تفاوت of و s مالکیت

of و s مالکیت دو روش رایج در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت اشیا و چیزها هستند. هردو می توانند تحت شرایط خاصی مورد استفاده بگیرند. اما اصلی ترین تفاوت of و s مالکیت در کاربرد انان است. به نحوی که ‘s معمولا برای انسان و حیوانات و Of برای اشیا به کار می رود.

تفاوت of و s مالکیت:

در زبان انگلیسی، برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی، دو روش رایج وجود دارد: استفاده از ‘s (اپوستروف s) و استفاده از “of”.

‘s (اپوستروف s):

این روش بیشتر برای نشان دادن مالکیت انسان‌ها و حیوانات استفاده می‌شود.

ساختار: [مالک] + ‘s + [چیز متعلق به مالک]

مثال‌ها:

John’s book (کتاب جان)
The cat’s tail (دم گربه)
Mary’s car (ماشین مری)

در مواردی که اسم مالک با حرف “s” پایان یابد، فقط یک اپوستروف به کار می‌رود (بدون اضافه کردن s دیگر):

James’ house (خانه جیمز)

of:

این روش برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی در موارد غیر از انسان‌ها و حیوانات بیشتر استفاده می‌شود، هرچند در برخی موارد برای انسان‌ها نیز قابل استفاده است.

ساختار: [چیز متعلق به مالک] + of + [مالک]

مثال‌ها:

The leg of the table (پایه میز)
The capital of France (پایتخت فرانسه)
The pages of the book (صفحات کتاب)

توجه: انتخاب بین ‘s و “of” گاهی به معنای جمله، ترجیحات گوینده و یا حالت رسمیت متن وابسته است.

تفاوت of و s مالکیت در چیست:

تفاوت‌های اصلی بین “of” و “‘s” (مالکیت) در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

نوع مالکیت و استفاده:

‘s: به طور عمده برای نشان دادن مالکیت انسان‌ها و حیوانات استفاده می‌شود.

مثال: Sarah’s book (کتاب سارا)

of: عمدتاً برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی میان اشیاء و گاهی اوقات انسان‌ها استفاده می‌شود.

مثال: The leg of the chair (پایه صندلی)

ساختار:

‘s: مالک + ‘s + آنچه متعلق است
of: آنچه متعلق است + of + مالک

انعطاف‌پذیری:

‘s: معمولاً با اسامی خاص استفاده می‌شود.
of: با اسامی عام و خاص استفاده می‌شود.

رسمیت:

‘s: در گفتار و نوشتار غیررسمی و روزمره بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
of: در بیان‌های رسمیتر و علمی، استفاده از “of” برای نشان دادن مالکیت گاهی بهتر است.

ویژگی‌های خاص:

‘s: برای اسامی پایان‌یافته با “s”، فقط اپوستروف بدون افزودن “s” دیگر استفاده می‌شود. مثال: James’ book.
of: مشکل خاصی ندارد و می‌تواند به صورت گسترده‌تری با انواع اسامی استفاده شود.
گرچه در بسیاری از موارد می‌توان از هر دو ساختار استفاده کرد، اما بسته به زبان‌شناسی، معنی، و سبک نوشتار، انتخاب می‌شود که کدام یک را استفاده کنیم.

تفاوت of و s مالکیت هر کدام در چه شرایطی به کار می روند:

“of” و “‘s” (اپوستروف s) دو روش رایج برای نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی هستند. اما هر کدام در شرایط خاصی به کار می‌روند:

‘s (اپوستروف s):

انسان‌ها و حیوانات: این روش معمولاً برای نشان دادن مالکیت انسان‌ها، حیوانات و گروه‌هایی از انسان‌ها استفاده می‌شود.
مثال:

Robert’s pen (قلم رابرت)
The dog’s bone (استخوان سگ)
The women’s room (اتاق زنان)

زمان: به طور خاص، ‘s گاهی اوقات برای نشان دادن مفاهیم مرتبط با زمان نیز استفاده می‌شود.

مثال:

A day’s work (کار یک روزه)
Two years’ experience (تجربه‌ی دو ساله)

of:

اشیاء و مفاهیم: “of” عمدتاً برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی میان اشیاء و مفاهیم یا ایده‌ها استفاده می‌شود.

مثال:

The door of the car (درب ماشین)
The color of the sky (رنگ آسمان)

ترکیبات با اسامی موجودات غیرانسانی: در برخی موارد، حتی اگر موضوع مالک حیاتی داشته باشد (مانند یک شرکت یا کشور)، از “of” استفاده می‌شود.

مثال:

The policies of the company (سیاست‌های شرکت)
The cities of France (شهرهای فرانسه)

زمانی که معنی مالکیت واضح نیست: در مواردی که از ‘s استفاده می‌کنیم، ممکن است معنی واضح نباشد و استفاده از “of” باعث شفافیت بیشتر می‌شود.

مثال:

The picture of John (عکسی از جان) به جای John’s picture (که می‌تواند به معنی عکس متعلق به جان یا عکسی از جان باشد)

استثناهایی برای استفاده از of و s مالکیت:

در زبان انگلیسی، در حالی که استفاده از “of” و “‘s” برای نشان دادن مالکیت واضح است، برخی استثناها و نکات مهم وجود دارد:

انتهایی شدن با حرف s:

برای اسامی که با حرف “s” پایان می‌یابند، اپوستروف به تنهایی (بدون افزودن s دیگر) معمولاً برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.

مثال: James’ book

اسامی جمع:

برای اسامی جمع که با حرف “s” پایان می‌یابند، فقط یک اپوستروف استفاده می‌شود.

مثال: The girls’ toys (اسباب‌بازی‌های دختران)

اسامی غیرمعمول جمع:

برای اسامی جمع که با حرف “s” پایان نمی‌یابند (مانند children یا men)، اپوستروف s استفاده می‌شود.

مثال: The children’s room

استفاده هم‌زمان از ‘s و of:

در برخی موارد، هر دو ساختار می‌تواند به کار رود، ولی با معانی متفاوت.

مثال: The picture of Mary’s mother
(عکس مادر مری، و نه عکسی که متعلق به مادر مری است)

اسامی موسسات و سازمان‌ها:

گاهی اوقات برای اسامی موسسات، سازمان‌ها یا فروشگاه‌ها، از ‘s بدون استفاده از of استفاده می‌شود.

مثال: McDonald’s, Harrods

بعضی موارد ثابت و اصطلاحات:

برخی از عبارات در زبان انگلیسی به طور ثابت با “of” یا ‘s ساخته شده‌اند، و این قوانین کلی را دنبال نمی‌کنند. به عنوان مثال:

A stone’s throw away (به معنی: خیلی نزدیک) به جای “the throw of a stone”

 

دیدگاهتان را بنویسید