توضیح گرامر phrasal verbs

phrasal verbs فعل هایی ترکیبی هستند که از یک فعل اصلی همراه با قید یا حرف اضافه تشکیل شده اند. گاهی این ترکیب به گونه ای است که معنی کلی از معنی فعل اصلی به طور کامل دور می شود. ساخت این فعل ها نیاز به گرامر ویژه خود دارد. در ادامه به توضیح گرامر phrasal verbs به طور کامل پرداخته شده است.

توضیح گرامر phrasal verbs:

“Phrasal verb” یک فعل است که با یک یا چند حرف اضافه (preposition) یا قید (adverb) ترکیب می‌شود. معنی این ترکیبات معمولاً با ترکیب مستقل از فعل و حرف اضافه یا قید متفاوت است. به عبارت دیگر، معنی “phrasal verb” را نمی‌توان با ترجمهٔ جداگانهٔ هر بخش از آن حدس زد.

مثال‌هایی از Phrasal Verbs:

Give up
(ترک کردن چیزی، مثل: “I gave up smoking.”)

Run out of
(تمام شدن چیزی، مثل: “We ran out of milk.”)

Look after
(مراقبت کردن، مثل: “She looks after her younger brother.”)

Break down
(خراب شدن، مثل: “My car broke down on the way.”)

 

توضیح گرامر phrasal verbs و نحوه ساخت این افعال:

ساختار گرامری Phrasal Verbs به طریق متعددی صورت می گیرد:

 

فعل + قید (adverb)

Stand up
Sit down
Turn around

فعل + حرف اضافه (preposition)

Think about
Look at
Wait for

فعل + قید + حرف اضافه

Look forward to
Get away with
Run out of

بسته به نوع “phrasal verb”، مکان قرار گیری مفعول (object) می‌تواند تغییر کند:
فعل‌های که با مفعول جدا می‌شوند (separable): می‌توان مفعول را بین فعل و حرف اضافه/قید قرار داد یا بعد از آنها.

Turn it off.
Turn off the light.

فعل‌هایی که با مفعول جدا نمی‌شوند (inseparable): مفعول باید بلافاصله بعد از فعل و حرف اضافه/قید قرار گیرد.

Look after the kids. (نه “Look the kids after”)

فعل‌هایی با دو حرف اضافه: مفعول باید بعد از دو حرف اضافه قرار گیرد.

Run out of money. (نه “Run out money of”)

دسته‌بندي ساختار مثال
فعل + قيد (Intransitive) Verb + Adverb wake up, come over
فعل + قيد + مفعول (Transitive Separable) Verb + Adverb + Object OR Verb + Object + Adverb turn it off, turn off the radio
فعل + حرف اضافه + مفعول (Transitive Inseparable) Verb + Preposition + Object look after the kids
فعل + قيد + حرف اضافه + مفعول Verb + Adverb + Preposition + Object get on with your work

 

بررسی برخی phrasal verb های خاص:

برخی از “phrasal verbs” می‌توانند هم با مفعول و هم بدون مفعول به کار بروند. وقتی این نوع از فعل‌ها بدون مفعول می‌آیند، معمولاً به معنی کلی‌تری استفاده می‌شوند، در حالی که با مفعول، معنی دقیق‌تر و مشخص‌تری دارند. در زیر به چند مثال می‌پردازیم:

 

Turn on/off

Could you turn on the light? (با مفعول)
It’s bright in here. Could you turn it off? (با مفعول)
The TV is too loud. Can you turn it down? (با مفعول)
The music is too quiet. Can you turn up the volume? (با مفعول)

Break down

My car broke down. (بدون مفعول)
They broke the problem down into three parts. (با مفعول)

Pick up

I’ll pick up some groceries on my way home. (با مفعول)
Can you pick up the children from school? (با مفعول)
I need to pick up my dry cleaning. (با مفعول)

Run over

I accidentally ran over your bicycle. (با مفعول)
Be careful not to run over any nails. (با مفعول)
I’ll run over the main points again. (با مفعول)

استثناهای ساخت phrasal verb:

به چند استثنا در مورد استفاده از “phrasal verbs” توجه داشته باشید:
مفعول‌های ضمیری: وقتی مفعول یک ضمیر است (مانند: it, them, him, her), ضمیر باید بلافاصله پس از فعل و قبل از حرف اضافه یا قید قرار گیرد:

Pick it up. (صحیح)
Pick up it. (غلط)

فعل‌هایی که با مفعول جدا نمی‌شوند: برخی از “phrasal verbs” با مفعول جدا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، مفعول باید بعد از حرف اضافه یا قید قرار بگیرد:

Look after the kids. (صحیح)
Look the kids after. (غلط)

فعل‌هایی با مفعول دو جایگاهی: برخی از “phrasal verbs” هم می‌توانند با مفعول جدا شوند و هم نشوند. به این معنا که مفعول می‌تواند یا بلافاصله بعد از فعل یا بعد از حرف اضافه یا قید قرار گیرد:

Turn off the TV. (صحیح)
Turn the TV off. (صحیح)

بررسی phrasal verb هایی که همزمان باید با بیش از یک حرف اضافه ترکیب شوند:
بعضی از “phrasal verbs” در انگلیسی ترکیبی از فعل، قید، و حرف اضافه دارند. این نوع از “phrasal verbs” اغلب به نام “three-part phrasal verbs” یا “phrasal-prepositional verbs” شناخته می‌شوند.
در زیر مثال‌هایی از این نوع “phrasal verbs” آورده شده است:

Catch up with (به کسی یا چیزی پیوستن یا با چیزی همسطح شدن):

“I’ll catch up with you later.”

Come up with (پیشنهاد دادن یا به چیزی فکر کردن):

“She came up with a great idea for the project.”

Look forward to (به چیزی با اشتیاق منتظر بودن):

“I look forward to meeting you.”

Put up with (تحمل کردن):

“I can’t put up with his behavior any longer.”

Run out of (تمام شدن، خالی شدن):

“We’ve run out of milk.”

Check in on (سر زدن، وضعیت چیزی یا کسی را بررسی کردن):

“Can you check in on the kids while I’m out?”

این “phrasal verbs” چون از سه بخش تشکیل شده‌اند، معمولاً قابل جداسازی نیستند، یعنی نمی‌توان مفعول را بین اجزای آن‌ها قرار داد. برای مثال، نمی‌توان گفت “I look it forward to”، بلکه باید بگوییم “I look forward to it.”

دیدگاهتان را بنویسید