توضیح گرامر adjective clauses with subject relative pronouns who and that

adjective clauses with subject relative pronouns who and that به جملات وابسته‌ای اشاره دارد که اطلاعات اضافی در مورد یک اسم یا ضمیر ارائه می‌دهند. این جملات وابسته با استفاده از ضمائر موصولی مانند “who” و “that” شروع می‌شوند. در زیر به توضیح گرامر adjective clauses with subject relative pronouns who and that به صورت دقیق تر و جزئی تر پرداخته شده است.

توضیح گرامر adjective clauses with subject relative pronouns who and that:

adjective clauses with subject relative pronouns who and that به جملات وابسته‌ای اشاره دارد که اطلاعات اضافی در مورد یک اسم یا ضمیر ارائه می‌دهند. این جملات وابسته با استفاده از ضمائر موصولی مانند “who” و “that” شروع می‌شوند.

Who: این ضمیر موصولی برای اشخاص استفاده می‌شود.

مثال: The man who is wearing a blue shirt is my uncle.

در این جمله، “who is wearing a blue shirt” یک جمله وابسته است که اطلاعات اضافی در مورد “The man” ارائه می‌دهد.

That: این ضمیر موصولی می‌تواند برای اشخاص یا اشیاء استفاده شود.

مثال برای اشخاص: The girl that has long hair is my sister.
مثال برای اشیاء: The book that is on the table belongs to me.

در مواردی، می‌توان “that” را حذف کرد، و جمله همچنان معنادار خواهد بود:

The book on the table belongs to me.

به نکته‌ای توجه داشته باشید: در انگلیسی رسمی، معمولاً برای اشاره به اشخاص از “who” استفاده می‌شود، اما “that” هم می‌تواند به همین منظور به کار رود. اما، در مورد اشیاء، معمولاً از “that” استفاده می‌شود، اگرچه “which” نیز می‌تواند به همین منظور به کار برود.

گرامر who:

جملات وابسته صفتی با ضمیر موصولی “who”:

جملات وابسته صفتی با ضمیر موصولی “who” مربوط به اشخاص است. این جملات وابسته اطلاعات اضافی را در مورد یک اسم یا ضمیر ارائه می‌دهند. بیایید به توضیحات گرامری و ساختاری آن بپردازیم:

کاربرد: زمانی که بخواهیم اطلاعات اضافی در مورد یک فرد ارائه دهیم، از “who” به عنوان ضمیر موصولی استفاده می‌کنیم.

ساختار: [اسم یا ضمیر مرجع] + [who] + [فعل] + [مکمل‌ها]

مثال:

The woman who lives next door is a doctor.

در اینجا، “The woman” اسم مرجع است. “who” ضمیر موصولی است که به “The woman” مربوط می‌شود. “lives next door” جمله وابسته است که اطلاعات اضافی در مورد “The woman” ارائه می‌دهد.

توضیحات:

“Who” مخصوص اشخاص است و برای اشیاء یا حیوانات معمولاً استفاده نمی‌شود (مگر در مواردی که به حیوان به عنوان یک فرد یا با نام مخصوص اشاره شود).
جملات وابسته صفتی می‌توانند در وسط یا انتهای جملات اصلی قرار بگیرند. وقتی در وسط قرار می‌گیرند، معمولاً با ویرگول از بقیه جمله جدا می‌شوند.

جملات وابسته صفتی با “who” در وسط جمله:

Mr. Smith, who is my teacher, is very knowledgeable.

در اینجا، “Mr. Smith” اسم مرجع است و “is my teacher” اطلاعات اضافی را ارائه می‌دهد. این جمله وابسته با ویرگول از بقیه جمله جدا شده است.

جملات وابسته صفتی با “who” در انتهای جمله:

I know the girl who just moved to our city.

در اینجا، “the girl” اسم مرجع است و “just moved to our city” اطلاعات اضافی را ارائه می‌دهد.

 

بررسی گرامر that:

جملات وابسته صفتی با ضمیر موصولی “that” به عنوان یک ضمیر موصولی می‌تواند به اشخاص یا اشیاء اشاره کند. این جملات معمولاً اطلاعات اضافی را در مورد یک اسم یا ضمیر مرجع ارائه می‌دهند. بیایید به توضیحات گرامری و ساختاری آن بپردازیم:

جملات وابسته صفتی با ضمیر موصولی “that”:

کاربرد: “that” می‌تواند به اشخاص یا اشیاء اشاره کند. در انگلیسی روزمره، گاهی اوقات به جای “who” برای اشخاص از “that” استفاده می‌شود.

ساختار: [اسم یا ضمیر مرجع] + [that] + [فعل] + [مکمل‌ها]

مثال:

برای اشخاص: The girl that lives next door is my friend.
برای اشیاء: The book that I bought yesterday is interesting.

توضیحات:

همچنین می‌توان “that” را در برخی موارد حذف کرد، مخصوصاً در انگلیسی محاوره‌ای:

The book I bought yesterday is interesting.

در انگلیسی رسمی، بهتر است در مورد اشخاص از “who” و در مورد اشیاء از “that” یا “which” استفاده کرد.
جملات وابسته صفتی معمولاً در وسط یا انتهای جملات اصلی قرار می‌گیرند.
جملات وابسته صفتی با “that” در وسط جمله:

My phone, that I bought last year, is not working properly.

در اینجا، “My phone” اسم مرجع است و “I bought last year” اطلاعات اضافی را ارائه می‌دهد. این جمله وابسته با ویرگول از بقیه جمله جدا شده است.

جملات وابسته صفتی با “that” در انتهای جمله:

I don’t like the movie that you recommended.

در اینجا، “the movie” اسم مرجع است و “you recommended” اطلاعات اضافی را ارائه می‌دهد.

 

ضمير موصولي کاربرد ساختار مثال
who براي اشخاص [اسم يا ضمير مرجع] + [who] + [فعل] + [مکمل‌ها] The man who is wearing a blue shirt is my uncle.
that براي اشخاص يا اشياء [اسم يا ضمير مرجع] + [that] + [فعل] + [مکمل‌ها] اشخاص: The girl that lives next door is my friend.
اشياء: The book that is on the table belongs to me.

دیدگاهتان را بنویسید