تفاوت there is و there are

there is و there are از نظر معنا، هر دو بر وجود یک شی یا چیز دلالت دارند. تفاوت there is و there are در این است که there is اشاره به یک چیز باشد؛ اما there are به معنی اشاره به چند چیز دارد.

تفاوت there is و there are:

“there is” و “there are” عبارت‌هایی هستند که در زبان انگلیسی برای اشاره به وجود یا غیاب چیزی استفاده می‌شوند.

there is

معنی: وجود دارد
کاربرد: برای اشاره به وجود یک چیز یا فرد مفرد استفاده می‌شود.

مثال: There is a book on the table.
(یک کتاب روی میز وجود دارد)

there are

معنی: وجود دارند
کاربرد: برای اشاره به وجود چیز یا اشخاص به تعداد جمع استفاده می‌شود.

مثال: There are students in the classroom.
(دانش‌آموزان در کلاس وجود دارند)

همچنین، این عبارت‌ها می‌توانند به شکل منفی (“there isn’t” یا “there aren’t”) یا سوالی (“is there?” یا “are there?”) هم به کار روند.

ساخت جمله با there is و there are:

در زیر به توضیح نحوه‌ی ساخت جملات با “there is” و “there are” پرداخته شده است:

ساختار کلی :
there is + اسم مفرد یا اسم غیر قابل شمارش:

مثال: There is a cat in the garden.
(یک گربه در باغ وجود دارد)

مثال: There is milk in the fridge.
(شیر در یخچال وجود دارد)

there are + اسم جمع:

مثال: There are children in the park.
(کودکانی در پارک وجود دارند)

مثال: There are books on the shelf.
(کتاب‌هایی روی قفسه وجود دارند)

ساختار منفی:

there isn’t + اسم مفرد یا اسم غیر قابل شمارش:

مثال: There isn’t a cat in the garden.
(گربه‌ای در باغ وجود ندارد)

مثال: There isn’t any milk in the fridge.
(شیری در یخچال وجود ندارد)

there aren’t + اسم جمع:

مثال: There aren’t any children in the park.
(هیچ کودکی در پارک وجود ندارد)

مثال: There aren’t any books on the shelf.
(هیچ کتابی روی قفسه وجود ندارد)

ساختار سوالی:
is there + اسم مفرد یا اسم غیر قابل شمارش + ?:

مثال: Is there a cat in the garden?
(آیا گربه‌ای در باغ وجود دارد؟)

مثال: Is there any milk in the fridge?
(آیا شیری در یخچال وجود دارد؟)

are there + اسم جمع + ?:

مثال: Are there any children in the park?
(آیا کودکانی در پارک وجود دارند؟)

مثال: Are there any books on the shelf?
(آیا کتاب‌هایی روی قفسه وجود دارند؟)

لطفاً توجه داشته باشید که در انگلیسی برخی از اسامی، هرچند به نظر جمع بیایند، ولی با فعل مفرد هماهنگ می‌شوند. به عنوان مثال، “news” یا “information”. در این موارد ممکن است بگوییم “There is news” به جای “There are news”.

 

ساختار نوع اسم توضيح
there is مفرد يا غير قابل شمارش براي اشاره به وجود چيز يا فرد مفرد
there are جمع براي اشاره به وجود چيز يا اشخاص به تعداد جمع
there isn’t مفرد يا غير قابل شمارش براي اشاره به عدم وجود چيز يا فرد مفرد
there aren’t جمع براي اشاره به عدم وجود چيز يا اشخاص به تعداد جمع
is there…? مفرد يا غير قابل شمارش براي سوالي کردن در مورد وجود يا عدم وجود چيز يا فرد مفرد
are there…? جمع براي سوالي کردن در مورد وجود يا عدم وجود چيز يا اشخاص به تعداد جمع

استثناها و نکات مهم در ارتباط با “there is” و “there are”:

“there is” و “there are” در زبان انگلیسی به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، ولی چند نکته و استثناء مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت:

اسامی غیر قابل شمارش: با “there is” استفاده می‌شوند، حتی اگر به معنای جمع باشند.

مثال: There is a lot of water.

اسامی جمعی: بعضی از اسامی جمعی، هرچند به نظر جمع بیایند، با فعل مفرد هماهنگ می‌شوند. به عنوان مثال، “news”، “information”، “furniture” و “advice”.

There is news about the event.

با “a lot of” و “lots of”: هر دوی این عبارات می‌توانند با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار بروند و بنابراین می‌توانند با هم “there is” و “there are” استفاده شوند.

There is a lot of information.
There are a lot of cars.

“Some” و “Any”: در جملات مثبت، معمولاً از “some” استفاده می‌شود، و در جملات منفی و سوالی از “any” استفاده می‌شود.

There is some bread.
There isn’t any bread.
Is there any bread?

ترتیب کلمات در سوال‌ها: در سوال‌ها، فعل (is/are) قبل از “there” می‌آید.

Is there a book on the table?
Are there any apples in the basket?

پاسخ‌های کوتاه: می‌توانید از پاسخ‌های کوتاه برای جواب دادن به سوالات استفاده کنید.

Is there a car outside? Yes, there is. / No, there isn’t.

تاکید بر وجود یا عدم وجود: برای تاکید بر وجود چیزی یا کسی، می‌توانید از عبارت‌هایی مانند “only”, “just”, “still”, “already”, و “even” استفاده کنید.

There is only one apple left.
There are already too many people here.

 

دیدگاهتان را بنویسید