تفاوت was و did

Did و was از افعال پرکاربرد انگلیسی هستند و هر دو دسته افعال کمکی قرار دارند. این فعل ها باید با دیگر کلمات و افعال ترکیب شوند تا مفهوم پیدا کنند. اما در برخی استثناها می توانند به تنهایی نیز به کار برده شوند. در ادامه به تفاوت was و did پرداخته شده است.

تفاوت was و did:

“Was” و “Did” هر دو فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی هستند که در زمان‌های مختلف به کار می‌روند. در زیر توضیحات و مثال‌هایی برای هر کدام آورده شده‌است:

Was

معنی: شکل گذشتهٔ فعل “be” برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد است.
زمان: گذشتهٔ ساده (Past Simple) وقتی که بخواهیم به وضعیت یا حالت یک چیز یا فرد در گذشته اشاره کنیم.

مثال: I was tired last night.
(من دیشب خسته بودم)

مثال: She was at home.
(او در خانه بود)

Did

معنی: شکل گذشتهٔ فعل کمکی “do”. وقتی در جملاتی به کار می‌رود که از زمان گذشتهٔ ساده استفاده می‌شود، فعل اصلی در جمله به شکل ساده آورده می‌شود.
زمان: برای ساخت سوالات و منفی‌ها در گذشتهٔ ساده استفاده می‌شود.

مثال: Did you see the movie?
(آیا فیلم را دیدی؟)

مثال: I did not (didn’t) go to the party.
(من به مهمانی نرفتم)

در مورد “Did”، مهم است به یاد داشته باشیم که وقتی از این فعل کمکی استفاده می‌کنیم، فعل اصلی جمله باید در شکل ساده آورده شود (بدون “ed” یا سایر پسوندهای گذشته).

 

نحوه ساخت جمله با was و did:

در زیر گرامر ساخت جملات با “was” و “did” به همراه مثال‌ها و معانی آن‌ها آورده شده‌است:

1. Was
جملات مثبت:
گرامر: Subject + was + complement

مثال: She was a teacher.
معنی: او یک معلم بود

جملات منفی:
گرامر: Subject + was + not + complement

مثال: He was not (wasn’t) at the park.
معنی: او در پارک نبود

سوالات:
گرامر: Was + subject + complement?

مثال: Was it a good movie?
معنی: آیا این یک فیلم خوب بود؟

2. Did
جملات مثبت:
گرامر: Subject + did + base form of the verb + object/complement

مثال: They did finish their work.
معنی: آن‌ها کارشان را تمام کردند

(توجه: این ساختار معمولاً برای تأکید بر فعل استفاده می‌شود. در گفتگوی روزمره، معمولاً “They finished their work” استفاده می‌شود.)

جملات منفی:
گرامر: Subject + did not (didn’t) + base form of the verb + object/complement

مثال: I didn’t see that movie.
معنی: من آن فیلم را ندیدم

سوالات:
گرامر: Did + subject + base form of the verb + object/complement?

مثال: Did you visit the museum?
معنی: آیا تو موزه را بازدید کردی؟

برای “did”، فعل اصلی همیشه در شکل ساده می‌آید، بدون توجه به موضوع یا زمان جمله.

جدول

شباهت و تفاوت was و were:

“Was” و “were” هر دو در زمان گذشته ساده (“past simple”) به عنوان فعل “be” استفاده می‌شوند. اما بسته به فاعل جمله، استفاده‌شان متفاوت است. در زیر شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو فعل آورده شده است:

 • شباهت‌ها:
  زمان گذشته: هر دو فعل در زمان گذشته به کار می‌روند.
  نقش در جمله: هر دو به عنوان فعل “be” در زمان گذشته به کار می‌برند.

 

 • تفاوت‌ها:
  فاعل:
  “Was” با فاعل‌های مفرد (I, he, she, it) استفاده می‌شود.
  “Were” با فاعل‌های جمع (you, we, they) و همچنین با “you” به عنوان فاعل مفرد استفاده می‌شود.

 

جملات منفی:

Was not (wasn’t)
Were not (weren’t)

سوالات:

Was I/he/she/it …?
Were you/we/they …?

مثال:

She was tired.
(او خسته بود)

They were at the park.
(آن‌ها در پارک بودند)

در حالت کلی، تفاوت اصلی بین “was” و “were” در این است که “was” با فاعل‌های مفرد و “were” با فاعل‌های جمع مطابقت دارد.

استثناها و نکات خاص در استفاده از did و was:

هرچند “did” و “was” هر دو در زمان گذشته استفاده می‌شوند، اما نقش‌ها و استفاده‌های آن‌ها متفاوت است. در زیر استثناها و نکات خاص مرتبط با هر یک آورده شده‌اند:

Did

استفاده بدون تغییر فعل: وقتی “did” در جمله به کار می‌رود، فعل اصلی به شکل ساده (base form) می‌آید، حتی اگر جمله منفی یا سوالی باشد.

Did you like the movie? (NOT: Did you liked the movie?)
I didn’t know her. (NOT: I didn’t knew her.)

تاکید: گاهی اوقات “did” به معنای تاکید استفاده می‌شود.

I did study for the test!
(من واقعا برای آزمون مطالعه کردم)

جلوگیری از تکرار فعل: “Did” می‌تواند به عنوان یک جواب کوتاه برای جلوگیری از تکرار فعل استفاده شود.

Did you visit the museum? Yes, I did.

Was

بودن یا وضعیت: “Was” به معنای “بودن” یا نشان‌دهنده وضعیت در زمان گذشته است.

He was a teacher.
(او یک معلم بود)

She was tired yesterday.
(او دیروز خسته بود)

جملات شرطی: در جملات شرطی نوع دو (second conditional)، “was” به جای “were” برای اول شخص مفرد (I) استفاده می‌شود.

If I were rich, I would travel the world.
(BUT some people still use “was” here: If I was rich…)

تصورات یا آرزوها: با استفاده از “were” (و نه “was”) برای تصورات یا آرزوهای غیر واقعی:

I wish she were here.
(NOT: I wish she was here, though many native speakers use “was” in informal speech.)

همچنین نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که “did” مختص فعل‌ها است، در حالی که “was” یک فعل “be” در زمان گذشته است. “Did” با فعل‌های ساده استفاده می‌شود تا زمان گذشته را نشان دهد، در حالی که “was” برای نشان دادن وضعیت یا صفت استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید