تفاوت this و it

اسامی اشاره در زبان انگلیسی به دسته بندی های متعددی بر اساس تعداد و فاصله تقسیم می شوند. برای اشاره به اشیا مفرد ازthis و it استفاده می شود. تفاوت this و it در فاصله شخص تا ان شی است. فاصله شخص گوینده تا this نزدیک تر است ولی it می تواند صرفا منظور اشاره باشد.

تفاوت this و it:

“this” و “it” دو ضمیر انگلیسی هستند که به ترتیب معادل “این” و “آن” در فارسی استفاده می‌شوند. در اینجا توضیح کوتاهی در مورد هریک و کاربردهای آن‌ها در جملات انگلیسی داده شده‌است:

 

:this

به معنی چیزی نزدیک یا مرتبط با صحبت کننده استفاده می‌شود.
می‌تواند به تنهایی به عنوان یک ضمیر یا قبل از یک اسم به عنوان یک صفت مشخص‌کننده استفاده شود.

مثال‌ها:

This is my book.
(این کتاب من است)

Do you see this dog?
(آیا تو این سگ را می‌بینی؟)

:it

غالباً به معنی چیزی که قبلاً به آن اشاره شده است یا موضوع مشخصی استفاده می‌شود.
در بسیاری از موارد به عنوان موضوع جمله استفاده می‌شود، به ویژه وقتی موضوع جمله یک چیز یا مفهوم غیر قابل شمارش است.

مثال‌ها:

It is raining.
(باران می‌آید)

I love this car. It’s very fast.
(من این ماشین را دوست دارم. آن بسیار سریع است)

نحوه قرار گرفتن this و that در جملات ساده و جملات پرسشی چگونه است؟

در اینجا نحوه استفاده و قرار گرفتن آن‌ها در جملات ساده و جملات پرسشی مورد بررسی قرار گرفته است:

جملات ساده:

:this

به معنای “این” استفاده می‌شود و بیشتر برای اشاره به چیزها یا اشخاصی نزدیک استفاده می‌شود.

مثال:

This is my pen.
(این خودکار من است)

:It

به معنای “آن” استفاده می‌شود، ولی معمولاً وقتی موضوع یا شیء قبلاً معرفی شده باشد یا وقتی موضوعی عام و مشخص باشد.

مثال:

The cat is black. It is sitting on the chair.
(گربه سیاه است. آن روی صندلی نشسته است)

جملات پرسشی:

this (این):

زمانی که سوال در مورد چیز یا شخص نزدیک مطرح می‌شود.

مثال:

What is this?
(این چیست؟)

it (آن):

زمانی که سوال در مورد یک موضوع یا شیء معرفی شده یا مشخص مطرح می‌شود.

مثال:

Is it raining?
(آیا باران می‌آید؟)

نکات گرامری برای استفاده از این دو ضمیر:

“this” هم به عنوان ضمیر و هم به عنوان صفت مشخص‌کننده استفاده می‌شود:

This book is interesting.
(این کتاب جالب است)

“it” غالباً به عنوان موضوع جمله به کار می‌رود، به ویژه در جملات بی‌فاعلی:

It’s cold outside.
(بیرون هوا سرد است)

“it” همچنین می‌تواند به عنوان موضوع جمله موقتی استفاده شود، که به موضوع واقعی جمله اشاره می‌کند:

It’s nice to see you again.
(دیدن دوباره شما خوشایند است)

افعال بعد از this و it به چه صورت در جمله قرار می گیرند؟

افعال بعد از این ضمایر مطابق با قوانین زمان و شخص مورد نظر در جمله قرار می‌گیرند.

this (این):

“this” به تنهایی یا قبل از یک اسم به عنوان موضوع جمله استفاده می‌شود. افعال بعد از آن به صورت فعل مفرد به کار می‌رود.

مثال:

This is my pen.
(این خودکار من است)

This pen writes smoothly.
(این خودکار به راحتی می‌نویسد)

it (آن):

“it” به عنوان موضوع جمله استفاده می‌شود و افعال بعد از آن نیز به صورت مفرد به کار می‌رود.

مثال:

It is raining.
(باران می‌آید)

It seems that he is not coming.
(به نظر می‌آید او نمی‌آید)

در زبان انگلیسی، وقتی از “this” یا “it” به عنوان موضوع جمله استفاده می‌شود، فعل معمولاً به صورت مفرد می‌آید (مگر اینکه “this” قبل از یک اسم جمعی قرار گیرد، مثلاً “these”).
و در مواردی که “it” به عنوان ضمیر موضوع موقتی برای یک عبارت یا جمله استفاده می‌شود، فعل به مطابق با زمان و شخص مورد نظر در جمله قرار می‌گیرد:

It’s hard to believe he did that.
(باور کردن اینکه او آن کار را انجام داد سخت است)

در مورد استفاده افعال بعد از “this” و “it”، همچنین باید به قوانین زمان‌های مختلف زبان انگلیسی توجه کرد.

استثناهایی در ارتباط با استفاده از this و it:

در زبان انگلیسی، “this” و “it” غالباً با قوانین مشخصی استفاده می‌شوند، ولی همیشه استثنائاتی وجود دارد. در زیر، به بررسی کاربرد کلی این دو ضمیر و برخی از این استثنائات و موارد استفاده اشاره شده است:

 

ضمير موارد استفاده معمولي استثنائات و نکات خاص
this اشاره به چيزهاي نزديک يا موضوعات جاري گاهي به عنوان تاکيد بر چيزي استفاده مي‌شود، حتي اگر دور باشد
it اشاره به يک موضوع يا شيء معرفي شده يا مفروض مي‌تواند به عنوان موضوع جمله موقتي استفاده شود

دیدگاهتان را بنویسید