تفاوت so و very

so و very کلماتی هستند که هر دو تاکیدی بر “بسیار” بودن صفت یا چیزی دارند. تفاوت so و very در این است که very برای موارد قابل شمارش و so برای موارد غیر قابل شمارش به کار می رود.

تفاوت so و very:

So و Very دو کلمه‌اند که برای تقویت معنای صفت‌ها یا قیدها استفاده می‌شوند، اما با معانی و کاربردهای مختلفی:

So

معنی: به معنای “به این میزان” یا “به این حد” است.
کاربرد با صفت‌ها یا قیدها: وقتی می‌خواهیم تأکید کنیم که چیزی یا کسی به میزان زیادی یا در حد خاصی از یک صفت یا قید است.

مثال: “She is so tired.”
(او خیلی خسته است)

کاربرد در جملات پیامدی: وقتی “so” قبل از صفت یا قید می‌آید و بعد از آن “that” بیاید، به معنی “به حدی که” است.

مثال: “He was so tired that he fell asleep immediately.”
(او به حدی خسته بود که فوراً خوابید)

Very

معنی: به معنی “خیلی” یا “بسیار” است.
کاربرد با صفت‌ها یا قیدها: برای تقویت صفت‌ها یا قیدها بدون ایجاد یک پیامد یا نتیجه.

مثال: “She is very tired.”
(او خیلی خسته است)

توجه: “Very” قبل از گذشته‌های استمراری (past participles) مانند “interested”, “excited” و غیره استفاده می‌شود، در حالی که “so” می‌تواند با هر دوی آن‌ها (صفت‌های معمولی و گذشته‌های استمراری) استفاده شود.

“So” می‌تواند به معنای یک پیامد یا نتیجه استفاده شود (مانند “so… that”، به معنی “به حدی که”)، در حالی که “very” چنین استفاده‌ای ندارد.
“Very” فقط برای تقویت صفت یا قید استفاده می‌شود، در حالی که “so” می‌تواند در سایر ساختارها نیز استفاده شود.
با این حال، هر دوی این کلمات برای نشان دادن میزان زیادی یک خصوصیت یا حالت استفاده می‌شوند و معمولاً قبل از صفت‌ها یا قیدها قرار می‌گیرند.

 

Adjective With ‘very’ With ‘so’
Tired She is very tired. She is so tired that she can’t keep her eyes open.
Happy They are very happy. They are so happy that they are dancing.
Excited He is very excited about the news. He is so excited that he can’t stop talking about it.
Cold The water is very cold. The water is so cold that I can’t put my hand in it for more than a second.

متضاد so و very چه کلماتی هستند:

“Very” و “So” متضاد مستقیم ندارند، اما اگر به دنبال کلماتی هستید که میزان کمی از یک صفت یا ویژگی را نشان دهند، می‌توانید از “slightly”, “a little”, یا “barely” استفاده کنید. اما این‌ها متضاد دقیق “very” یا “so” نیستند؛ بلکه بیان‌گر میزان کمتری از یک ویژگی یا خصوصیت هستند.

به عنوان مثال:

She is very tall.
(او خیلی قد بلندی دارد)

She is slightly tall.
(او کمی قد بلندی دارد)

The book is so interesting that I can’t put it down.
(این کتاب به حدی جالب است که نمی‌توانم آن را کنار بگذارم)

The book is a little interesting.
(این کتاب کمی جالب است)

نکات مهم و استثناهای استفاده از very و so:

“Very” و “so” دو کلمه‌ی مفید و متداول در زبان انگلیسی هستند. اما باید دقت کرد که در چه زمینه‌ها و چگونه از آن‌ها استفاده می‌شود. در اینجا نکات مهم و استثناهای استفاده از این دو کلمه را بررسی می‌کنیم:

تفاوت در استفاده:

“Very”: معمولاً قبل از صفت‌ها یا قیدها استفاده می‌شود تا میزان یک ویژگی یا خصوصیت را تأکید کند. مانند: “She is very tall.”
“So”: می‌تواند همچنین قبل از صفت‌ها استفاده شود، اما معمولاً برای نشان دادن یک پیامد یا نتیجه به دنبال آن صفت استفاده می‌شود. مانند:

“She is so tall that she can touch the ceiling.”

تفاوت این دو کلمه در استفاده در مکالمات:

“So” در مکالمات روزمره و محاوره‌یی‌تر می‌تواند به جای “very” استفاده شود. مانند:

“This movie is so good!”

استثنا در ساختار:

“So” قبل از “much” یا “many” برای تأکید بر میزان زیادی استفاده می‌شود:

“I have so much work to do.”

نکته در استفاده از “very” با صفت‌های مقایسه‌ای:

“Very” نباید قبل از صفت‌های مقایسه‌ای مانند “better” یا “worse” استفاده شود. به جای آن از “much” استفاده می‌کنیم: “much better”, نه “very better”.

استفاده از “so” در پاسخ‌های مثبت:

“So” می‌تواند در پاسخ‌های مثبت به کار برده شود:

“Did you enjoy the movie?” “Yes, so much!”

“Very” با صفت‌هایی که از خودشان تأکید دارند:

برخی صفت‌ها از خودشان تأکید دارند و معمولاً نباید با “very” استفاده شوند، مانند “unique”. در چنین مواردی بهتر است از کلمات دیگری مانند “absolutely” استفاده کرد: “absolutely unique”.

استفاده از “so” برای تأکید:

در مکالمات محاوره‌یی، “so” می‌تواند برای تأکید بر یک صفت یا قید به کار رود، حتی بدون نتیجه یا پیامدی: “It’s so cold!”

دیدگاهتان را بنویسید