تفاوت supposed to و going to

عبارت های supposed to و going to در شرایط نسبتا مشابهی به کار می روند و هر دو در دسته عبارات کمکی قرار دارند. چرا که به تنهایی مفهوم مخاطب را ارسال نمی کنند. اما تفاوت supposed to و going to در معنی و کاربرد انهاست. در زیر به بررسی مفهوم و کاربرد تفاوت supposed to و going to پرداخته شده است.

تفاوت supposed to و going to:

برای بررسی تفاوت supposed to و going to بهتر است ابتدا با مفاهیم هریک از این دو عبارت اشنا شویم:

supposed to

این عبارت معمولاً به دو معنی استفاده می‌شود:
وقتی که چیزی یا کسی باید یا انتظار می‌رود که چیزی خاصی را انجام دهد.
وقتی که چیزی یا کسی توصیه شده یا مورد انتظار است.
مثال:

“You are supposed to wear a uniform at school.”
(شما باید در مدرسه یونیفرم بپوشید)

“I thought she was supposed to arrive at 10 am.”
(فکر کردم او قرار بود ساعت 10 صبح بیاید)

 

going to

این عبارت برای بیان نیت‌ها، برنامه‌ها یا پیش‌بینی‌ها در آینده استفاده می‌شود.
مثال:

برای نیت یا برنامه: “I am going to study medicine next year.”
(من قصد دارم سال آینده پزشکی بخوانم)

برای پیش‌بینی‌ها بر اساس شواهد: “Look at those dark clouds. It’s going to rain.”
(به این ابرهای تیره نگاه کن. قرار است ببارد)

بررسی تفاوت supposed to و going to:

“supposed to” و “going to” دو عبارت هستند که در انگلیسی برای اهداف متفاوتی استفاده می‌شوند. تفاوت‌های اصلی آن‌ها به شرح زیر است:

supposed to

کاربرد: این عبارت معمولاً برای بیان وظایف، تعهدات، یا انتظارات استفاده می‌شود. وقتی که می‌خواهیم بیان کنیم چیزی یا کسی باید یا انتظار می‌رود که چیزی خاصی را انجام دهد یا وقتی چیزی یا کسی توصیه شده یا مورد انتظار است، از “supposed to” استفاده می‌کنیم.

مثال: “He is supposed to finish his work by 5 pm.”
(او قرار است تا ساعت 5 بعد از ظهر کارش را تمام کند)

going to

کاربرد: این عبارت برای بیان نیت‌ها، برنامه‌ها، یا پیش‌بینی‌ها در آینده استفاده می‌شود.
مثال: “I am going to visit my grandparents next week.” (من قصد دارم هفته آینده پدر و مادر بزرگم را ملاقات کنم.)
به طور خلاصه، “supposed to” مرتبط با وظایف، تعهدات و انتظارات است، در حالی که “going to” مرتبط با نیت‌ها و برنامه‌های آینده است.

 

supposed to going to
ساختار گرامري Subject + be (am, is, are) + supposed to + base form of verb Subject + be (am, is, are) + going to + base form of verb
معنايي براي بيان وظايف، تعهدات، يا انتظارات براي بيان نيت‌ها، برنامه‌ها، يا پيش‌بيني‌ها در آينده

ساختار گرامری ساخت جمله با supposed to :

ساختار گرامری برای استفاده از “supposed to” به شکل زیر است:

Subject + be (am, is, are, was, were) + supposed to + base form of the verb + …

در اینجا، توضیحات بیشتر و مثال‌هایی ارائه شده است:

Affirmative (جملات مثبت):

Present:

I am supposed to finish my homework before dinner.
(من قرار است قبل از شام کارهای خانگی‌ام را تمام کنم)

Past:

He was supposed to call me yesterday.
(او قرار بود دیروز به من زنگ بزند)

Negative (جملات منفی): برای ساخت جملات منفی، از “not” بعد از فعل “be” استفاده می‌کنیم.

Present:

You are not supposed to park your car here.
(تو نباید ماشینت را اینجا پارک کنی)

Past:

She was not supposed to go to the party.
(او نباید به مهمانی می‌رفت)

Questions (سوالات): برای ساخت سوالات، فعل “be” را قبل از فاعل قرار می‌دهیم.

Present:

Are you supposed to complete the project by Friday?
(آیا تو قرار است پروژه را تا جمعه تکمیل کنی؟)

Past:

Was he supposed to meet you at the airport?
(آیا او قرار بود در فرودگاه با تو ملاقات کند؟)

ساختار گرامری ساخت جمله با going to :

از “going to” برای بیان نیت‌ها، برنامه‌ها، یا پیش‌بینی‌ها در آینده استفاده می‌شود.

ساختار اصلی این عبارت به شکل زیر است:

Subject + be (am, is, are) + going to + base form of the verb + …

Subject: ضمیر یا فاعل جمله (مانند I, you, he, she, it, we, they).

be: فعل کمکی “be” که با فاعل جمله هم‌اهنگی دارد. برای ضمایر مختلف، فعل “be” به شکل‌های مختلفی تغییر می‌کند:

I → am
He/She/It → is
You/We/They → are

going to: عبارت ثابت است و تغییر نمی‌کند.

base form of the verb: شکل اصلی و ساده‌ی فعل که بلافاصله پس از “going to” می‌آید. به عنوان مثال، در عبارت “going to study”, “study” شکل اصلی فعل است.

کاربرد “going to”:
نیت یا قصد: زمانی که می‌خواهید بیان کنید چه قصدی برای آینده دارید.

مثال: “I am going to travel to France next year.”
برنامه‌ریزی: زمانی که چیزی را قبلاً برنامه‌ریزی کرده‌اید

مثال: “We are going to host a party next weekend.”

پیش‌بینی‌ها بر اساس شواهد: زمانی که می‌خواهید بر اساس مشاهده یا شواهد کنونی، پیش‌بینی کنید چه چیزی در آینده اتفاق خواهد افتاد.

مثال: با دیدن ابرهای تیره در آسمان، می‌توانید بگویید:

“It is going to rain.”

دیدگاهتان را بنویسید