توضیح گرامر have to و had to

have to و had to دو فعل انگلیسی هستند که دلالت بر لازم بودن و اجبار به چیزی دارند. تفاوت اصلی این دو، در زمان ان هاست. به نحوی که یکی در زمان حال ساده و یکی برای گذشته استفاده می شود. در نتیجه توضیح گرامر have to و had to نیز طبق قواعد مربوط به زمان های انان تغییر پیدا می کند.

توضیح گرامر have to و had to:

“Have to” و “had to” در انگلیسی نشان‌دهنده‌ی الزام یا وظیفه هستند و معنی‌شان به ترتیب به “باید” و “باید می‌کردم/باید کرده بودم” در فارسی نزدیک است. اما تفاوت اصلی بین این دو در زمان‌شان است:

Have to

زمان: حال (Present)
معنی: الزام یا وظیفه داشتن برای انجام چیزی در حال حاضر یا آینده.

مثال: I have to study for the exam.
(من باید برای امتحان مطالعه کنم)

مثال: We have to leave early tomorrow.
(ما باید فردا زود برویم)

Had to

زمان: گذشته (Past)
معنی: الزام یا وظیفه داشتن برای انجام چیزی در گذشته.

مثال: I had to work late last night.
(من باید دیشب دیر کار می‌کردم)

مثال: She had to visit her grandmother last weekend.
(او باید آخر هفته گذشته نزد مادربزرگ‌اش می‌رفت)

وقتی در مورد وظیفه یا الزامی در گذشته صحبت می‌کنیم، از “had to” استفاده می‌کنیم. اما وقتی در مورد یک وظیفه یا الزام در حال حاضر یا آینده صحبت می‌کنیم، از “have to” یا (در صورت سوم شخص مفرد) “has to” استفاده می‌کنیم.

 

توضیح گرامر have to و had to برای ساخت جمله:

البته! در ادامه نحوه‌ی ساخت جمله با “have to” و “had to” را مورد بررسی قرار می‌دهم:

Have to

زمان: حال (Present)
گرامر: Subject + have/has + to + base form of the verb (فعل به صورت ساده)

مثال: I have to go to the market.
معنی: من باید به بازار بروم

مثال: She has to finish her assignment.
معنی: او باید تکلیفش را تمام کند

برای سوم شخص مفرد (he, she, it) به جای “have” از “has” استفاده می‌شود.

 

Had to

زمان: گذشته (Past)
گرامر: Subject + had + to + base form of the verb (فعل به صورت ساده)

مثال: I had to clean my room yesterday.
معنی: من باید دیروز اتاقم را تمیز کنم

مثال: They had to leave the party early.
معنی: آنها باید زود از مهمانی بروند

نکته: “Have to” و “had to” برای بیان وظیفه یا الزام استفاده می‌شوند. اگر شما می‌خواهید بگویید چیزی را در گذشته انجام داده‌اید (بدون الزام یا وظیفه)، فقط از “had” استفاده کنید، مانند: “I had breakfast.” که به معنی “من صبحانه خوردم” است.

 

فعل زمان گرامر مثال معني
Have to / Has to حال (Present) Subject + have/has + to + base form of the verb I have to go to the market.
She has to finish her assignment.
من بايد به بازار بروم.
او بايد تکليفش را تمام کند.
Had to گذشته (Past) Subject + had + to + base form of the verb I had to clean my room yesterday.
They had to leave the party early.
من بايد ديروز اتاقم را تميز کنم.
آنها بايد زود از مهماني بروند.

نحوه ساخت جملات منفی have to و had to:

ساخت جملات منفی با “have to” و “had to” نیاز به استفاده از “not” دارد. در اینجا، نحوه ساخت این جملات و مثال‌هایی برای هر کدام ارائه می‌شود:

Have to در زمان حال

گرامر: Subject + don’t/doesn’t + have to + base form of the verb

مثال: I don’t have to work today.
معنی: من امروز نباید کار کنم

مثال: She doesn’t have to attend the meeting.
معنی: او نباید به جلسه بپیوندد

برای اول شخص و دوم شخص و جمع (ما، شما، آنها) از “don’t” و برای سوم شخص مفرد (او، آن) از “doesn’t” استفاده می‌شود.

 

Had to در زمان گذشته:

گرامر: Subject + didn’t + have to + base form of the verb

مثال: I didn’t have to finish the report yesterday.
معنی: من نباید گزارش را دیروز تمام می‌کردم

مثال: They didn’t have to come to the party.
معنی: آنها نباید به مهمانی می‌آمدند

در جملات گذشته‌ی منفی، برای تمام زمان‌ها از “didn’t” استفاده می‌شود، بغیر از موضوع جمله.

 

نحوه ساخت سوال با have to و had to:

برای ساخت سوال با “have to” و “had to”، از ساختارهای خاصی استفاده می‌شود. در زیر نحوه ساخت این سوالات و مثال‌هایی برای هر کدام ارائه می‌دهم:

Have to در زمان حال:

گرامر: Do/Does + Subject + have to + base form of the verb?

مثال: Do you have to work today?
معنی: آیا شما امروز باید کار کنید؟

مثال: Does she have to attend the meeting?
معنی: آیا او باید به جلسه بپیوندد؟

با استفاده از “Do” یا “Does” (برای سوم شخص مفرد) سوال را شروع می‌کنیم.

 

Had to در زمان گذشته:

گرامر: Did + Subject + have to + base form of the verb?

مثال: Did you have to finish the report yesterday?
معنی: آیا شما باید گزارش را دیروز تمام می‌کردید؟

مثال: Did they have to come to the party?
معنی: آیا آنها باید به مهمانی می‌آمدند؟

در زمان گذشته، با استفاده از “Did” سوال را شروع می‌کنیم.

نکته: جواب به این سوالات معمولاً با “Yes, (subject) do/does/have/had” یا “No, (subject) don’t/doesn’t/didn’t” شروع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید