تمرین برای wh question

اصلی ترین سوالات در انگلیسی با ان دسته از کلماتی ساخته می شوند که در ابتدای این کلمات wh قرار دارد. این کلمات پرسشی متنوع بوده و هریک در شرایط متفاوتی به کار برده می شود. به منظور اجرای صحیح ساخت جملات پرسشی، نیاز است تا با تمرین برای wh question ها ان ها را به طور کامل بررسی کنیم.

تمرین برای wh question:

“WH questions” یا سوالات WH در زبان انگلیسی به آن دسته از سوالات اشاره دارد که با کلماتی آغاز می‌شوند که عمدتاً با حروف WH شروع می‌شوند. این سوالات معمولاً برای جواب‌دهی به مفهوم‌های چه، کی، کجا، چرا، چگونه، و غیره استفاده می‌شوند.

در اینجا یک فهرست از WH questions رایج به همراه معنی‌شان و مثال‌هایی برای هر کدام آمده است:

Who: برای پرسش در مورد فرد یا افراد.

مثال: “Who is at the door?”
(چه کسی پشت در است؟)

What: برای پرسش در مورد چیز یا اطلاعات کلی.

مثال: “What is your name?”
(اسم شما چیست؟)

Where: برای پرسش در مورد مکان.

مثال: “Where do you live?”
(کجا زندگی می‌کنید؟)

When: برای پرسش در مورد زمان.

مثال: “When is your birthday?”
(تاریخ تولد شما کی است؟)

Why: برای پرسش در مورد دلیل.

مثال: “Why are you late?”
(چرا دیر کردید؟)

Which: برای پرسش و انتخاب میان گزینه‌ها.

مثال: “Which book do you want?”
(کدام کتاب را می‌خواهید؟)

How: برای پرسش در مورد روش یا شرایط.

مثال: “How are you?”
(حال شما چطور است؟)

همچنین “how” می‌تواند با کلمات دیگر ترکیب شود تا سوالاتی با جزئیات بیشتر ایجاد کند، مانند:

How much: مقدار چیزی را مشخص می‌کند که قابل شمارش نیست.

مثال: “How much milk do you want?”
(چه مقدار شیر می‌خواهید؟)

How many: تعداد چیزهایی را مشخص می‌کند که قابل شمارش هستند.

مثال: “How many apples do you have?”
(چند تا سیب دارید؟)

گرامر ساخت سوال با wh questions:

وقتی با “wh questions” سوال می‌سازیم، گرامر آن به شکل زیر است:

Who (چه کسی):

ساختار: Who + فعل + مکمل؟

مثال: Who ate the cake?

توضیح: “Who” معمولاً به عنوان زیرنویس برای فاعل استفاده می‌شود.

 

What (چه، چه چیزی):

ساختار: What + فعل + مکمل؟

مثال: What do you want?

توضیح: “What” معمولاً برای پرسش در مورد چیزی یا فعالیتی استفاده می‌شود.

 

Where (کجا):

ساختار: Where + فعل کمکی (مانند is, are, do, does) + زیرنویس + فعل اصلی؟

مثال: Where do you live?

توضیح: برای پرسش در مورد مکان استفاده می‌شود.

 

When (کی، چه زمانی):

ساختار: When + فعل کمکی + زیرنویس + فعل اصلی؟

مثال: When does the train arrive?

توضیح: برای پرسش در مورد زمان استفاده می‌شود.

 

Why (چرا):

ساختار: Why + فعل کمکی + زیرنویس + فعل اصلی؟

مثال: Why are you late?

توضیح: برای پرسش در مورد دلیل یا علت استفاده می‌شود.

 

How (چگونه):

ساختار: How + فعل کمکی/فعل اصلی + زیرنویس + فعل اصلی/مکمل؟

مثال: How do you make tea?

توضیح: برای پرسش در مورد روش یا شیوه استفاده می‌شود.

در بسیاری از سوالات با “wh questions”، نیاز به استفاده از یک فعل کمکی داریم (مانند is, are, do, does, have, has). این فعل‌های کمکی بعد از کلمه‌ی پرسشی و قبل از زیرنویس قرار می‌گیرند.

نکته: وقتی فعل اصلی “be” باشد (مانند am, is, are), فعل کمکی لازم نیست.

مثال:

Where are you?
Who is he?

Wh Question ساختار مثال توضيح
Who Who + فعل + مکمل؟ Who ate the cake? “Who” معمولاً به عنوان زيرنويس براي فاعل استفاده مي‌شود.
What What + فعل + مکمل؟ What do you want? “What” معمولاً براي پرسش در مورد چيزي يا فعاليتي استفاده مي‌شود.
Where Where + فعل کمکي + زيرنويس + فعل اصلي؟ Where do you live? براي پرسش در مورد مکان استفاده مي‌شود.
When When + فعل کمکي + زيرنويس + فعل اصلي؟ When does the train arrive? براي پرسش در مورد زمان استفاده مي‌شود.
Why Why + فعل کمکي + زيرنويس + فعل اصلي؟ Why are you late? براي پرسش در مورد دليل يا علت استفاده مي‌شود.
How How + فعل کمکي/فعل اصلي + زيرنويس + فعل اصلي/مکمل؟ How do you make tea? براي پرسش در مورد روش يا شيوه استفاده مي‌شود.

استثناها و نکات خاص در استفاده از wh question ها:

هنگام استفاده از “wh questions” در انگلیسی، برخی استثناها و نکات خاص وجود دارند که شما باید به آن‌ها دقت کنید:

Who و Whom

“Who” معمولاً به عنوان زیرنویس فاعل استفاده می‌شود: Who is at the door?
“Whom” به عنوان زیرنویس مفعول استفاده می‌شود و امروزه در گفتار رسمی و نوشتار استفاده می‌شود:

Whom did you see?

Whose

برای پرسش در مورد مالکیت استفاده می‌شود:

Whose book is this?

Which

وقتی یک انتخاب بین گزینه‌های محدود وجود دارد، از “which” استفاده می‌شود:

Which color do you prefer, blue or red?

How و ترکیبات آن:

How + adjective/adverb

How old are you?
How fast can you run?

How often: برای پرسش در مورد تعداد دفعات:

How often do you exercise?

How long: برای پرسش در مورد مدت زمان:

How long have you been waiting?

How far: برای پرسش در مورد فاصله:

How far is the school from here?

Order of the Sentence:

در انگلیسی، وقتی با “wh questions” سوال می‌سازیم، فعل کمکی قبل از زیرنویس می‌آید:

Where do you live?

Subject Questions:

در برخی مواقع، سوال به فاعل اشاره دارد و در این موارد نباید از فعل کمکی استفاده کرد:

Who wrote this book?
(در اینجا “Who” فاعل است)

Embedded Questions:

گاهی اوقات می‌توانیم یک “wh question” را درون یک جمله دیگر قرار دهیم. در این موارد، ترتیب کلمات مانند جملات خبری است:

I don’t know where he lives.

دیدگاهتان را بنویسید