توضیح گرامر possessive gerunds

possessive gerunds در انگلیسی همان مصدر مالکیت هستند. با کمک این مصدر ها می تواند فاعل یا کننده یک فعل را به طور دقیق در جمله مشخص نمود. در توضیح گرامر possessive gerunds می توان گفت که این مصدر ها با افزودن ing ساخته می شوند.

توضیح گرامر possessive gerunds:

مصدر مالکیت یا possessive gerund در زبان انگلیسی یک ساختار نگارشی است که در آن از یک اسم مالکیتی (possessive noun) به عنوان موارد اولیه برای یک جراند (gerund) استفاده می‌شود. جراند، یک فعلی است که با افزودن پسوند “-ing” به آن، به عنوان یک اسم استفاده می‌شود. اینجا یک توضیح کامل در مورد این موضوع است:

مصدر (Gerund): این فعلی است که با افزودن پسوند “-ing” به آن تبدیل به یک اسم می‌شود. به عنوان مثال:

walking
running
swimming

مصدر مالکیتی (Possessive Gerund): وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که کی انجام دهنده فعل (که حالا به صورت مصدر در آمده) است، می‌توانیم از اسم مالکیتی استفاده کنیم. به عنوان مثال:

John’s walking
Mary’s running
the children’s swimming

در جملات، می‌توان این ساختار را در جملات مختلف به کار برد. به عنوان مثال:

I appreciate John’s helping with the move.
(من قدردان کمک جان در حین جابجایی هستم)

به عنوان موضوع،می‌توان این ساختار را به عنوان موضوع جمله به کار برد. به عنوان مثال:

Mary’s running every morning is inspiring.
(دویدن ماری هر صبح الهام‌بخش است)

توجه:
استفاده از مصدر مالکیتی می‌تواند برای نشان دادن مالکیت و یا نشان دهنده‌ی فاعل فعل باشد.

باید توجه داشت که در بعضی مواقع، استفاده از مصدر مالکیتی ممکن است غیررسمی به نظر بیاید و یا با سبک نوشتاری ناسازگار باشد.

مصدر مالکیتی بهتر است در مواردی که می‌خواهیم به فاعل اقدام اشاره کنیم، مورد استفاده قرار گیرد، نه در مواردی که فاعل اهمیت خاصی ندارد یا ناشناخته است.

 

نشانه های مصدر مالکیت:

مصدر مالکیت (possessive gerund) در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم نشان دهیم چه کسی انجام دهندهٔ فعل است، و این انجام دهنده به صورت مالکیت به فعل مربوط می‌شود. نشانه‌های اصلی این ساختار به شرح زیر است:

‘s یا ‘:

این نشانه‌ها به انتهای اسم یا ضمیر می‌آیند تا مالکیت را نشان دهند.

John’s singing was amazing.
(خواندن جان شگفت‌انگیز بود)

The children’s playing was loud.
(بازی کودکان بلند بود)

 

Gerund (-ing) Form

این نشانه به انتهای فعل اضافه می‌شود تا فعل را به یک اسم تبدیل کند.

singing (خواندن)
playing (بازی کردن)
reading (خواندن)

برای فهم بهتر، دو نکته را در نظر بگیرید:

زمانی که مالکیت روی فعل تأکید دارد، معمولاً از مصدر مالکیت استفاده می‌شود:

I was impressed by John’s singing.
(من توسط خواندن جان تحت تأثیر قرار گرفتم)

اگر تأکید بر فاعل باشد و نه فعل، ممکن است از ساختار غیرمالکیتی استفاده شود:

I was impressed by John singing.
(من توسط جان که می‌خواند تحت تأثیر قرار گرفتم)

با این حال، باید توجه داشت که استفاده از مصدر مالکیتی برای نشان‌دادن مالکیت در زبان انگلیسی استاندارد تر است، و در بسیاری از موارد، استفاده از مصدر مالکیتی برای نشان‌دادن مالکیت بهتر است.

 

استراکچر نحوه ساخت نشانه‌هاي مصدر مالکيت توضيح کوتاه
[اسم يا ضمير] + ‘s + [فعل با پسوند -ing] John + ‘s + singing = John’s singing ‘s يا ‘ نشان‌دهنده مالکيت است. براي اسم‌هاي جمعي يا اسم‌هايي که با حرف “s” ختم مي‌شوند، فقط از ‘ استفاده مي‌شود.
[اسم يا ضمير] + [فعل با پسوند -ing] John + singing = John singing -ing تبديل فعل به اسم. معمولاً در اين ساختار، تأکيد بر فاعل است و نه فعل.

نکات مهم و استثناها در ساخت مصدر مالکیت:

ساختار مصدر مالکیت (possessive gerund) در زبان انگلیسی از نظر گرامری برخی نکات مهم و استثناها دارد. در زیر به برخی از این نکات و استثناها پرداخته‌ام:

اسامی جمع: برای اسامی جمعی که با “s” ختم می‌شوند، فقط از ‘ (ویرگول) استفاده می‌کنیم:

The students’ studying hard paid off.
(سخت مطالعه کردن دانشجویان موثر بود)

اسامی خاص: برای اسامی خاص که با “s” ختم می‌شوند، هم می‌توان از ‘s و هم از ‘ استفاده کرد:

James’s writing / James’ writing

بعد از ضمایر ملکی: معمولاً بعد از ضمایر ملکی، از ساختار مصدر مالکیت استفاده نمی‌شود:

Incorrect: His studying was good.
Correct: His study was good.

ضمایر موصولی: با ضمایر موصولی مانند “anyone”، “everyone”، “someone”، استفاده از مصدر مالکیت کمی نامتداول است، ولی از لحاظ گرامری اشتباه نیست:

Anyone’s coming to the party would be a surprise.

استفاده با “it”: وقتی از مصدر مالکیت با “it” استفاده می‌شود، باید مطمئن شویم که جمله منطقی است:

Correct: It’s nice seeing you.
(این خوب است که تو را می‌بینم)

Incorrect: It’s nice your seeing you.

استفاده از ضمایر موضوعی: در بعضی موارد، به جای استفاده از مصدر مالکیت، از ضمایر موضوعی با فعل به صورت مصدر استفاده می‌شود. این ساختار، خصوصاً در زبان محاوره‌ی انگلیسی آمریکایی، متداول است:

I don’t recall him saying that.
(من به یاد ندارم که او این را گفته باشد)

تمرکز بر روی فاعل: گاهی اوقات، تمرکز بیشتر بر روی فاعل است، نه فعل. در این موارد، ممکن است از ساختار غیر مالکیتی استفاده شود:

I was impressed by John singing.
(توسط جان که می‌خواند تحت تأثیر قرار گرفتم)

دیدگاهتان را بنویسید