تفاوت most و most of

most و most of هر دو کلماتی هستند که معنی ” بیشتر” یا اکثر چیزی را می دهند. اما قرار گرفتن of بعد از most، باعث ایجاد تفاوت most و most of می شوند. به این صورت که most به تنهایی به معنای “بیشتر” می دهد و استفاده از “most of” زمانی رایج است که بعد از آن یک ضمیر موصولی یا یک اسم با مقاله معین آید.

 

تفاوت most و most of:

در زبان انگلیسی، “most” و “most of” دو عبارت مشابه با کاربردهایی مختلف هستند. این دو عبارت هر دو به معنی “بیشتر” یا “عمده” ترجمه می‌شوند، اما چگونگی استفاده‌شان متفاوت است.

most:

به تنهایی به معنای “بیشتر”:

مثال: Most students pass the exam.
ترجمه: بیشتر دانش‌آموزان امتحان را می‌گذرانند

به عنوان یک ضمیر به معنای “عمده‌ترین” یا “بیشتر آن‌ها”:

مثال: I like all the songs, but this one is the most.
ترجمه: من همه آهنگ‌ها را دوست دارم، اما این یکی عمده‌ترین (یا برجسته‌ترین) است

most of:

استفاده از “most of” زمانی رایج است که بعد از آن یک ضمیر موصولی یا یک اسم با مقاله معین آید.

مثال: Most of the students passed the exam.
ترجمه: بیشتر دانش‌آموزان امتحان را می‌گذرانند

 

دیگر مثال: I ate most of the cake.
ترجمه: من بیشتر کیک را خوردم

برخلاف “most” که می‌تواند به تنهایی به عنوان یک ضمیر یا قید استفاده شود، “most of” همیشه نیاز به ادامه دارد و باید چیزی بعد از آن بیاید.

 

بررسی گرامری و ساختاری most:

عبارت “most” در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد که در اینجا بررسی دقیقی بر آنها خواهیم داشت:

به عنوان صفت (Adjective):

برای بیان بیشترین میزان یا درجه از یک خصیصه:
مثال:

This is the most beautiful painting in the gallery.
ترجمه: این زیباترین نقاشی در گالری است

به عنوان قید (Adverb):
برای بیان بیشترین میزان یا درجه از یک فعل:
مثال:

She works the most efficiently among us.
ترجمه: او میان ما به کارآمدترین شکل کار می‌کند

به عنوان ضمیر (Pronoun):
برای اشاره به بیشتر افراد یا اشیا در یک گروه:
مثال:

Most are in favor of the new law.
ترجمه: بیشتر (افراد) موافق قانون جدید هستند

با استفاده از “of” به عنوان یک عبارت ضمیری:
مثال:

Most of the people voted for the change.
ترجمه: بیشتر مردم برای تغییر رای دادند

نکات مهم در مورد “most”:
معنایی: “Most” می‌تواند به معنی “بیشترین”، “عمده”، یا “اکثر” باشد. در بعضی مواقع به معنی “به شدت” نیز می‌آید، مانند: “Most kind of you!” که به معنی “بسیار مهربانانه از طرف شما!” است.

گرامری: در زمانی که به عنوان صفت استفاده می‌شود، ممکن است بعد از آن یک اسم بیاید (“most people”) یا قبل از یک صفت به کار برود تا صفتی برجسته‌تر ایجاد کند (“most beautiful”). به عنوان قید نیز ممکن است بیشترین درجه یک فعل را نشان دهد.

استفاده‌های دیگر: “Most” می‌تواند به تنهایی یا به همراه “of” به کار برود. اگر “of” بیاید، باید بعد از آن یک ضمیر موصولی یا اسم با مقاله معین قرار گیرد (“most of the time”, “most of the people”).

بر اساس این تجزیه و تحلیل، “most” یک واژه چندکاره‌ای است که در ساختارها و معانی مختلفی قرار می‌گیرد و نقش‌های متعددی در جملات انگلیسی ایفا می‌کند.

بررسی گرامری و ساختاری most of:

“Most of” در زبان انگلیسی یک عبارت است که برای اشاره به بیشتر چیزی یا بیشتر افرادی استفاده می‌شود. معنایی و کاربرد گرامری آن را در زیر بررسی می‌کنیم:

معنایی:

“Most of” به معنای “بیشتر از” یا “عمده” است.
کاربرد گرامری:

با اسم‌های جمع بسته: وقتی از “most of” قبل از یک اسم جمع بسته استفاده می‌شود، حرف اضافه “the” ضروری است.

مثال: Most of the students are from the US.

با ضمایر جمع بسته: وقتی “most of” قبل از ضمایر موصولی مانند “them”, “us”, “you”, “these”, “those” استفاده می‌شود، “the” نباید استفاده شود.

مثال: Most of them are from Canada.

با اسم‌های غیرقابل شمارش: حتی اگر اسم غیرقابل شمارش باشد، اگر قبل از آن “most of” استفاده شود، باید “the” را نیز اضافه کرد.

مثال: Most of the water in our planet is salt water.

نکته: در برخی موارد می‌توان “most” را به تنهایی و بدون “of” استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Most students are from the US.
(برابر است با: Most of the students are from the US.)

Most water is salt water.
(برابر است با: Most of the water is salt water.)

با این حال، وقتی از ضمایر موصولی استفاده می‌شود، “of” ضروری است:

Incorrect: Most them are from Canada.
Correct: Most of them are from Canada.

Most Most of
کاربرد با اسم‌ها Most students are from the US. Most of the students are from the US.
کاربرد با ضماير Most of them are from Canada.
کاربرد با اسم‌هاي غيرقابل شمارش Most water is salt water. Most of the water is salt water.

 

دیدگاهتان را بنویسید