has + been + verb-ing
مثال:

I have been studying for hours.
She has been working at the company for five years.

برای جمله سازی با هر یک از این دو فعل، ابتدا باید تصمیم بگیرید که جمله در چه زمانی قرار دارد (گذشته ساده یا حال کامل) و سپس با توجه به فاعل جمله و زمان مناسب، فعل را انتخاب کنید. در نهایت، با استفاده از ساختار گرامری مناسب، جمله را تکمیل کنید.

 

فعل زمان ساختار گرامري مثال
was گذشته‌ي ساده Subject + was/were + (complement/adjective/adverb) I was tired.
have been حال کامل Subject + have/has + been + (complement/adjective/adverb/place) I have been to Italy.
have been حال کامل استمراري Subject + have/has + been + verb-ing I have been studying.

 

نحوه ساخت جملات سوالی و منفی برای was , were , have been , has been:

با کمک ساختار‌های زیر می‌توان جملات سوالی و منفی را با استفاده از “was”, “were”, “have been” و “has been” ساخت:

was

سوالی: Was + subject + …?
مثال: Was she at the party?

منفی: Subject + was + not + …
مثال: She was not at the party.

were

سوالی: Were + subject + …?
مثال: Were they at the concert?

منفی: Subject + were + not + …
مثال: They were not at the concert.

have been

سوالی: Have + subject + been + …?
مثال: Have you been to Paris?

منفی: Subject + have + not + been + …
مثال: I have not been to Paris.

has been

سوالی: Has + subject + been + …?
مثال: Has he been to London?

منفی: Subject + has + not + been + …
مثال: He has not been to London.

در ساخت جملات منفی، می‌توان “not” را با فعل ترکیب کرد و از مخفف‌هایی مانند “wasn’t”, “weren’t”, “haven’t been” یا “hasn’t been” استفاده کرد.

 

بررسی استثناهای استفاده از have been و was:

هر دوی “have been” و “was” در زبان انگلیسی اهمیت ویژه‌ای دارند و استثناء‌ها و نکات خاصی در استفاده از آن‌ها وجود دارد:

was

استفاده برای مدت زمان: معمولاً “was” به تنهایی برای نشان دادن مدت زمان استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، جملاتی مانند “I was in Paris for two weeks” درست است، اما اگر بخواهیم تأکید کنیم که یک فعالیت یا وضعیت برای مدت زمانی ادامه یافته، معمولاً از “was + verb-ing” استفاده می‌کنیم:

مثال: I was living in Paris for two years.

have been

استفاده برای مدت زمان در گذشته: “have been” می‌تواند با مدت‌های زمانی استفاده شود تا نشان دهد که یک فعالیت یا وضعیت از گذشته تا حال ادامه داشته است:

مثال: I have been in London for three days.

استفاده به عنوان تجربه: “have been” برای بیان تجربیاتی که در زندگی فرد رخ داده ولی زمان مشخصی ندارد استفاده می‌شود:

مثال: I have been to Spain (at some point in my life).

استثناء در استفاده با زمان‌های خاص: نمی‌توان “have been” را با زمان‌های خاص مانند “last year”, “in 1999”, “yesterday” و … استفاده کرد. در این موارد باید از “was” یا “went” (در مورد مکان‌ها) استفاده کرد:

نادرست: I have been to Spain last year.
درست: I went to Spain last year.

نکته مهم: همیشه به تفاوت معنایی بین “have been” (حال کامل) و “was” (گذشته‌ی ساده) توجه کنید. “Have been” معمولاً برای اتفاقات یا وضعیت‌هایی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و تأثیر یا ارتباطی با حال دارد، در حالی که “was” مخصوص اتفاقات یا وضعیت‌هایی است که در گذشته و به طور کامل پایان یافته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید