تفاوت would و want

would و want از لحاظ معنایی عباراتی هستند که تقریبا هم معنی محسوب می شوند. اما کاربرد ان ها در شرایط مختلف است. همچنین want یک فعل اصلی بوده و would فعلی کمکی ست و در جملات ساده معمولا با کلمه like به کار برده می شود. در ادامه به تفاوت would و want پرداخته شده است.

تفاوت would و want:

“would” و “want” دو کلمه‌اند که در انگلیسی استفاده می‌شوند و هرکدام معانی و کاربردهای خاص خود را دارند:

Want:

معنی: “خواستن” یا “تمایل داشتن”
کاربرد:
بیان تمایل یا نیاز:

I want a new phone.
(من یک تلفن همراه جدید می‌خواهم)

They want to go to the park.
(آنها می‌خواهند به پارک بروند)

سوال در مورد تمایل یا نیاز:

What do you want for dinner?
(برای شام چه می‌خواهی؟)

Would:

معنی: “would” فعل کمکی است که معانی متعددی دارد و بسته به زمینه می‌تواند به معانی “خواهد کرد”، “خواست”، “می‌کرد”، “می‌کند” و غیره ترجمه شود.
کاربرد:
بیان تصمیم یا پیشنهاد در گذشته:

I said I would help you.
(گفتم که می‌خواهم به تو کمک کنم)

برای درخواست به شکل مودبانه:

Would you like some tea?
(آیا می‌خواهید چایی بنوشید؟)

در جملات شرطی:

If I had money, I would buy a car.
(اگر پول داشتم، ماشین می‌خریدم)

برای بیان عادت‌های گذشته:

When I was a child, I would visit my grandparents every summer.
(وقتی کودک بودم، هر تابستان به خانه پدربزرگ و مادربزرگم می‌رفتم)

هر دوی این فعل‌ها در انگلیسی استفاده‌های متنوعی دارند و این توضیحات فقط بخشی از کاربردها و معانی آنها را نشان می‌دهد.

بررسی دقیق تر تفاوت want و would:

تفاوت‌های اصلی بین “would” و “want” در انگلیسی به شرح زیر است:

نوع فعل:

want: یک فعل اصلی است که به معنی “خواستن” یا “تمایل داشتن” استفاده می‌شود.
would: یک فعل کمکی است و به تنهایی معنی مشخصی ندارد. معانی آن بسته به زمینه جمله متفاوت است.

معنی و استفاده:

want:

بیان تمایل یا نیاز به چیزی یا انجام کاری:

I want a new car.
(من یک ماشین جدید می‌خواهم)

She wants to travel.
(او می‌خواهد سفر کند)

would:

درخواست یا پیشنهاد به شکل مودبانه:

Would you like a cup of coffee?
(آیا می‌خواهید یک فنجان قهوه؟)

بیان عادت در گذشته:

He would play football every afternoon when he was younger.
(وقتی که جوان‌تر بود، هر بعدازظهر فوتبال بازی می‌کرد)

جملات شرطی:

If I knew the answer, I would tell you.
(اگر جواب را می‌دانستم، به تو می‌گفتم)

ترکیب با سایر افعال:

want: می‌تواند با فعل دیگری به صورت infinitive (با to) ترکیب شود:

They want to eat pizza.
(آنها می‌خواهند پیتزا بخورند)

would: معمولاً با یک فعل دیگر به صورت bare infinitive (بدون to) ترکیب می‌شود:

I would prefer tea.
(من ترجیح می‌دهم چای بنوشم)

نحوه ساخت جمله با want و would:

در زیر به بررسی ساختار و استراکچر ساخت جملات ساده، پرسشی و منفی با want و would پرداخته شده است:

Want:

جملات ساده:

استراکچر: Subject + want + (object/to-infinitive verb)

مثال: She wants a book.
معنی: او یک کتاب می‌خواهد

جملات پرسشی:

استراکچر: (Do/Does) + Subject + want + (object/to-infinitive verb)?

مثال: Do you want to come?
معنی: می‌خواهی بیایی؟

جملات منفی:

استراکچر: Subject + don’t/doesn’t + want + (object/to-infinitive verb)

مثال: I don’t want to eat.
معنی: من نمی‌خواهم بخورم

Would:

جملات ساده:

استراکچر: Subject + would + bare infinitive verb

مثال: He would go.
معنی: او می‌رفت

جملات پرسشی:

استراکچر: Would + Subject + bare infinitive verb?

مثال: Would she play?
معنی: او بازی می‌کرد؟

جملات منفی:

استراکچر: Subject + wouldn’t + bare infinitive verb

مثال: They wouldn’t come.
معنی: آنها نمی‌آمدند

استراکچر مثال معني
want Subject + want + (object/to-infinitive verb) She wants a book. او يک کتاب مي‌خواهد.
(Do/Does) + Subject + want + (object/to-infinitive verb)? Do you want to come? مي‌خواهي بيايي؟
Subject + don’t/doesn’t + want + (object/to-infinitive verb) I don’t want to eat. من نمي‌خواهم بخورم.
would Subject + would + bare infinitive verb He would go. او مي‌رفت.
Would + Subject + bare infinitive verb? Would she play? او بازي مي‌کرد؟
Subject + wouldn’t + bare infinitive verb They wouldn’t come. آنها نمي‌آمدند.

استثناها و نکات مهم در استفاده از want و would:

حالا به برخی از استثناها و نکات مهم در استفاده از “want” و “would” می‌پردازیم:

want:

با “want” می‌توانیم از کسی چیزی بخواهیم:

مثال: I want you to help me.
(من می‌خواهم تو به من کمک کنی)

“want” در معانی مختلف:

در بعضی زمان‌ها، “want” می‌تواند به معنی “نیاز داشتن” استفاده شود، مانند: “This door wants fixing.” (این در نیاز به تعمیر دارد.)

برای پرسیدن چیزی به طور مودبانه، معمولاً از “would like” استفاده می‌کنیم تا از “want”:

مثال: Would you like some coffee?
به جای Do you want some coffee?

would:

“Would” به تنهایی ممکن است معنی مشخصی نداشته باشد و معمولاً نیاز است تا با فعل دیگری ترکیب شود.

“Would” برای بیان عادت‌های گذشته:

مثال: When I was a kid, I would go fishing every summer.
(وقتی کودک بودم، هر تابستان می‌رفتم ماهیگیری)

“Would” در جملات شرطی:

مثال: If I had enough money, I would buy that car.
(اگر پول کافی داشتم، آن ماشین را می‌خریدم)

برای بیان تصمیم‌ها یا پیشنهادهای گذشته:

مثال: She said she would come tomorrow.
(او گفته بود که فردا می‌آید)

“Would” به عنوان فعل کمکی در معنی “خواهد کرد” در جملات غیر مستقیم:

مثال: He said he would help us.
(او گفته بود که به ما کمک می‌کند)

“Would” به عنوان یک فعل کمکی برای ساختن جملات مودبانه:

مثال: I would appreciate it if you could help.
(از کمک شما ممنون می‌شوم)

“Wouldn’t” به معنی عدم تمایل:

مثال: I wouldn’t go there if I were you.
(اگر من جای تو بودم، به آنجا نمی‌رفتم)

دیدگاهتان را بنویسید