تفاوت ought to و should

“should” یکی از افعال کمکی است و معمولاً برای بیان توصیه‌ها، وظایف، انتظارات، یا احتمالات استفاده می‌شود. “ought to” نیز مشابه “should” است و برای توصیه‌ها، وظایف، یا انتظارات استفاده می‌شود. اما این فعل کمی رسمی‌تر از “should” است و در زبان محاوره‌ای کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی تفاوت ought to و should پرداخته شده است.

تفاوت ought to و should:

“ought to” و “should” هر دو به معنی توصیه، وظیفه یا انتظار استفاده می‌شوند. در بسیاری از موارد، این دو کلمه قابل تبادل هستند ولی با چند نکته تفاوت.

Should:

استفاده: “should” یکی از افعال کمکی است و معمولاً برای بیان توصیه‌ها، وظایف، انتظارات، یا احتمالات استفاده می‌شود.
مثال:

You should study for the test.
(تو باید برای امتحان مطالعه کنی)

She should be here by now.
(او الآن باید اینجا باشد)

Ought to:

استفاده: “ought to” نیز مشابه “should” است و برای توصیه‌ها، وظایف، یا انتظارات استفاده می‌شود. اما این فعل کمی رسمی‌تر از “should” است و در زبان محاوره‌ای کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال:

You ought to apologize.
(تو باید عذرخواهی کنی)

We ought to help them.
(ما باید به آنها کمک کنیم)

نکات تفاوت:

در زبان محاوره‌ای، “should” بسیار رایج‌تر از “ought to” است.
“ought to” به نسبت “should” رسمی‌تر است.
هر دو می‌توانند در جملات منفی با استفاده از “not” به کار روند. مثلاً:

“should not” و “ought not to” (یا “oughtn’t to” در سبک قدیمی‌تر)

در کل، اگرچه “should” و “ought to” در بسیاری از جملات قابل تبادل هستند، استفاده از “should” به ویژه در زبان محاوره‌ای رایج‌تر است.

تفاوت ought to و should در چیست:

“ought to” و “should” هر دو به معنی توصیه، وظیفه، یا انتظار استفاده می‌شوند، و در بسیاری از موارد معانی مشابهی دارند. اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد:

رسمیت:

“ought to” کمی رسمی‌تر از “should” به نظر می‌رسد. در زبان محاوره‌ای و مکالمات روزمره، افراد معمولاً “should” را ترجیح می‌دهند.

محاوره‌ای:

“should” در زبان محاوره‌ای بسیار رایج‌تر است. در حالی که “ought to” در مکالمات محاوره‌ای کمتر شنیده می‌شود.

جملات منفی:

برای ایجاد جملات منفی، با “should” به راحتی می‌توان “not” اضافه کرد: “should not” یا “shouldn’t”.
با “ought to” نیز می‌توان “not” اضافه کرد: “ought not to” یا “oughtn’t to”. اما این شکل کمی قدیمی‌تر و کم‌استفاده‌تر است.

احتمال و پیش‌بینی:

“should” گاهی برای احتمالات یا پیش‌بینی‌ها نیز استفاده می‌شود: “She should arrive by 10 AM.”
“ought to” به این صورت کمتر استفاده می‌شود.

ساختار:

“should” یک فعل کمکی است و بلافاصله پس از آن فعل اصلی می‌آید: “You should go.”
“ought to” یک عبارت است و بلافاصله پس از آن فعل اصلی می‌آید: “You ought to go.”
در اکثر موارد، “should” و “ought to” قابل تبادل هستند، اما باید توجه داشت که “should” در زبان محاوره‌ای و مکالمات روزمره بسیار رایج‌تر است.

 

معيار ought to should
رسميت رسمي‌تر کم‌رسمي‌تر و محاوره‌اي
استفاده در محاوره کمتر رايج‌تر
جملات منفي ought not to يا oughtn’t to should not يا shouldn’t
احتمال و پيش‌بيني کمتر استفاده مي‌شود براي احتمالات يا پيش‌بيني‌ها استفاده مي‌شود
ساختار عبارتي است و بلافاصله پس از آن فعل اصلي مي‌آيد يک فعل کمکي است و بلافاصله پس از آن فعل اصلي مي‌آيد

گرامر ساخت جمله با should:

“Should” یکی از افعال کمکی مدال (modal verbs) در زبان انگلیسی است. استفاده‌های مختلفی دارد، از جمله توصیه، وظیفه، انتظار، و پیش‌بینی. در اینجا گرامر استفاده از “should” و چگونگی ساخت جملات با آن توضیح داده شده است:

ساختار:
برای ساخت جملات با “should”، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

subject + should + base form of the verb + …

مثال:

You should go to the doctor.
We should study for the exam.

جملات منفی:
برای ساخت جملات منفی با “should”، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

subject + should not (shouldn’t) + base form of the verb + …

مثال:

You shouldn’t eat so much candy.
They shouldn’t be late.

پرسشی:
برای ساخت سوال با “should”، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

Should + subject + base form of the verb + …?

مثال:

Should I come earlier?
Should they bring their own food?

استفاده‌ها:
توصیه و پیشنهاد:

You should wear a jacket; it’s cold outside.
They should try the new restaurant in town.

وظیفه یا تعهد معنوی:

You should apologize; it was your fault.
We should help those in need.

انتظار یا پیش‌بینی:

He should be here any minute.
With your skills, you should easily get the job.

احتمالات:

If you take the medicine, you should feel better.

جملات شرطی با “should”:

“Should” همچنین می‌تواند در جملات شرطی به کار برود:

If you should see John, tell him to call me.

(این جمله شرطی نوع مثبت “if” است و معنی‌اش مشابه “If you see John, tell him to call me.” است، اما با لحنی کمی رسمی‌تر.)

گرامر ساخت جمله با Ought to :

“Ought to” یکی از افعال کمکی مدال (modal verbs) در زبان انگلیسی است و به معنای وظیفه، توصیه یا انتظار استفاده می‌شود. به طور کلی، معنای “ought to” نزدیک به “should” است. در اینجا گرامر استفاده از “ought to” و چگونگی ساخت جملات با آن توضیح داده شده است:

ساختار:
برای ساخت جملات با “ought to”، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

subject + ought to + base form of the verb + …

مثال:

You ought to visit your grandmother.
They ought to know the rules by now.

جملات منفی:
برای ساخت جملات منفی با “ought to”، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

subject + ought not (oughtn’t) to + base form of the verb + …

مثال:

He ought not to speak to her like that.
You oughtn’t to have said that.

پرسشی:
برای ساخت سوال با “ought to”، ساختار خاصی نداریم. به جای آن، اغلب از عباراتی مانند “Do you think” یا “Don’t you think” در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم:

Do you think + subject + ought to + base form of the verb + …?

مثال:

Do you think he ought to apologize?
Don’t you think they ought to be on time?

استفاده‌ها:
توصیه و پیشنهاد:

You ought to take better care of yourself.
She ought to visit Paris; it’s beautiful.

وظیفه یا تعهد معنوی:

People ought to respect the law.
He ought to have been more careful.

انتظار:

With all his experience, he ought to know better.

در نهایت، “ought to” یک فعل کمکی مدال است که در جملات مختلف و برای اهداف متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولاً به معنای وظیفه، توصیه یا انتظار. اما لازم به ذکر است که “ought to” در زبان محاوره‌ای کمتر از “should” استفاده می‌شود و کمی رسمی‌تر به نظر می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید